X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38690
Przesłano:
Dział: Internat

Program własny koła sportowego "Gry i zabawy sportowe"

SPIS TREŚCI

I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

II. CELE PROGRAMU

III. METODY, FORMY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE UŻYTE W PROGRAMIE

IV. SPODZIEWANE EFEKTY

V. TEMATYKA ZAJĘĆ

VI. EWALUACJA PROGRAMU

VII. BIBLIOGRAFIA

VIII. ZAŁĄCZNIK

I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

W teraźniejszych czasach zauważamy zmniejszanie się zapotrzebowania na aktywność ruchową, która jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą, za którą idą dalsze problemy zdrowotne. Zabawy i przebywanie na świeżym powietrzu zastępowane są dzisiejszymi wynalazkami techniki- komputery, konsole do gier, telefony komórkowe, telewizja.
W rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie gry i zabawy ruchowe odgrywają większą rolę niż u dziecka w normie intelektualnej. Poprzez udział
w nich dziecko zdobywa nowe umiejętności ruchowe łącząc je z określoną wiedzą. Są naturalnym sposobem zaspokojenia potrzeby zabawy w gronie rówieśników jak i pozbycia się nadmiaru energii. Mają zbawienny wpływ na rozwój psychiczny, szczególnie rozwijają umiejętność koncentracji i uwagi, myślenie, wiarę we własne siły, rozbudzają umiejętność odczuwania zadowolenia z własnej pracy.
Program koła sportowego przeznaczony jest dla grup wychowawczych przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z dnia 23 grudnia 2008r. Nr 4, poz.17).
Program „ Gry i zabawy ruchowe” opracowałam na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe wychowanków swojej placówki, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje ośrodek, wybrałam zajęcia z gier i zabaw ruchowych jako te, które dostarczają wychowankom  najwięcej radości i satysfakcji.

Celem programu jest podniesienie aktywności ruchowej wśród wychowanek
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację i udział
w dostosowanych do ich możliwości i potrzeb różnych form zajęć sportowych,
a także w rozwijaniu ich zainteresowań.

Program przeznaczony jest dla dziewcząt niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zajęcia będą odbywać się w zależności od warunków pogodowych na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej 1 raz
w tygodniu przez 1 godzinę zegarową.

II. CELE PROGRAMU

Cele główne:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanek,
- integracja zespołu zajęciowego,
- wdrażanie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny,
- opanowanie i przestrzeganie zasad BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych,
- zachęcanie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej,
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
- poznawanie przepisów gier i zabaw,
- rozwijanie zainteresowań wychowanek różnymi formami aktywności fizycznej, - wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa,
- rozwijanie pomysłowości wychowanek w doborze zabaw i gier ruchowych.
Cele szczegółowe:
Wychowanki:
- znają i zachowują zasady BHP podczas zajęć sportowych,
- rozumieją potrzebę dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
- przestrzegają zasady „czystej gry” (fair play),
- integrują się z zespołem zajęciowym,
-słuchają poleceń nauczyciela i właściwie na nie reagują,
- nabywają świadomość własnego ciała,
- znają różne rodzaje zabaw i gier ruchowych,
- potrafią współpracować w grupie,
- znają różne formy aktywności fizycznej.

III. METODY, FORMY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE UŻYTE W PROGRAMIE

Metody:
1. odtwórcze ( odwołują się do pamięci ćwiczącego, w której przechowywane są pewne rodzaje ruchów i czynności lub opierają się na pokazie ruchu przez nauczyciela, czyli odtworzenie obserwowanego ruchu):
* zabawy naśladowcze
* zabawowo-naśladowcza
* metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
* zabawowo-klasyczna
2. aktywizujące
3. metody przekazywania wiadomości:
* pokaz,
* pogadanka,
* objaśnienie
4. metody wpływu osobistego (np. wyrażanie aprobaty, dezaprobaty)
5. metoda syntetyczna (jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości)
6. metoda analityczna (polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość).
Formy:
- indywidualna,
- zespołowa,
- praca w małych grupach,
- gry i zabawy ruchowe,
- wycieczki piesze,
- rząd
- zawody, turniej.
Środki dydaktyczne użyte w programie:
- chusta animacyjna, magnetofon, skakanki, hula-hop, piłka gimnastyczna do ćwiczeń, szarfy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, paletki do tenisa stołowego, piłeczki, lotki, rakietki do badmintona, stoper, dyplomy.

IV. SPODZIEWANE EFEKTY

Po realizacji programu wychowanki:
-  czynią postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
- identyfikują się z sukcesami i porażkami zespołu,
-  stosują zasady fair play w czasie gier,
-  znają podstawowe przepisy gier i zabaw,
-  znają i stosują zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach,
-  są świadome potrzeby czynnego wypoczynku,
- potrafią czerpać radość ze wspólnie spędzonego czasu,
- są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo własnych i innych.

V. TEMATYKA ZAJEĆ

I. Zajęcia organizacyjne i podsumowujące.
1. Zapoznanie wychowanek z regulaminem kółka sportowego. Zajęcia organizacyjne. Nabór wychowanek. Przedstawienie planu pracy koła sportowego.
2. Zajęcia podsumowujące- wręczenie dyplomów dla najbardziej aktywnych.
II. Higiena i bezpieczeństwo na co dzień.
1. Rozmowa dotycząca bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych oraz przestrzeganie zasad „czystej gry” (fair play).
2. Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych.
3.Na czym polega higiena osobista- pogadanka.
III. Doskonalenie umiejętności w zakresie gier sportowych
1. Minisiatkówka:
- poznanie zasad gry,
- odbicia piłki sposobem dolnym i górnym,
- zagrywka sposobem dolnym i górnym,
- gra właściwa.
2. Minikoszykówka:
- poznanie zasad gry
- kozłowanie piłki w miejscu i w biegu oraz z omijaniem przeszkód,
- podania i chwyty piłki w dwójkach,
- rzuty piłką jednorącz i oburącz do kosza z miejsca i w ruchu,
- gra właściwa.
3. Minipiłka nożna:
- poznanie zasad gry
- elementy techniczne- przyjęcie, podanie i prowadzenie piłki,
- strzały na bramkę,
- gra właściwa.
IV. Zajęcia terenowe.
1. Marsze i marszobiegi za prowadzącym, pokonywanie naturalnych przeszkód.
2. Wycieczki piesze.
3. Gry i zabawy na śniegu- lepienie bałwana, śnieżki. Rzuty do celu.
V. Tenis stołowy
1. Doskonalenie serwisu- ćwiczenia serwisu stroną bekhendową i forhendową.
2. Doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego poprzez grę w debla.
3.Turniej gry w tenisa stołowego.
VI. Gry i zabawy na wesoło:
1. Zabawy bieżne np. „ Berek rzucany”, „ Berek ranny”, „ Pająk i muchy”,
„ Dziwne kroki”, „ Kto pierwszy” itp.
2. Zabawy skoczne np. „ Kto najdalej”, „ Skoki z miejsca dodawane”, „Skoki ze skakanką”, „ Walka kozłów” itp.
3. Zabawy rzutne np. „ Podrzucanie i chwytanie piłeczek”, „ Rzut piłek do celu”, „ Łapanka – klaskanka”, „ Podawanie piłki górą” itp.
4. Zabawy na czworakach np. „ Jeże zasypiają”, „ Omijamy kałuże”, „ Tunel”,
„ Pieski aportują”, „ Co kot potrafi” , „ Wyścig” itp.
5. Zabawy z chustą animacyjną np. „ Kogo brakuje?”, „ Bilard”, „ Sałatka owocowa”, „ Naleśnik”, „ Stań na kolorze”, „ Kto gdzie jest” itp.
VII. Zabawy przy muzyce.
1. Wykonywanie ćwiczeń i prostych układów tanecznych przy muzyce.
2. Gimnastyka przy muzyce.
VIII. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu
1. Kształtowanie zwinności, zręczności, skoczności- ćwiczenia z piłką, skakanką, hula hop.
2. Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej.
3. Bieg indywidualny i grupowy w szybkim tempie na wyznaczonym dystansie. Pomiar szybkości biegu stoperem.
4. Zawody zwinnościowo-sprawnościowe.
IX. Badminton
1. Ogólne zasady gry.
2. Odbicia lotki w parach.
3. Nauka serwisu.
4. Odbicia lotki w parach przez siatkę.
VI. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja, czyli działanie zmierzające do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągnięte.
Podczas prowadzonych zajęć koła sportowego „ Gry i zabawy ruchowe” ocenie podlegać będzie:
- poziom zadowolenia wychowanek z własnych dokonań i umiejętności nabytych w trakcie zajęć
- obserwację wychowanek podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych,
- aktywność na zajęciach, zaangażowanie uczestników,
- przeprowadzenie ankiety.

VII. BIBLIOGRAFIA

-Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski „Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych”, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2000
-Marian Bondarowicz „ Zabawy w grach sportowych”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1998
-Pod red. Tadeusza Maszczaka „ Metodyka wychowania fizycznego”, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2004
-Stanisław Strzyżewski „ Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną”
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
-Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik „ Wychowanie fizyczne”, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1985
-Vlasta Karaskowa „ Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010
-Roman Trześnikowski „ Gry i zabawy ruchowe”, Wydawnictwo ” Sport i turystyka”, Warszawa 1989

VIII. ZAŁĄCZNIK

ANKIETA DLA UCZNIA
Celem ankiety jest poznanie Waszej opinii na temat prowadzonych przeze mnie zajęć na kole sportowym. Na podstawie Waszych odpowiedzi będę mogła ocenić, czy spełniają Wasze oczekiwania, co można zmienić a co jeszcze wzbogacić.
Wybraną odpowiedź – otocz pętlą dookoła.
1. Czy chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a) tak
b) nie
c) obojętnie
2. Czy lubisz zajęcia prowadzone na kółku sportowym?
a) nie
b) tak
3. Jak często chciałbyś uczestniczyć w takich zajęciach?
........................................
4. Czy na zajęciach panowała miła, życzliwa atmosfera sprzyjająca wspólnej nauce i zabawie?
a) nie
b) tak
5. Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach i dlaczego?
........................................
6. Co nie podobało Ci się podczas tych zajęć i dlaczego?
........................................
Dziękuję za dokładne wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.