X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38940
Przesłano:

Wykaz literatury i aktualnych aktów prawnych dotyczących stosowania procedur w szkołach

Wykaz literatury i aktów prawnych dot. tworzenia i stosowania różnorodnych procedur postępowania w szkołach - stan na 10 stycznia 2019r.

1. Bojarski T., (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006;
2. Góralczyk E., Nauczycielem być: jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2006;
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.
4. Krukowski A. (red.), Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, PWN, Warszawa 1979;
5. Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole: niezbędnik dyrektora, Warszawa- Kraków "Wolters Kluwer Polska", cop. 2009;
6. Procedury współpracy Policji z placówkami oświatowymi. Informator dla nauczycieli – Komenda Stołeczna Policji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2008;
7. Przewodnik po wybranych przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością, Wydział Prewencji KWP w Łodzi, wyd. I, Łódź 2004;
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Dz. U. z 2015, poz. 1249;
9. Urban B. (red.) – Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001;
10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073;
11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077;
12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1987;
13. Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2077;
14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1446;
15. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102;
16. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629;
17. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969;
18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669;
19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669;
20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669;
21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137;
22. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.
23. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, 2111, z 2018 r. poz. 138, 650, 1490;
Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Dziennik Urzędowy KGP z 2010, Nr 11, poz. 64.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.