X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38697
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program zajęć plastyczno-badawczych "Ja też tak potrafię"

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości.
Podobnie działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.
Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne oraz zabawy badawcze.
Mamy ogromną nadzieję, że udział dzieci w naszych zajęciach plastyczno-badawczych będzie sprzyjał aktywizowaniu myślenia, przyczyni się do rozwoju samodzielności i pomysłowości, ale przede wszystkim okaże się świetną zabawą.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :
• Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
• Program skierowany jest do dzieci 4i 5letnich uczęszczających do naszego przedszkola.
• Program realizowany będzie w ramach zajęć dodatkowych poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 60 min dwa razy w miesiącu.
• Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania.
• Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, rozwijania samodzielności i wyobraźni, pobudzanie fantazji, zachęcanie do poszukiwań własnych, oryginalnych rozwiązań.
• Realizacja programu umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.
• Zaleca się by program był realizowany z małą grupą dzieci, dzięki temu nauczyciele mogą zaobserwować z czym dzieci mają trudności, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne, i które umiejętności trzeba u nich doskonalić.

Cel główny programu:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów.
Cele ogólne:
• Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
• Rozwianie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
• Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych..
• Poznanie prostych zjawisk poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
• Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych materiałów i narzędzi.
• Inicjowanie samodzielnych działań dzieci .
• Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
• Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozwija sprawności manualne,
- rozwija wyobraźnie, twórczą postawę oraz ekspresję plastyczną,
- samodzielnie podejmuje działalność twórczą ,
- aktywne uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje),
- cierpliwie czeka na swój udział w badaniach,
- przestrzega ustalonych zasad w zabawach,
- formułuje spostrzeżenia i wnioski,
- posługuje się prostymi narzędziami,
- odkrywa własne możliwości twórcze poprzez różne środki wyrazu,
- ma poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
-ma poczucie swobody w działaniu i doboru materiału.
Zadania nauczyciela:
• organizuje miejsce pracy do działań badawczych,
• inspiruje dzieci, motywuje poprzez wyzwalanie w nich ciekawości, rozwijanie wyobraźni,
• zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się,
• zaspakaja potrzebą bezpieczeństwa, akceptacji, swobody,
• tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań.

Sposób realizacji programu: Program realizowany będzie w ramach zajęć dodatkowych poza godzinami pracy dydaktycznej przedszkola.

Metody pracy:
- działania praktycznego,
- zadań stawianych dziecku,
- samodzielnych doświadczeń i eksperymentowania,
- pokazu i obserwacji,
- objaśnienie, instrukcja, rozmowa, dyskusja
- burza mózgów, zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu.
2. Formy pracy:
• praca indywidualna ,
• praca zbiorowa,
• praca zespołowa.

Tematyka zajęć wybierana będzie w kontekście zmieniających się pór roku. Program uzupełniany będzie na bieżąco scenariuszami zajęć z zaplanowanych i przeprowadzonych zajęć.

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco poprzez obserwację dzieci i rozmów z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.