X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38883
Przesłano:

Program autorski zajęć muzyczno-ruchowych dla dziecka i rodzica "Mamo, tato, zróbmy koło. Chodź, pobawmy się wesoło!"

PROGRAM AUTORSKI
DO ZAJĘĆ
MUZYCZNO-RUCHOWYCH DLA DZIECKA I RODZICA

,,MAMO, TATO ZRÓBMY KOŁO, CHODŹ POBAWMY SIĘ WESOŁO.’’

OPRACOWAŁA KLAUDIA LECIEJ-KAWALEC
SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do programu :
1. Metryczka programu.
2. Ogólne założenia programu .
3. Użytkownicy programu .
4. Warunki realizacji programu.

II . Cele programu .

III. Treści nauczania.
1. Treści programowe.

IV. Procedury osiągania celów:
1. Metody pracy
2. Formy pracy.
3. Materiał nauczania
4. Pomoce dydaktyczne

V. Opis założonych osiągnięć dziecka.

VI .Ewaluacja

I. Wprowadzenie do programu :

1.Metryczka programu:
Typ zajęć: muzyczno-ruchowe.
Placówka: domy kultury, przedszkola
Wymiar godzin: 1 h 45 minutowa w tygodniu
Informacje o autorze:
Klaudia Leciej-Kawalec nauczyciel MDK nr 2 w Bytomiu
2.Ogólne założenia programu:
Program przeznaczony jest do realizacji w placówkach oświatowych. Program jest kompilacją elementów z zakresu rytmiki, muzykoterapii, logorytmiki ,plastyki.
Założeniem programu jest współpraca dziecka z osobą dorosłą oraz z całą grupą. Pozwala to na rozbudzanie odpowiedzialności, współpracy na linii rodzic-dziecko. Wspólna realizacja powierzonych zadań daje możliwość nie tylko miło spędzonego czasu, ale pozwala zarówno dziecku jak i rodzicowi aktywnie rozbudzać pasje muzyczno-taneczne.
Korzyści jakie odczuwa dziecko podczas zajęć to przede wszystkim bezpieczeństwo z uwagi na bliskość rodzica .Poza tym treści zawarte w programie pozwalają na rozwijanie zamiłowania do ruchu, śpiewu przy akompaniamencie muzyki, pozwalają rozwijać pamięć muzyczną i ruchową . Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.
Korzyści jakie odczuwa rodzic to poznanie możliwości muzyczno-tanecznych ich dziecka. Wspólna zabawa pozwala na radośnie spędzić czas, czego we współczesnym świecie często brakuje na linii rodzic – dziecko.
Program zajęć został tak skonstruowany aby oprócz zajęć typowo muzyczno-ruchowych wykorzystać pracę plastyczną, tematycznie zintegrowaną z tematem zajęć.

3. Użytkownicy programu

Dzieci przedszkolne 3-5 letnie.
Rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach .

4.Warunki realizacji programu.
Realizacja programu rozpocznie się od września 2018 roku. Zajęcia odbywać się będą w auli Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu. Sala auli wyposażona jest w odpowiedni sprzęt muzyczny i dydaktyczny:
Pianino
Instrumentarium Orffa
Przyrządy do zajęć rytmicznych: koła, chusty animacyjne, wstążki, szarfy, piłki itp.
Materiały dydaktyczne – płyty, sprzęt nagłaśniający, ekran, materiały plastyczne itp.
Stoły, krzesła.

II. Cele ogólne programu:
Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki , tańca i śpiewu.

3.Cele szczegółowe:

Kształtowanie zdolności muzyczno-tanecznych.
Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie zdolności motorycznych z zakresu dużej i małej motoryki.
Rozwijanie inwencji twórczej dziecka.
Kształtowanie poczucia rytmu.
Rozwijanie orientacji przestrzennej i autoorientacji.
Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz na linii dziecko-rodzic.
Kształcenie umiejętności plastycznych.
Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
Kształtowanie tradycji patriotycznych.
Rozwijanie umiejętności tanecznych.
Kształtowanie umiejętności czystego śpiewu.
Kształtowanie prawidłowej wymowy na bazie ćwiczeń artykulacyjnych.
Kształtowanie umiejętności plastycznych.

III. Treści nauczania.

TREŚCI PROGRAMOWE
ĆWICZENIA/ZABAWY
ŚPIEW
ODDECH
MOWA
RYTMICZNA RECYTACJA TEKSTÓW

PIOSENKA

Ćwiczenia prawidłowego śpiewu i emisji.
Ćwiczenia oddechowe ze zwróceniem uwagi na fazę wdechu i wydechu.
Ćwiczenia mowy i artykulacyjne.
Ćwiczenia logopedyczne, onomatopeiczne,
Ćwiczenia rytmicznej recytacji tekstów: przysłów, tekstu piosenek, wierszowanek.
Improwizacje wokalne.

Śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.
Śpiewanie piosenek z użyciem instrumentów perkusyjnych.
Śpiewanie piosenek w powiązaniu z ruchem.
RUCH PRZY MUZYCE

TANIEC
Ćwiczenia na poczucie pulsu i rytmu.
Ćwiczenia na poczucie tempa.
Zabawy ruchowe ze śpiewem.
Zabawy ilustracyjne i inscenizowane.
Swobodna improwizacja ruchowa do muzyki.
Ćwiczenia na zmianę dynamiki, agogiki i artykulacji w ruchu.
Ćwiczenia na kierunek linii melodycznej.

Zabawy ruchowe przy muzyce np. w oparciu o metodę Batti Straus, Kniessów.
Translacja słowa na gest.
Ćwiczenia ruchowe metodą Veroniki Sherborn oraz Paula Dennisona.
Ćwiczenia ruchowe dużej i małej motoryki.
Masażyki- dziecko -rodzic, rodzic-dziecko.
Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów: kół, chust animacyjnych, piłek, szarf itp.

Zabawy taneczne w kole.
Ćwiczenia kroku marszowego, podskoków, kroku polki,itp.
Tworzenie układów ruchowych do muzyki.

GRA NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH I BUM-BUM-RURKACH
Ćwiczenia słuchowe.
Ćwiczenia rytmiczne.
Ćwiczenia w powiązaniu z piosenką.
Ćwiczenia w zadaniach twórczych.
Ćwiczenia na rozróżnianie barw instrumentów.
Ćwiczenia ruchowe z instrumentami.
Zabawy na improwizacje instrumentalne.
Ćwiczenia na dynamikę dźwięku i jej zmiany.
Ćwiczenia z wykorzystaniem programu muzycznego
”PRZYBIJ RURKĘ”
SŁUCHANIE MUZYKI
Muzyka żywa- w wykonaniu nauczyciela
Muzyka mechaniczna- słuchanie utworów muzycznych
Relaksacja do muzyki.
Relaksacja z wykorzystaniem efektów świetlnych.
PRACA PLASTYCZNA
Praca plastyczna powiązana integralnie z tematem lekcji.

IV. Procedury osiągania celów:
1.Metody pracy.
metody podające (przyswajanie): wiersze, piosenki, praca z tekstem,
metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne,
metody aktywizujące- eksponujące- (przeżywanie): pokaz,
metody praktyczne (działanie): ćwiczenia.
Metody waloryzacyjne (Eksponujące)
impresyjne
ekspresyjne

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
Metoda samodzielnych doświadczeń.
Elementy pantomimy.
Elementy gimnastyki.
Metody relaksacyjne.
Metoda "Kniessów" gimnastyka przy muzyce.
Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanzy.
Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona,
Ćwiczenia logopedyczne.
Ćwiczenia relaksacyjne.
Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
Metoda Emila Jagues-Dalcroze’a
Plastyka
2.Formy pracy:

Indywidualna
Zespołowa
Rodzic-dziecko, dziecko-rodzic

3. Materiał nauczania:
Propozycje piosenek :
Podajmy sobie ręce
Samochody
Rysunek misia
Jeżyk i liście
Dwa kasztany
Taniec z listkiem
Deszczowa piosenka
Deszczowa wyliczanka
Wiatr łobuziak
Ułani
Gwiazdka
Kołysanka
Jedzie pociąg
Tomcio Paluszek
Prószy śnieżek
Babcia i dziadek
Na spacerek
Gawron
W lesie
Kurki
Wiosenny walczyk
Żabki
Baloniki
Żyrafa fafa
Propozycje muzyki do zabaw ruchowych i słuchania:
Koziorajka
Grozik
Epoi tai
Country Dance- Georg Frideric Haendel
Polka Trisch-trasch Johan Strauss 
Le Basque
Pizzicato- L. Delibes
Akwarium Camille Saint Saensa
Pada deszcz
Kaczuszki
Tulinkowy taniec
Piłka Oli
Aria na strunie G- Jan Sebastian Bach
Polonez- Wojciech Kilar
Galop-Dimitri Kabalewski
Dla Elizy-Ludwig Van Beethoven

( propozycje piosenek, muzyki do słuchania i tańców mogą ulec zmianie)

4.Pomoce dydaktyczne :
Pomoce dydaktyczne:
Bum-bum-rurki
Instrumentarium Orffa
Instrumenty klawiszowe
Pomoce plastyczne -kredki, papier kolorowy, kleje, nożyczki, plastelina, gazety, rolki po papierze, serwetki itp.
Laptop, magnetofon CD, mp3, program muzyczny Przybij rurkę
Koła, woreczki, chusty, chusta klanzy, sznury, piłki, wstążkiitp.

V. Opis założonych osiągnięć dziecka.
Po roku realizacji programu oczekuję iż dzieci będą:

Reagować ruchem na dźwięki dłuższe i krótsze.
Recytować rytmicznie proste teksty z uwzględnieniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu.
Śpiewa
poprawnie poznane piosenki.
Zna
proste układy taneczne.
Wyraża
ruchem elementy muzyki.
Interpretować ruchowo treści wierszy i piosenek.
Rozpoznawać nastrój w muzyce.
Gra
na instrumentach perkusyjnych.
Umieć się relaksować i odpoczywać.
Umieć współpracować w zespole, indywidualnie oraz na linii rodzic-dziecko, dziecko-rodzic.
Brać udział w imprezach organizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.

VI .Ewaluacja
Przeprowadzić rozmowy z rodzicami i dziećmi.

Określać poziom umiejętności dzieci w trakcie realizacji programu.

Przeprowadzić ankietę na temat ewentualnych zmian w programie.

Ankieta dotycząca programu ,,MAMO, TATO ZRÓBMY KOŁO, CHODŹ POBAWMY SIĘ WESOŁO.’’

Ankieta dla rodzica

Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej realizowanego w placówce programu : ,,MAMO, TATO ZRÓBMY KOŁO, CHODŹ POBAWMY SIĘ WESOŁO.’’

Czy zajęcia w których Państwo uczestniczycie wraz z dzieckiem są dla Państwa:
( można wybrać kilka odpowiedzi)
Ciekawe
Zachęcają do aktywności
Rozwijają umiejętności dziecka
Panuje na nich miła atmosfera

W jakim stopniu zajęcia wspomagają rozwój muzyczno-taneczno-plastyczny Państwa dziecka?

Bardzo wysokim
Wysokim
Średnim
Niskim
Nie mają wpływu

Czy wspólne ćwiczenia z dzieckiem dają możliwość mile i radośnie spędzonego czasu?
Tak
Nie
Nie wiem

BIBLIOGRAFIA

Renata Szczypior-Przebojowe zabawy. Nowa Era Warszawa 2013
Maria Dąbrowska – Zabawy rytmiczne dla dzieci. Warszawa 1974
Emil Jaques- Dalcroze – Pisma wybrane. WSPiE Warszawa 1992
Dr Paul Dennison- Gimnastyka Mózgu-Kinezjologia Edukacyjna
Peter Hamel- Przez muzykę do samego siebie
Brzozowska-Kuczkiewicz:Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika. WSPiE Warszawa 1991
KlöppelR., Vilex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii Copright by PNO 9. Warszawa 1995
Smoczyńska-NachtmanU.: Kalendzarz muzyczny w przedszkolu. WsiP.Warszawa 1992
Grupa bawi się i pracuje: opracowanie Małgorzata Jachimska, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1994

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.