X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39023
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy na wrzesień dla grupy 5, 6 latków

PLAN PRACY – WRZESIEŃ dla grupy 5, 6 latków
Tematyka kompleksowa
1. Witajcie w zerówce! (03 – 14. 09.2018)
2. Droga do zerówki (17 – 21. 09. 2018)
3. Park i las jesienią (24-28.09.2018)

Treści programowe z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Obszary rozwoju dziecka
Osiągnięcia dziecka

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
1)Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich...
2)inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje wykorzystując zabawki
3)Wykazuje sprawność ciała i koordynacje w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czytania i pisania

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
1)Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu..,
2)Rozstaje się z rodzicami bez leku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze

Społeczny obszar rozwoju dziecka
1)Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne..,

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
1)Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń
w prostych historyjkach
2)Słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, reaguje na sygnały, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru..,
3)Wykonuje własne eksperymenty farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem
4)Klasyfikuje przedmioty, rozróżnia podstawowe figury geometryczne..,
5) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczychnp. Opadanie liści, dotyczącymi życia roślin, korzystania z dóbr przyrody np. grzybów..,

Treści programowe z programu wychowania przedszkolnego
„W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk

Aktywność
Zakres tematyczny
Zamierzone osiągnięcia dziecka

Edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
1)przestrzega zasad ustalonych dla korzystania ze sprzętu sportowego..,s.15
2) stosuje zasady zachowania się w miejscach publicznych np. w parku, na ulicy, s.15
3) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.., s.15
4) wie jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia, zna numery alarmowe, s.15

Edukacja społeczna Moje przedszkole 1)przestrzega ustalonych norm postępowania np. sprząta zabawki, s.20
2)z własnej inicjatywy i samodzielnie wykonuje proste czynności porządkowe, s.20

Otoczenie techniczne
1)opisuje znaczenie różnych środków komunikacji, s.21
2)orientuje się w podstawowych zasadach ruchu drogowego, s.21
3) opisuje formy i znaczenie transportu, s.21

Edukacja językowa
Poprawność artykulacyjna i gramatyczna
1)poprawnie artykułuje głoski, wyrazy, zdania, s.25
2)wykonuje ćwiczenia narządów mowy.., s.25
3) opisuje historyjki zdaniami pojedynczymi, s.25

Zasób słownictwa
1)nazywa znane rośliny i zwierzęta oraz środowiska przyrodnicze (park, las).., s.26
2) nazywa środki lokomocji, s.26

Przygotowanie i nauka czytania
1)wyrażanie odróżnia pojęcia: głoska, sylaba, słowo, s.26
2)wyróżnia głoski na początku i na końcu prostych wyrazów.., s.26
3) rozpoznaje i nazywa litery, s.26

Przygotowanie i próby pisania
1)rysuje, maluje, modeluje, nawleka.., s.27
2) rysuje proste szlaczki cieniowane, grubą i cienką linią.., s.27
3) rysuje po śladzie, s.27

Procesy poznawcze

Percepcja wzrokowa
1)układa różne puzzle, s.10
2) wyszukuje takie same litery, s.10

Pamięć
1)zapamiętuje proste wierszyki, piosenki, s.11
2) zapamiętuje kolejność zdarzeń, s.11
30 zapamiętuje polecenia, zadania, s.11

Aktywność artystyczna W świecie sztuki. Muzyka.
1)Nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, 60
2)Wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania.., s.60
3)uczestniczenie w zabawach rytmicznych.., s.61

W świecie sztuki. Plastyka
1)sprawnie posługuje się przyborami i narzędziami s.37
2) tworzy różnorodne kompozycje płaskie wg wzoru.., s.37
3) dba o porządek w toku i po pracy, s.37

Literatura
1)wyraża swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem utworu literackiego..,s.39
2)kulturalnie zachowuje się podczas odbioru dzieł literackich i teatralnych, s.39

Muzyka
1)reaguje ruchem na akompaniament do marszu, biegu..s.38
2)odtwarza rytm za pomocą ciała, instrumentów.., s.38
3) Gra na instrumentach.., s.38

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
Różnorodność w świecie przyrody
1)korzysta ze wszystkich zmysłów w procesie poznawania środowisk przyrodniczych, s.29
2) dostrzega różnorodność w świecie przyrody np. barwy, kształty, zapachy, s.29

Zależności w świecie przyrody
1)obserwuje zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z porą roku, s.29
2) rozpoznaje wybrane ekosystemy np. las, park, s.29
3) dostrzega przykłady przystosowania zwierząt do życia w określonym środowisku, s.29

Edukacja matematyczna
Orientacja przestrzenna
1)orientuje się schemacie ciała, nazywa poszczególne części ciała, s.31
2)orientuje się w kierunkach: strona lewa, strona prawa, s.31

Wprowadzenie do geometrii
1)układa kompozycje płaskie i przestrzenne z figur geometrycznych, s.33
2) rozpoznaje i nazywa koło, s.33
2) rozróżnia koło i kulę, s.33

Sytuacje edukacyjne
Cele operacyjne
Notatki/Uwagi

Witajcie po wakacjach (03.09 – 14.09. 2018)
„Witajcie w zerówce” –zabawy i pląsy integracyjne– przypomnienie zasad korzystania z pomieszczeń, sprzętu i zabawek. Zwiedzanie szkoły. Wspólne opracowanie kodeksu postępowania w grupie.(np. mówimy do siebie miłe słowa, szanujemy innych, pomagamy sobie...)
Zwrócenie uwagi na nowych kolegów, życzliwe przyjęcie ich do grupy.
- zna zasady korzystania z pomieszczeń, sprzętu
- pamięta o zasadzie sprzątania zabawek
- wie jak należy zachowywać się w przedszkolu
- ustala kodeks postępowania w grupie
- przestrzega zasad i norm

„Znowu w przedszkolu”- osłuchanie z piosenką – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki – przypomnienie kroku marszowego - marsz po obwodzie koła.

”Kolorowe kredki” – rysowanie na temat dowolny kredkami świecowymi i ołówkowymi, dbałość o estetykę prac. Omawianie przez dzieci swoich prac. Zwrócenie uwagi na prawidłowy uchwyt kredki. - słucha piosenki
- omawia treść piosenki
- maszeruje po obwodzie koła
- rysuje na temat dowolny
- dba o estetykę pracy
- omawia swoją pracę
Ćwiczenia gimnastyczne nr I (bez pomocy)

„Robimy porządki w sali” – zabawy dydaktyczne wdrażające do klasyfikowania zabawek, oglądanie i porównywanie obiektów. Podpisywanie poszczególnych kącików. Przypomnienie o porządkowaniu po zakończonej zabawie. Podział nazw zabawek na sylaby.
- porządkuje zabawki w sali.
- pamięta o porządkowaniu po zabawie
- klasyfikuje zabawki
- porównuje obiekty, przedmioty
- dzieli nazwy zabawek na sylaby

„Nasze imiona” – poznanie zapisu swojego imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy. Rozpoznanie ich, nazywanie liter. Układanie wg wzoru 6l, z pomocą nauczyciela 5l.

„Znowu w przedszkolu” – nauka piosenki– rytmizowanie fragmentu tekstu piosenki połączone z klaskaniem. Zabawy słuchowe – kształtowanie analizy i syntezy sylabowej.
- poznaje zapis swojego imienia
- nazywa poszczególne litery
- układa imię wg wzoru
- odtwarza fragmenty piosenki
- rytmizuje fragment tekstu
- maszeruje po obwodzie koła

„Kolorowe literki” –ozdabianie swoich wizytówek z imionami
w dowolny sposób z wykorzystaniem pisaków - czytanie globalne imion, zabawy z wykorzystaniem plakietek z imionami.
Ćwiczenia gimnastyczne nr I (bez pomocy)
-ozdabia wizytówkę pisakami
- odczytuje globalnie swoje imię
- nazywa pierwsza literę swojego imienia

„Powrót z wakacji” J. Jałowiec – wdrażanie do skupiania uwagi, podczas zajęć, dzielenie się przeżyciami z wakacji – zwrócenie uwagi na odpowiadanie całym zdaniem. Wyróżnianie głoski w nagłosie w nazwach związanych z wakacjami.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I (bez pomocy)
- uważnie słucha wiersza
- omawia treść
- rozmawia na temat wakacyjnych wyjazdów
- odpowiada całym zdaniem
- wyróżnia głoskę w nagłosie.

„Moje wakacje” – rysowanie pastelami olejnymi na temat wakacyjnych podróży w różne miejsca 6l, kolorowanie żaglówki 5l. Oglądanie krajobrazów: morze, las, jezioro, góry – nazywanie ekosystemów.
„Kącik wakacyjny” – wspólne montowanie kącika, przynoszenie przez dzieci pamiątek z wakacji zainspirowane wierszem M. Terlikowej „Wakacyjne skarby”.
- rysuje kredkami świecowymi na temat wakacji
- rysuje krajobrazy
- maluje tło farbą akwarelową
- ogląda krajobrazy i nazywa je
- montuje kącik wakacyjny
- nazywa przyniesione przez siebie pamiątki
- słucha wiersza

„Podróże po mapie”- zaznaczanie na mapie Polski gór, morza, jezior, lasów, rzek ( nawiązanie do wakacyjnych wyjazdów i podróży). Zapamiętanie nazwy morza, największych gór i rzeki, próba pokazywania na mapie Polski.
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I (bez pomocy)
- ogląda mapę Polski
- pokazuje na mapie góry, morze, rzekę
- nazywa góry, morze, rzekę
- wskazuje na mapie morzę, góry, rzekę
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I (bez pomocy)

„Pamiątki z wakacji” – ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10, określanie których skarbów jest więcej muszelek czy kamieni.
- opowiada o pamiątkach z wakacji
- przelicza w zakresie 10
- porównuję liczbę okazów
- określa których skarbów jest więcej

„Skąd znam te dźwięki?”- rozpoznawanie i nazywanie odgłosów przypominających wakacje ( fale morskie, syrena statku, pojazdy, zwierzęta na wsi)itp.

„Góry nasze góry” – wycinanie z tapety o porowatej powierzchni kształtu gór, naklejanie na kartki,6l, naklejanie gotowych elementów 5l, domalowywanie kredkami świecowymi charakterystycznej roślinności zainspirowane oglądaniem zdjęć przedstawiających polskie góry.
-słucha dźwięków z płyty CD
- rozpoznaje i nazywa odgłosy przypominające wakacje
- słucha w skupieniu odgłosów z płyty CD
- ogląda zdjęcia przedstawiające polskie góry
- wycina z tapety kształty gór
- domalowuje roślinność górską
- dba o estetykę pracy
- nazywa polskie góry

Droga do zerówki (17 – 21. 09. 2018)
Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. Oglądanie skrzyżowania, ruchu pojazdów i pieszych zainspirowane wierszem J. Koczanowskiej „Przejście przez ulicę”. Czytanie całościowe wyrazów związanych z ruchem ulicznym: pasy, znaki, pojazdy...
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II (Pomoce: woreczki)
- wie jak poruszać się po jezdni
- obserwuje ruch uliczny
- nazywa pojazdy i znaki
- słucha wiersza o ruchu ulicznym
- odczytuje całościowo wyrazy

„Ruch uliczny” – słuchanie piosenki, zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence, przypomnienie zasad przechodzenia przez ulicę.
„Czym pojedziemy na wycieczkę” – rysowanie pojazdów pastelami olejnymi wg własnego pomysłu6l, malowanie farbami wybranego przez siebie pojazdu 5l. Poznanie różnych środków transportu (wodne, lądowe, powietrzne).
- słucha piosenki
- analizuje treść piosenki
- reaguje na sygnał dźwiękowy i wzrokowy
- rysuje pojazdy, nazywa je.
- dzieli środki transportu na wodne, lądowe, powietrzne.
- rozwiązuje zagadki o pojazdach

„Koła, kółka, kółeczka...” – zapoznanie z figura geometryczna jaką jest koło z wykorzystaniem rymowanki o kołach. Podawanie przykładów przedmiotów, roślin przypominających koło. Rozróżnianie koła i kuli.

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw II (pomoce: woreczki) - rozpoznaje i nazywa koło
- słucha rymowanki o kołach
- rozpoznaje i nazywa przedmioty w kształcie koła
- określa wielkość kół

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw II (pomoce: w oreczki)

„Pojazdy specjalistyczne” – obraz - zapoznanie z pojazdami
z wykorzystaniem ilustracji i zagadek. Wyjaśnienie przez n – la pojęcia pojazdy specjalistyczne, zapoznanie z numerami alarmowymi. Układanie zdań z nazwami pojazdów specjalistycznych 6l.
- wie co oznaczają pojazdy specjalistyczne
- rozwiązuje zagadki o pojazdach
- wie jak wyglądają pojazdy
- zapamiętuje numery alarmowe
- układa zdania z nazwami pojazdów
„Kołatka” - przypomnienie instrumentu muzycznego – kołatki (budowy, sposobu wydobywania dźwięku)Akompaniament na kołatkach do piosenki. Śpiew piosenki „Znowu w przedszkolu”.

„Znaki drogowe” – kolorowanie przez dzieci różnych znaków drogowych narysowanych na kartkach, wycinanie, doklejanie za pomocą plasteliny do patyczków. Podawanie przez dzieci nazw swoich znaków.
- opisuje wygląd kołatki
- zna instrument jakim jest kołatka
- akompaniuje na kołatkach do piosenki
- koloruje znaki drogowe
- wycina znaki i przykleja do patyczka
- podaje nazwy znaków drogowych

Park i las jesienią (24 – 28.09. 2018)

Słuchanie wiersza „Pogodna jesień” L. Łącz,, zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki jesieni w lesie. Pokaz krajobrazu leśnego, przypomnienie charakterystycznych zwierząt i ptaków leśnych. Podział wyrazów związanych z jesienią na sylaby.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II (pomoce: woreczki)
- słucha wiersza
- omawia treść wiersza
- wymienia oznaki jesieni
- wymienia ptaki i zwierzęta zamieszkujące las
- dzieli wyrazy na sylaby

„Idzie jesień poprzez świat” –osłuchanie z piosenką, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, rozmowa nt. piosenki.

„Grzybki” – lepienie grzybów z plasteliny, nazywanie swoich grzybków, zwrócenie uwagi na budowę grzyba oraz podział grzybów na trujące i jadalne z wykorzystaniem ilustracji.
- słucha piosenki
- omawia treść piosenki
- lepi grzyby z plasteliny
- opisuje budowę grzyba
- dzieli grzyby na jadalne i trujące

„Lewa strona, prawa strona” – orientacja w schemacie ciała, zabawy dydaktyczne wdrażające do rozróżniania lewej i prawej strony w schemacie ciała.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw II (pomoce: woreczki)
- orientuje się w schemacie ciała
- nazywa poszczególne części ciała
- rozróżnia lewą i prawą stronę
- wykonuje zadania i ćwiczenia kształtujące orientację

„Jesienna paleta” – słuchanie opowiadania K. Drzewieckiej – rozmowa nt. wyglądu parku, zwierząt i roślin które się tam znajdują. Utrwalanie cech jesieni.

„Kolorowa jesień” –stemplowanie pomalowanym liściem na kartce. Wykonanie ramki z kawałków papieru. Podział drzew na liściaste i iglaste. Rozpoznawanie i nazywanie drzew po liściach.
- słucha opowiadania
- omawia treść opowiadania
- opisuje wygląd parku
- wymienia zwierzęta, które zamieszkują park
- wymienia drzewa, które spotykamy w parku
- tworzy jesienny obrazek
- odciska pomalowane liście farbą
- dzieli drzewa na iglaste i liściaste

Wycieczka autokarowa do rezerwatu przyrody w Balczewie. Wędrówka ścieżką przyrodniczo – leśną z leśnikiem, zapoznanie z lasem, jego budową i ochroną. Odpowiednie zachowanie się w lesie. Zbieranie okazów do kącika przyrody w Sali.
-bierze udział w wycieczce autokarowej do lasu
- zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki
- zwiedza las, poznaje jego budowę
- zachowuje cieszę w lesie
- zbiera okazy do kącika przyrody

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.