X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38886

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Szkoła Podstawowa nr 113
im. Adama Rapackiego
ul. Zemska 16 c
54-438 Wrocław

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Edyta Pieniążek
Stanowisko: nauczyciel świetlicy
Czas trwania stażu: 03.09.2018r. – 03.06.2021r.
Opiekun stażu:
1. Dane osobowe

Imię i nazwisko nauczyciela: Edyta Pieniążek
Nazwa szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 Szkoły Podstawowej nr 113, Wrocław
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (03.09.2018 r. – 03.06.2021 r.)

2. Posiadane kwalifikacje

(2012-10 do 2014-06)

Uniwersytet Rzeszowski, Filologia polska, studia stacjonarne, uzupełniające, magisterskie
Specjalizacja: nauczycielska
Specjalność główna: Język polski
Specjalność dodatkowa: Wiedza o kulturze

(2009-10 do 2012-06)
Uniwersytet Rzeszowski, Filologia polska, studia stacjonarne, licencjackie
Specjalizacja: nauczycielska
Specjalność główna: Język polski
Specjalność dodatkowa: Edukacja kulturowa

Stanowisko: nauczyciel świetlicy

Pełniąca obowiązki: Przewodniczącej Komisji Świetlicy Szkolnej (aktualnie), Lidera Projektu Cyfrowego MegaMisja (2017- aktualnie), Koordynatora szkolnego Programu „Akademia Przyszłości (2017- aktualnie), pomocy nauczyciela (aktualnie), asystenta nauczyciela (2015-2018)
Opiekun stażu:

3. Cel główny planowania rozwoju

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

4. Cele szczegółowe

• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

• umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

• umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

• umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

• umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

• umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

• umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego
wg Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. Zadania i formy realizacji
Termin
realizacji

§ 7 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego: Kartą Nauczyciela, rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
• Przygotowanie sprawozdania z przebiegu planu rozwoju i wniosków do dalszej pracy.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Analiza moich mocnych i słabych stron.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Przedłożenie planu rozwoju Dyrekcji Szkoły.
• Zawarcie kontraktu.
• Ustalenie grafiku zajęć obserwowanych i przeprowadzanych dla opiekuna stażu oraz tematyki zajęć, metod i form pracy.
• Omawianie zajęć.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze przynajmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omówienie zajęć.

W okresie stażu
W okresie stażu

3. Doskonalenie zawodowe.
• Ukończenie doskonalenia zawodowego z zakresu uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym oraz zewnętrznym doskonaleniu zawodowym – warsztatach, kursach, szkoleniach, konferencjach.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, wychowania, pracy z uczniem trudnym poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej, przeglądanie stron i forów internetowych.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i Małym Samorządem Uczniowskim.
• Pomoc w organizacji kiermaszów charytatywnych (bożonarodzeniowego i wielkanocnego) - wykonanie z dziećmi ozdób i kartek świątecznych.
• Udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, „Zbiórka nakrętek dla hospicjum”, „Góra Grosza”.

5. Współpraca z Komisją Religii.
• Pomoc w przygotowaniu kartek i upominków świątecznych dla Seniorów z osiedla Nowy Dwór na spotkanie wigilijne oraz poranek wielkanocny.

6. Współpraca z Komisją Edukacji Wczesnoszkolnej.
• Pomoc w przeprowadzeniu imprez szkolnych, konkursów i akcji.
• Współorganizacja obchodów 100- lecia niepodległości Polski.
• Współpraca z wychowawcami klas w zakresie oddziaływań wychowawczych.

7. Praca w Komisji Świetlicowej. Pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Świetlicy Szkolnej.
• Kierowanie pracą przy sporządzaniu planu pracy Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów MEN:
1) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3) Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
• Opracowanie harmonogramu spotkań zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej.
• Kierowanie pracą Komisji Świetlicy Szkolnej i sporządzenie planu pracy Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów szkoły.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

7. Praca w Komisji Świetlicowej.
Pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Świetlicy Szkolnej.
• Opracowanie harmonogramu spotkań zespołu Komisji Świetlicy Szkolnej.
• Kierowanie pracą Komisji Świetlicy Szkolnej i sporządzenie planu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów szkoły i MEN:
1) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3) Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
• Udział w układaniu planu imprez i uroczystości szkolnych i świetlicowych.
• Monitorowanie harmonogramu realizacji planu pracy świetlicy szkolnej.
• Systematyczne prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
• Aktualizacja dekoracji w sali zbiorczej świetlicy.
• Aktualizacja strony internetowej świetlicy.
• Dzielenie się wiedzą. Opracowanie i przeprowadzenie warsztatów
dla nauczycieli stażystów, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli świetlicy.
• Wymiana doświadczeń i dyskusje.
• Koleżeńskie obserwacje zajęć.

W okresie stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 7. ust. 2. pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

• Przygotowanie sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej wspólnie z nauczycielami (wychowawcami grup świetlicowych i kierownikiem świetlicy).
• Przeprowadzenie ewaluacji Planu Pracy Świetlicy Szkolnej.
• Opracowanie wniosków do dalszej pracy.

8. Organizacja własnego warsztatu pracy.
• Obserwacja i analiza możliwości wychowanków, ocena aktualnej sytuacji uczniów.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych dla dzieci.
• Przygotowanie wychowanków do występów okolicznościowych, udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

1. Praca z zespołem wychowanków.
• Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych uczniów.
• Obserwacja dzieci i ich potrzeb.
• Rozmowy z dziećmi nt. ich zainteresowań/ trudności itp.
• Rozmowy z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami wychowanków.
• Opracowanie programu pracy z grupą z uwzględnieniem problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych w oparciu o program profilaktyczny szkoły.
• Inicjowanie działań służących integracji grupy świetlicowej.
• Promocja postawy wzajemnej życzliwości, uprzejmości, uczynności.
Obchody Dnia Życzliwości, wdrożenie „Kodeksu życzliwości”.
• Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne, aktywizacja do działań związanych z kultywowaniem tradycji rodzinnych i szkolnych.
• Realizacja zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły, udział w konkursach i wystawach związanych ze świętami i ważnymi uroczystościami państwowymi.
• Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych.

2. Organizacja zajęć pozaszkolnych z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.
• Prowadzenie koła zainteresowań „Edukacja globalna dla najmłodszych”, którego głównym celem jest poznanie edukacji globalnej a poza tym: integracja dzieci, nauka współpracy, wdrażanie do kierowania się zasadami i regułami, usprawnianie koordynacji ruchowej, logicznego myślenia.
• Praca z uczniem z trudnościami w opanowaniu swoich emocji:
• obserwowanie wychowanków sprawiających trudności wychowawcze i mających trudności z opanowaniem emocji,
• nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami dzieci, wychowawcami klas, z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym,
• zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych i wyciszających.

3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
• Obserwacja wychowanków.
• Rozmowy z wychowankami i ich rodzicami.
• Indywidualne rozmowy z wychowawcami klas.

4. Współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi pracę wychowawcy.
• Rozmowy indywidualne z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Współpraca ze Strażą Miejską – udział w programie profilaktycznym „Jesteśmy bezpieczni w domu i poza domem – profilaktyka zagrożeń i wypadków”, opracowanego przez insp. Straży Miejskiej.

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna, docelowo przy projekcie „Akademia Przyszłości”. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego.
• Współpraca Fundacją Orange. Pełnienie funkcji lidera Projektu Cyfrowego „MegaMisja”.

5. Podejmowanie działań wynikających z potrzeb rozwojowych dzieci i specyficznych warunków środowiska.
• Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków.
• Nawiązanie ścisłej współpracy z wychowawcą klasy.
• Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć integrujących grupę.
• Zaplanowanie i przeprowadzenie imprez grupowych.
• „Walka z hałasem” – uświadamianie dzieci o szkodliwym wpływie hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka, wprowadzenie zajęć relaksacyjnych, zabaw wyciszających, słuchania muzyki relaksacyjnej podczas zajęć.
• Kształtowanie systemu wartości i zasad etycznych ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

6. Udział w projektach szkolnych, m.in. „MegaMisja”, Akademia Przyszłości, „Klimatycznie eko-logicznie”.

7. Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów.

• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu rozpoznawania potrzeb uczniów.
• Ukończenie form doskonalenia z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach.
• Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
• Wymiana doświadczeń, dyskusje na forum internetowym z nauczycielami świetlic szkolnych.

1. Praca z uczniem zdolnym.

• Prowadzenie koła zainteresowań wg zapotrzebowania uczniów.
• Rozwijanie zainteresowań wychowanków.
• Przydzielanie dodatkowych zadań.
• Podsuwanie pomysłów i inspiracji.
• Przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
• Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
1. Praca z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału.
• Pomoc przy niwelowaniu zaległości, ze szczególnym wykorzystaniem zabaw i gier edukacyjnych i dydaktycznych.
• Pomoc przy odrabianiu zadań domowych, z wykorzystaniem metod aktywizujących.
2. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy.
• Kontynuacja projektu cyfrowego „MegaMisja” i „Akademia Przyszłości”.
• Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu mody i konkursu podczas festynu szkolnego. Przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Ewaluacja pracy dokonywana poprzez:
• Opracowanie wniosków z realizacji planu pracy dydaktyczno-opiekunczo-wychowawczego na zakończenie każdego roku szkolnego.
• Sporządzenie raportów z udziału w imprezach i akcjach świetlicowych.
• Sporządzenie raportów z osiągnięć wychowanków w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
• Opracowanie wniosków z przeprowadzonych zajęć otwartych dla nauczycieli, opiekuna stażu, dyrekcji, doradcy metodycznego.
• Opracowanie wniosków z wdrożonych i kontynuowanych projektów.
• Analizę i ewaluację przeprowadzonych ankiet wśród wychowanków i ich rodziców.

2. Wykorzystywanie wyników ewaluacji pracy własnej do doskonalenia warsztatu pracy poprzez:
• Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
• Doskonalenie zawodowe ukończenie form doskonalenia wynikających z ewaluacji własnej pracy.
• Dostosowanie różnorodnych, atrakcyjnych form, metod i pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów.
• Wzbogacanie bazy i warsztatu pracy poprzez gromadzenie narzędzi multimedialnych, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych.
• Udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
• Wymianę doświadczeń koleżeńskich.

W okresie stażu
W okresie stażu

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt 6

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

§ 7 ust.2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust.2 pkt 8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Opracowanie i przeprowadzanie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.
• Przeprowadzenie spotkań koleżeńskich dla chętnych nauczycieli świetlicy, a w szczególności nauczycieli stażystów (po ukończonych formach doskonalenia zawodowego) w celu podzielenia się zdobytą wiedzą, udostępnienia materiałów instruktażowych, pomocy dydaktycznych itp.
• Przeprowadzenie samokształceniowych warsztatów po ukończonej formie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli Komisji Świetlicy Szkolnej, a w szczególności dla nauczycieli stażystów.

1. Opracowanie programu wychowawczego i planu pracy z uwzględnieniem problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, w oparciu o program profilaktyczny szkoły.
2. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne, aktywizacja do działań związanych z kultywowaniem tradycji rodzinnych i patriotycznych. Realizacja zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły. Udział w konkursach i wystawach związanych ze świętami i ważnymi uroczystościami państwowymi.
3. Współpraca z Klubem Seniora Nowy Dwór. Pomoc w organizacji spotkań uczniów z seniorami. Poruszanie problemu starzejącego się społeczeństwa.
4. Współpraca z Radą Osiedla – poznanie Rady Osiedla i jej funkcji –kształtowanie postaw przynależności regionalnej. Kształtowanie systemu wartości ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
5. Działania w zakresie uwrażliwiania wychowanków na potrzeby innych we współpracy z instytucjami publicznymi, m.in. Stowarzyszeniem Wiosna.
6. Współpraca z Komisją Czytelnictwa. Udział w akcjach czytelniczych. Rozwijanie czytelnictwa wśród wychowanków, poprzez m.in. „Czytanie na dywanie”.
7. Współpraca MDK Fabryczna. Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

1. Poszerzanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu pracy z dziećmi.
• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
2. Realizowanie zadań wychowawczych i pedagogicznych.
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych, tj.: nieśmiałość, agresja werbalna i niewerbalna.
• Doskonalenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, tj.: zbadanie przyczyn trudności wychowawczych występujących u dzieci.
• Prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów opartych na właściwiej diagnozie grupy.
3. Analiza dokumentów obowiązujących w świetlicy.
4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

• Zapoznanie się z ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, z nowymi rozporządzeniami MEN.
3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania świetlicy.
• Analiza Kodeksu Opiekuńczego i Kodeksu Karnego.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawach uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawcy.

1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
• Komputerowe opracowanie materiałów związanych z dokumentacją świetlicy.
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i Internetu, tj.: szablony, rysunki, zagadki, rebusy, gry planszowe, podziękowania, certyfikaty, dyplomy, ankiety itp.
• Przygotowanie tablicy informacyjnej świetlicy (podstawowe wiadomości dla rodziców i wychowanków).
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z Internetu.
• Korzystanie z Internetu w celu powiększania wiedzy i doskonalenia pracy własnej. Zapoznanie się z portalami edukacyjnymi.
• Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej: rzutnika, tablicy multimedialnej, aparatu fotograficznego, komputera, odtwarzacza płyt CD i DVD, telewizora, radia, kamery itp.
• Prowadzenie zajęć komputerowych z dziećmi.
• Stosowanie programów edukacyjnych, gier dydaktycznych podczas zajęć z wychowankami.

2. Dokumentowanie podejmowanych działań przy pomocy komputera.
• Prowadzenie dokumentacji własnej w formie elektronicznej.
• Umieszczanie bieżących wydarzeń na stronie świetlicy szkolnej.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Plan sporządzono na podstawie i z uwzglednieniem wytycznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wrocław, 31.08.2018r.

Plan sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.