X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38931

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Okuń
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposoby realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2017
VIII 2017
Cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku, informacje i zdjęcia na stronie Internetowej przedszkola, potwierdzenia dyrektora
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
V 2018
V 2019
V 2020
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje, e-konferencje).
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Referaty, potwierdzenie dyrektora
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych, śledzenie stron www dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy.
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Zajęcia i zabawy
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, wpisy do dziennika.
7. Obserwacja i analiza możliwości i umiejętności dzieci.
• Prowadzenie obserwacji stałych i okresowych, indywidualizowanie pracy z dziećmi słabymi i zdolnymi
Cały okres stażu
w/g potrzeb
Karty obserwacji okresowej wrzesień/maj
Karta pracy indywidualnej
badanie dojrzałości szkolnej.
8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
• Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
9. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja innowacji pedagogicznej „Zawód moją pasją”
• Realizowanie treści opracowanej innowacji „Zawód moją pasją”
W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora, wpisy do dziennika
10 Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
• opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznego;
• ewaluacje zaplanowanych działań
• opracowanie ankiet dla rodziców
 opracowanie planów wychowawczo -opiekuńczo –dydaktycznych
Cały okres stażu
Opracowany plan roczny
-ankiety dla rodziców
-sprawozdania
Plany miesięczne

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Opracowywanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wymienione materiały
Potwierdzenie dyrektora
2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowy
Cały okres stażu
Opis i analiza wykorzystania
Notatki, wydruki
Notatki, wydruki
3. Publikacje Internecie.
• Opracowanie i opublikowanie w internecie konspektów zajęć, referatów
Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapisy w księdze protokołów
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
• Organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli
Cały okres stażu
Konspekty zajęć
3. Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych.
• Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u.
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
• Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego
projektowania własnych działań
• Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Zawód moją pasją”.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Innowacja i dokumentacja z nią związana

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia
2 Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Cały okres stażu
Opis i analiza zdobytej wiedzy
3 Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców W/g kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach. Organizowanie i udział w konkursach.
Cały okres stażu
Wysłanie ogłoszeń drogą elektroniczną,
Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, opracowanie graficzne dyplomów, zdobywanie sponsorów,'
6. Organizacja edukacyjnych wycieczek przedszkolnych
Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
W/g potrzeb
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku zajęć, organizacja transportu.
7. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
Wyjazdy do kina i teatru
W/g potrzeb
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
• Harmonogram współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki przedszkolne
• Zebrania z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Tablica informacyjna
Cały okres stażu
Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce- udział dzieci
Cały okres stażu
Wymiana doświadczeń na forach Internetowych dla nauczycieli przedszkola
3. Udział w środowiskowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych, społecznościowych i ekologicznych np.:
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
• Zbiórka odzieży i trwałej żywności, przekazanie organizatorowi
Okres stażu
Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji, potwierdzenie organizatora,

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Obserwacja i analiza przypadków wymagających szczególnej opieki opiekuńczej, dydaktycznej lub wychowawczej i opis rozwiązania w/w problemów
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.