X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39188
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Marzeny Gulak

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

w Publicznym Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach

Przygotowany zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz. U. z 2013r., poz. 393) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.).

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Zadania organizacyjne

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego
 Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego

 Opracowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2016  Wniosek o rozpoczęcie stażu

 Plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 Gromadzenie materiałów i dokumentów
Cały okres stażu
 Potwierdzenia
 Zaświadczenia,
 Opracowane materiały
 Zdjęcia

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2019
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczyciela.

1. Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Opracowanie priorytetów w zakresie własnego rozwoju zawodowego.
2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach, e-szkoleniach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
3. Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł ,studiowanie czasopism i literatury fachowej oraz przeglądanie stron internetowych związanych z pracą zawodową.
4. Bogacenie własnej biblioteczki przedmiotowo- metodycznej.

Wrzesień 2016r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Przeanalizuję moje mocne i słabe strony, by móc poszerzyć wiedzę i umiejętności, zwiększyć efektywność nauczania.
Zdobędę wiedzę na temat, jak wykorzystywać najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin w pracy dydaktyczno-wychowawczej, by zastosować je w praktyce. Dzięki temu moi uczniowie lepiej przyswoją sobie nowe wiadomości i umiejętności. Osiągną wyższe wyniki w nauce. Będą chętniej się uczyli i odniosą sukces. Szkoła osiągnie wyższe wyniki nauczania i wychowania.
Autorefleksja
Zaświadczenia
Rejestr pozycji
Bibliografia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Udział w pracach zespołu wychowawczego i nauczycieli języków obcych
2.Opracowanie scenariuszy lekcji, sprawdzianów, kart pracy, wyników konkursów i innych pomocy dydaktycznych
3. Realizacja projektów edukacyjnych.

Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu

Poszerzę swą wiedzę i umiejętności dzięki wymianie doświadczeń z innymi. Usprawnię warsztat pracy. Opracowane materiały udostępnię innym nauczycielom, a także będę z nich korzystała sama. Dzięki temu uczniowie zdobędą większa wiedzę i umiejętności. Poprzez realizację projektów edukacyjnych rozwinę zainteresowania dzieci i młodzieży oraz nauczę ich pracy metodą projektową.

Sprawozdania z prac zespołów.
Scenariusze, sprawdziany, karty itd.
Dokumentacja realizacji projektów edukacyjnych

Podwyższenie jakości pracy szkoły.

1. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz przygotowanie do nich uczniów:
• Konkurs „zDolny Ślązaczek” - język angielski
• Wznowienie tradycji organizowania corocznego Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
• Zorganizowanie konkursu na najlepszą prezentację kraju UE w trakcie trwania szkolnych Dni Europy
2. Prowadzenie kółka oraz zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.
3. Przygotowanie uroczystości szkolnych i apeli:
• Tydzień europejski
• Spektakle w języku angielskim
4. Doposażenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły w zakresie języka angielskiego
5. Współpraca z rodzicami.
6.Różne formy promocji szkoły.
• praca w zespole dot. spraw wymiany międzynarodowej „Erasmus+”
• praca w zespole odpowiedzialnym za organizację obchodów 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr

2.
• Praca w zespole wychowawców oraz nauczycieli języków obcych.
• Współorganizacja imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym np. Festyn Pieczonego Ziemniaka, dni otwarte szkoły.

W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu
W trakcie trwania stażu

Zachęcę uczniów do poszerzania wiedzy, korzystania z różnych źródeł, samooceny i samokontroli oraz współpracy. Uczniowie poszerzą wiadomości i umiejętności o treści pozaprogramowe. Wdrożą się do samokontroli, samooceny, zachowania fair play. Szkoła osiągnie wyższe wyniki w nauczaniu.
Zaktywizuję uczniów do poszerzania swej wiedzy z języka a angielskiego. Zdobędą nowe wiadomości i umiejętności. Nauczą się samodzielnie zdobywać wiedzę.
Dzięki uroczystościom szkolnym przygotowanym przeze mnie uczniowie biorący w nich udział nauczą się , jak występować publicznie.
Będę gromadziła dostępne pomoce dydaktyczne, by uatrakcyjnić i ułatwić pracę na lekcji. Uczniowie lepiej przyswoją sobie nowe treści, osiągną lepsze rezultaty swej pracy.
Będę aktywowała rodziców do współpracy w trakcie organizacji różnych uroczystości szkoły. Prowadziła pogadanki na zebraniach z rodzicami oraz indywidualne konsultacje – lepszy przepływ informacji nauczyciel - rodzic
Będę brała udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i międzyszkolnych promujących szkołę oraz będę podejmowała dodatkowe zadania adekwatnie do potrzeb szkoły.

Wyniki konkursów
Dzienniki zajęć/listy obecności
Scenariusze uroczystości
Rejestr pozycji
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Scenariusze, zdjęcia na stronie internetowej szkoły


§ 8. ust. 2. punkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (np. scenariusze lekcji, testy itp.)
2. Opracowanie prezentacji komputerowych (multimedialnych)
3. Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań). 1. Opracowanie scenariuszy lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.
2 . Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputerowych programów do nauki j. angielskiego.
3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacji, materiałów pomocniczych do lekcji przy użyciu komputera.
4. Nawiązanie współpracy z administratorem strony internetowej szkoły w celu publikacji informacji o konkursach, artykułów o odbytych działaniach w szkole itp.
5. Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych.
5. .Codzienne korzystanie z E- dziennika

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zmodyfikuję proces nauczania dzięki opracowaniu scenariuszy lekcji z uwzględnieniem programów komputerowych i Internetu do nauki j. angielskiego. Uczniowie lepiej przyswoją sobie nowe treści. Będę korzystała z urządzeń multimedialnych, by ułatwić i uatrakcyjnić proces nauczania. Uczniowie osiągną wyższe wyniki, będą chętniej się uczyć. Szkoła osiągnie lepsze wyniki nauczania.
Opracuję komputerowo gromadzoną przeze mnie dokumentację szkolną i materiały do zajęć, by móc udostępnić je innym osobom.
Będę komunikowała się z moimi uczniami i ich rodzicami przez Internet, by przekazać im informacje o konkursach itp. Dzięki korzystaniu z Internetu dzieci i młodzież uzyskają aktualne wiadomości o pracy szkoły. Będę opracowywała i umieszczała zadania dodatkowe dla uczniów na platformie FRONTER. W procesie nauczania będę korzystała z multimedialnych programów edukacyjnych, filmów, prezentacji multimedialnych.

Scenariusze lekcji
Scenariusze lekcji
Opracowane narzędzia, karty, testy i inne materiały
wydruki komputerowe
scenariusze zajęć
Scenariusz zajęć
Kalendarz imprez, Program Profilaktyki Szkoły


§8. Ust. 2. Punkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
2. Prowadzenie zajęć otwartych.
1. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom szkoły scenariuszy lekcji, testów, materiałów dydaktycznych.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy i różnych form dokształcania w ramach współpracy nauczycieli w zespołach.
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów).
4.Przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN
5. Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego

W miarę potrzeb
W miarę potrzeb
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Opracowane przez mnie scenariusze zajęć, testy udostępnię zainteresowanym nauczycielom. Podzielę się z nimi umiejętnościami i doświadczeniem, dzięki czemu będą mogli wprowadzić zmiany do swoich planów wynikowych, scenariuszy zajęć itp. Uczniowie osiągną lepsze rezultaty w nauce. Wykorzystam ich wskazówki we własnej pracy. Poszerzę swą wiedzę dzięki przygotowaniu materiałów do szkoleń i podzielę się nią z innymi.
Podejmę współpracę z innymi pracownikami szkoły, by podnieść poziom organizowanych uroczystości.

Scenariusze lekcji, testy itd.
Poświadczenie nauczycieli współpracujących
Protokoły
Scenariusze
Scenariusze


§ 8. ust. 2. punkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
2. Opracowanie programu pracy kółka j. angielskiego, wdrożenie programu i jego ewaluacja.
2. Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne ucznia i nauczyciela.
3. Praca z uczniem mającym opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W trakcie stażu
W trakcie stażu
W trakcie stażu

Na podstawie własnych refleksji, umiejętności, oczekiwań uczniów opracuję program koła j. angielskiego. Uczestnicy zajęć pogłębią wiedzę na interesujące ich tematy, nabędą umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, porównywania źródeł, samokontroli i samooceny, współpracy w grupie, twórczego działania. Placówka podwyższy poziom nauczania.
Wykorzystam w praktyce wiedzę na temat pracy z uczniem z problemami w nauce tak, by zachęcić go do uczenia się i dowartościować. Dziecko zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne mu w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szkoła poszerzy ofertę edukacyjną.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, programy zajęć,
opis działań, scenariusze apeli, scenariusze zajęć warsztatowych, gazetki ścienne, scenariusze konkursów

2. Współpraca z rodzicami.
1. Przeprowadzenie podczas spotkań z rodzicami rozmów na aktualne i potrzebne w danej klasie tematy. W miarę potrzeb Nawiążę współpracę z rodzicami uczniów. Poszerzę ich wiedzę na temat aktualnych problemów ich dzieci i klasy. Wspólnie będzie nam łatwiej prawidłowo oddziaływać na dzieci, by osiągnąć rezultat – mądre, kulturalne, dobrze funkcjonujące w społeczeństwie dziecko.
Zapisy w dziennikach


§ 8. ustęp 2. punkt 4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji i szkoły.

1. Działania profilaktyczne
2. Organizacja imprez klasowych i wycieczek edukacyjnych.
3.Organizowanie imprez klasowych (Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, andrzejki, wigilia)
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym i SU.
5. Współpraca z rodzicami uczniów.
6. Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego.
7. Prowadzenie zajęć kółka j. angielskiego i przygotowywanie uczniów do występu na szkolne Dni Europy.
8. Przygotowanie uczniów do konkursów językowych oraz zapewnienie uczniom mat. dydaktycznych
9. Angażowanie uczniów w tworzenie gazetek tematycznych w sali języka angielskiego.

W trakcie trwania stażu Uwzględnię elementy profilaktyki prozdrowotnej w planie pracy wychowawcy klasowego, zorganizuję pogadanki profilaktyczne
Uatrakcyjnię proces nauczania i zaproponuję dzieciom inne sposoby spędzania wolnego czasu tak, by wykorzystać go efektywnie.
Zintegruję społeczność klasową i szkolną oraz rodziców. Uczniowie skorzystają z dostępnych dóbr nauki poprzez wycieczki edukacyjne.
Oprócz kół zainteresowań, będę prowadziła zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z zrozumieniem realizowanych na lekcjach zagadnień.
Przygotuję uczniów do konkursów językowych oraz zapewnię uczniom mat. dydaktyczne.
Zachęcę uczniów do poszerzania swej wiedzy z języka a angielskiego. Zdobędą nowe wiadomości i umiejętności poprzez pracę nad tematycznymi gazetkami szkolnymi.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym, dziennikach zajęć dodatkowych, teczka wychowawcy,

Potwierdzenia zdjęcia
listy obecności
zdjęcia


§ 8. ustęp 2. punkt 4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Komisariatem Policji w Świebodzicach.

Zorganizowanie spotkania z policjantem w ramach godzin wychowawczych lub w razie potrzeby pomocy uczniom.

W trakcie stażu

Nawiążę współpracę z Komisariatem Policji, aby poszerzyć wiedzę uczniów na temat aktualnych problemów, zagrożeń które mogą ich spotkać w codziennym życiu. Poszerzę ofertę edukacyjną szkoły.

2.Udział w akcjach charytatywnych
1. Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zbiórkach organizowanych w szkole i koordynowanie zbiórek w klasie Na bieżąco według potrzeb Będę koordynować zbiórkę makulatury i puszek aluminiowych, zbiórkę fantów na loterie fantowe, zbiórkę baterii, karmy na potrzeby schroniska dla zwierząt itp. Dzięki temu zintegruję społeczność klasową i szkolną oraz rodziców. Nauczę uczniów bezinteresownej pomocy i dobroczynności.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Cały okres stażu

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz PPP umożliwi obranie właściwego kierunku pomocy edukacyjnej i wychowawczej uczniom.


§ 8. ust. 2. punkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku.

1. Zdiagnozowanie oraz praca z uczniem zdolnym oraz uczniem z problemami w nauce
2. Współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
3.Współpraca innymi wychowawcami oraz rodzicami uczniów wymagających dodatkowych oddziaływań wychowawczych.
4. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, analiza działań i efektów

W trakcie stażu

W miarę potrzeb Pokażę uczniom szczególnie uzdolnionym możliwości rozwoju intelektualnego, a uczniom z problemami w nauce możliwości zdobywania wiedzy i rozwijania się. Dziecko zdolne nauczy się rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Uczeń z deficytami nabędzie wiary w siebie i uzyska wiedzę potrzebną mu do funkcjonowania w społeczeństwie.
Nawiążę współpracę z pedagogiem/psychologiem szkolnym, by pomóc w rozwiązywaniu problemów moim wychowankom. Poszerzę ofertę edukacyjną szkoły. Analiza przypadku,
opis działań, zapisy w dzienniku

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
Opracowała:
Marzena Gulak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.