X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38778
Przesłano:

Czy warto korzystać z gotowego testu podsumowującego wyniki I etapu edukacyjnego? Doświadczenia własne z trzecioteścikiem wydawnictwa OPERON.

Czy warto korzystać z gotowego testu podsumowującego wyniki I etapu edukacyjnego?
Doświadczenia własne z trzecioteścikiem wydawnictwa OPERON.

Kończąc „przygodę edukacyjną” z kolejną klasą moim nadrzędnym celem przeprowadzenia testu diagnozującego po klasie trzeciej jest sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności i wiadomości moich uczniów kończących naukę szkolną na pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej, a także przygotowanie ich do pisania testu kończącego naukę w szkole podstawowej.
W późniejszym etapie ukierunkowanie dalszej pracy ucznia oraz pomoc mu.
Do omawianego tutaj testu diagnozującego, przystępowałam niemal od początku wprowadzenia go jako propozycji dla polskich nauczycieli z całego kraju, bo od roku 2009, który był wówczas drugim „Ogólnopolskim Sprawdzianem Kompetencji Trzecioklasisty” przygotowanym przez wydawnictwo OPERON .
Bardzo go sobie ceniłam, i cenię nadal, gdyż na podstawie przekazanych przeze mnie danych, pozwala na analizę umiejętności opanowanych przez moich uczniów oraz opracowanie szczegółowego raportu obejmującego:
• wyniki klasy na tle szkoły, województwa i Polski w obrębie poszczególnych standardów – określenie mocnych stron uczniów i obszarów wymagających poprawy
• poziom wykonania przez nich zadań będący cenną wskazówką i pomocą przy konstruowaniu programów naprawczych,
• raport dla nauczyciela,który zawiera:
-liczbę uczniów biorących udział w sprawdzianie,
-obszary wyników i skrajne rezultaty osiągnięte przez uczniów w klasie,
-wyniki klasy w obrębie poszczególnych standardów nauczania,
-wyniki klasy na tle średniego wyniku uzyskanego w szkole w obrębie poszczególnych standardów,
-wykres przedstawiający poziom wykonania zadań przez uczniów,
-arkusz odpowiedzi oraz kartotekę sprawdzianu wraz z komentarzem do badanych czynności i standardów w poszczególnych zadaniach
• posiada także cenny raport dla rodziców w postaci karty indywidualnych wyników sprawdzianu ucznia, zawierających:
-wynik indywidualny,
-wyniki ucznia w obrębie poszczególnych standardów nauczania,
-wyniki ucznia na tle swojej klasy,
-wnioski dotyczące opanowania umiejętności oraz zalecenia na dalszy etap edukacyjny
• korzystanie z niego daje także dostęp do zapoznania się z ogólnopolskimi wynikami sprawdzianu dostępnymi na stronie wydawnictwa

Uważam, że test ten posiada takie cechy jak:

trafność diagnostyczną i prognostyczną a także trafność kryterialną (konfrontuje rezultaty badań z kryteriami zewnętrznymi, wynikami nauczania).
Test jest rzetelny bo jego wyniki ,z moich obserwacji, korelują się z tymi, które uzyskują dzieci w ciągu I etapu edukacyjnego oraz z wewnętrznym, klasowym testem próbnym, który przeprowadzam przed testem ogólnopolskim.

Jest standaryzowany bo ma określoną procedurę badań szczegółowo opisaną na stronie internetowej wydawnictwa OPERON a także w materiałach przesłanych dla szkół do niego przystępujących. Zawiera kolejność czynności, które wykonują osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie testu (dyrektor, nauczyciel), tekst instrukcji dla ucznia, a po przeprowadzeniu testu, na dalszym etapie – dostęp do arkusza odpowiedzi na stronie wydawnictwa, także normy oceny uzyskanych wyników wraz z raportami.

Test ten, jako metoda eksperymentalna, prowadząca do weryfikacji hipotezy na temat osiągnięć uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym ma, moim zdaniem, następujące funkcje:
- deskryptywno-ewaluacyjną i klasyfikacyjną gdyż jego wyniki pokazują aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia na tle klasy, szkoły, województwa, kraju a także obszary wymagające poprawy,

- korekcyjną ponieważ ukazuje poziom wykonania zadań przez ucznia stąd jest pomocny przy konstruowaniu programów naprawczych i doborze podręczników w klasie czwartej oraz refleksji „co dalej?”,

- rozwojową – przez zarysowanie obszarów deficytowych a także tych, które utrzymują się na wysokim poziomie, daje możliwość doboru odpowiednich, celowanych metod a co za tym idzie szansę szybszego rozwoju,

- prognostyczną określa kierunek dalszego kształcenia.

WNIOSKI KOŃCOWE.

Po wielu latach praktyki oraz cyklicznego przeprowadzania diagnozy uczniów klas trzecich, początkowo przy użyciu konstruowanych samodzielnie przeze mnie testów (niestety mało precyzyjnych i obiektywnych) stwierdzam, że test wydawnictwa OPERON ma duże korzyści dla szkoły jak i samego ucznia i jest bardzo dobrym narzędziem diagnozy.

W moim odczuciu najważniejsze z nich dla szkoły to przede wszystkim:
• obiektywne porównanie wyników ucznia na tle szkoły i populacji
• monitorowanie realizacji Podstawy Programowej zgodnie z zaleceniami MEN
• na podstawie wyników testu w późniejszym etapie właściwy dobór poziomu podręczników dla klasy czwartej i dopasowanie procesu nauczania tzn. tempa, metod, treści i środków dla potrzeb uczniów z badanej klasy
• możliwość indywidualizacji będącej odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne
• podniesienie komunikacji między dyrektorem szkoły a nauczycielem jak i między nauczycielem a rodzicem
Korzyści dla ucznia zaś to:
• obiektywne i bezstronne monitorowanie jego postępów
• większa świadomość swoich słabych i mocnych stron
• w przyszłości możliwość rozwijania obszarów, w których uczeń uzyskał słabsze wyniki
• wczesne zapoznanie z formatem testowym budujące także odporność emocjonalną
• ukierunkowanie na rozwój

Przez wiele lat z powodzeniem korzystałam z modyfikowanych i na bieżąco uaktualnianych testów wydawnictwa OPERON i z całą pewnością mogę je polecać nauczycielom klas 1-3 .

Aleksandra Skoczek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.