X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38937
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych "Zrozumieć matematykę" dla uczniów klas V

Program zajęć wyrównawczych „Zrozumieć matematykę” dla uczniów klas V

Opracowanie:
mgr Izabela Roszak

Wiechlice 2018

Wstęp
Program zajęć wyrównawczych powstał z myślą o potrzebach uczniów mających kłopoty z osiąganiem zadowalających wyników edukacyjnych. Głównym jego zadaniem jest pomoc uczniom mającym problemy z nauką matematyki i jej zrozumieniem. Dzięki programowi uczniowie, którzy mają wolniejsze tempo pracy, nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań, a także boją się matematyki, będą mieli możliwość wyrównać nagromadzone braki oraz rozwinąć samodzielne i logiczne myślenie.
Cel główny programu
Celem głównym opracowanego programu jest pomoc uczniom mającym trudności w nauce matematyki, wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
Cele szczegółowe:
• Rozwijanie sprawności rachunkowej.
• Przypomnienie i utrwalenie algorytmów pisemnych działań.
• Utrwalenie i przypomnienie kolejności wykonywania działań.
• Stosowanie cech podzielności liczb.
• Doskonalenie wiadomości dotyczących arytmetyki.
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z wykonywaniem działań na liczbach naturalnych.
• Doskonalenie wiadomości dotyczących jednostek masy i długości.
• Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych.
• Doskonalenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i wykonywanie tych działań.
• Utrwalenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych.
• Doskonalenie i kształcenie umiejętności działań na ułamkach dziesiętnych.
• Doskonalenie wiadomości dotyczących geometrii, używanie i rozumienie pojęć związanych z geometrią.
• Doskonalenie umiejętności obliczania pół figur płaskich.
• Doskonalenie umiejętności zastosowania poznanych wzorów do rozwiązywania zadań z życia codziennego.
• Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań związanych z upływem czasu – kalendarz i czas.
• Doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach całkowitych.
• Stosowanie wzorów do obliczania objętości prostopadłościanów.

Charakterystyka programu
Program zajęć jest skierowany do uczniów klas V szkoły podstawowej w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych realizowanych przez cały rok szkolny w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Program jest zgodny z Podstawą Programową z dnia 14 lutego 2017 roku i skorelowany z podręcznikiem Matematyka z kluczem dla kl. V wydawnictwa Nowa Era o numerze ewidencyjnym 875/2/2018.
Na realizację tego programu przeznaczono 30 godzin lekcyjnych.

Formy realizacji
Pracując nad wypracowaniem pożądanych postaw i celów będę korzystać z następujących metod nauczania: metody zajęć praktycznych, burzy mózgów, metody odkrywania, giełdy pomysłów, pytań problemowych, ćwiczeń interaktywnych, gier dydaktycznych, materiałów wizualnych. Przy rozwiązywaniu zadań będę korzystać z metody stopniowania trudności przechodząc od zadań najprostszych do nieco trudniejszych.

Pomoce dydaktyczne:
• Podręcznik i ćwiczenia „Matematyka z kluczem 5”,
• Karty pracy oraz gry matematyczne opracowane przez nauczyciela,
• Pomoce dydaktyczne - plansze, bryły, domino z ułamkami, krzyżówki, kartoniki z cyframi
• Ćwiczenia interaktywne z multipodręcznika „Matematyka z kluczem 5”
• Zadania interaktywne ze strony learningapps.org,
• Mazaki, arkusze papieru, przybory konstrukcyjne, miary krawieckie,
• Tablica multimedialna, stanowiska komputerowe.

Treści nauczania. Wymagania szczegółowe.
Treści programowe są odzwierciedleniem materiału, który będzie aktualnie omawiany na lekcjach matematyki. Zajęcia wyrównawcze mają pełnić rolę powtórzenia, uzupełnienia i utrwalenia wiedzy. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania oraz omawiane problemy o różnych poziomach trudności. Zajęcia prowadzone są w kolejności przedstawionej w treściach programowych. Istnieje jednak możliwość zmiany kolejności w przypadku zgłoszenia przez uczniów takiej potrzeby.

Zagadnienia programowe obejmują:
1. Liczby naturalne (5 h)
Ćwiczenia w rachunkach pamięciowych i przybliżonych. Kolejność wykonywania działań.
Porównywanie różnicowe i ilorazowe.
Rozszerzenie pojęcia potęgi na dowolny naturalny wykładnik.
Cyfry rzymskie (zakres do MMMCMXCIX).
Podzielność liczb (powtórzenie oraz wprowadzenie cechy podzielności przez 4).
Liczby pierwsze i złożone.
Dodawanie, odejmowanie i mnożenie pisemne (powtórzenie).
Dzielenie pisemne.
2. Figury geometryczne (4 h)
Proste i półproste. Kąt, rodzaje kątów. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów.
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe.
Suma kątów trójkąta. Nierówność trójkąta. Klasyfikacja trójkątów. Wysokość trójkąta.
Czworokąty: równoległoboki, romby, trapezy.
3. Ułamki zwykłe (5 h)
Powtórzenie wiadomości z klasy 4. Ułamek jako część całości i jako iloraz.
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.
Ułamki na osi liczbowej.
Zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie.
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.
Obliczanie ułamka danej liczby. Mnożenie i dzielenie ułamka przez liczbę naturalną oraz ułamka przez ułamek.
Wykonywanie działań na ułamkach.
4. Ułamki dziesiętne (5 h)
Ułamki dziesiętne, zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne, także za pomocą dzielenia, ale tylko w wypadku skończonego rozwinięcia.
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (powtórzenie).
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.
Wykorzystanie działań na ułamkach dziesiętnych do zamiany jednostek długości i masy.
5. Pola figur (3 h)
Przypomnienie pojęcia pola i jego jednostek.
Pole prostokąta, równoległoboku, trójkąta, rombu, trapezu.
6. Matematyka i my (4 h)
Obliczenia w zakresie liczb naturalnych i ułamków dotyczące czasu, miar, wag i pieniędzy. Średnia arytmetyczna. Pojęcie liczby ujemnej. Liczby całkowite na osi.
Porównywanie i porównywanie różnicowe liczb całkowitych.
Dodawanie liczb całkowitych.
7. Figury przestrzenne (4 h)
Objętość i pojemność oraz ich jednostki. Objętość prostopadłościanu.
Siatki prostopadłościanu.
Siatki graniastosłupów i ostrosłupów.
Razem: 30 godzin

Przewidywane efekty
Po zrealizowaniu programu uczniowie powinni wyrównać braki z lat poprzednich, lepiej przyswoić bieżący materiał, wykazywać się większą aktywnością na lekcjach, udoskonalić korzystanie z algorytmów działań pisemnych, dostrzegać przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym, nabyć umiejętność samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, a przede wszystkim sprawniej wykonywać rachunki pamięciowe.

Ewaluacja
Ewaluację przeprowadzi na zakończenie roku szkolnego nauczyciel realizujący program.
Narzędziem ewaluacji będą:
 ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
Potwierdzeniem skuteczności programu będzie także zaangażowanie uczniów na zajęciach oraz analiza wyników osiąganych przez uczniów na lekcjach matematyki.

Bibliografia:
1. Multipodręczniki i ćwiczenia interaktywne „Matematyka z kluczem 5”, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Nowa Era
2. Podręcznik „Matematyka z kluczem 5”, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, Nowa Era
3. Ken Russel, Philips Carter – „Łamigłówki liczbowe”, „Łamigłówki rysunkowe”, GWO
4. „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”, Matematyka, Publikacja wydana w ramach Projektu Akademia uczniowska, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia
Drodzy Uczniowie!
Zwracam się do Was z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane informacje pozwolą mi poznać Wasze opinie dotyczące autorskiego programu zajęć „Zrozumieć matematykę”. Zebrane dane będą wykorzystane do oceny celowości działań i podniesienia ich jakości. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE

2. Czy chciałbyś uczęszczać w tego typu zajęciach w przyszłym roku?
TAK NIE

3. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności rachunkowe
POPRAWIŁY SIĘ POGORSZYŁY SIĘ SĄ BEZ ZMIAN

4. Czy sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć
w zajęciach?
TAK NIE
5. Czy praca w zespole powodowała, że czułeś/aś się pewnie?
TAK NIE

6. Wymień tematy, których realizacja podobała Ci się najbardziej i dlaczego?
........................................

7. Wymień tematy, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
........................................

8. Jak oceniasz nauczyciela prowadzącego zajęcia? Napisz dwa zdania.

........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.