X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38573
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 4-,5-letnich na listopad 2018

Tematyka:

1.Mój kraj - Polska.

2.Wieje i pada.

3.Zwierzęta przygotowują się do zimy.

4.ABC ludzkiego ciała.

Cele ogólne:

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
- rozpoznawanie godła i barw narodowych;
- kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni,
- zapoznanie dzieci ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy;
- nabywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
- poznanie roli narządów zmysłów w procesie poznawania najbliższego otoczenia;
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
- potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.

1 Tydzień: Mój kraj -Polska
Formy i metody pracy:

PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci w zabawie „Przesyłam powitalny promyk uśmiechu”. Zabawy dowolne.
- Praca z grupa dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Znam swój adres”, podawanie adresu zamieszkania.
- Wybór dyżurnych na bieżący tydzień, ocena poprzednich.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Słuchanie wiersza „Nasze podwórko” L.J. Kerna – uważne słuchanie utworu, poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XI/18, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, metoda: zadaniowa, wprowadzenie zestawu, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
- Wyjście do Tarnowskiego Centrum Edukacji, rozmowy z pracownikami, zwiedzanie centrum.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wyścigi na jednej nodze”.
- Praca z obrazkiem „Godło Polski”, zapoznanie z kształtem i kolorami godła polskiego.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- dzieli radość ze spotkania z kolegami i nauczycielką
- zna swój adres zamieszkania
- pełni dyżury w sali
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
-wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- rozwija zwinność całego ciała
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- skaczą na jednej nodze
- swobodnie wypowiada się na zadany temat
- zna wygląd godła Polski
- odkładają zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie

Obszar z pp.
III,4
III,3
I,7
I,5
IV,5
I,8
II,11
IV,10

WTOREK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Miasta Polski”, oglądanie widokówek i albumów o polskich miastach.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/18.
- „Syrenka warszawska” – wydzieranka z kolorowego papieru.
- Słuchanie piosenki „Pojedziemy w cudny kraj”, sł. M. Konopnicka, muz. B. Miłoszewska – Piszek, granie na instrumentach muzycznych do refrenu piosenki,.
- Spacer w okolicy przedszkola , obserwowanie krajobrazu swojej miejscowości.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Różne ustawienia”.
- Słuchanie wiersza M. Przewożniaka „Polskie symbole”, posługiwanie się określeniem: flaga, godło, herb.
- Zabawy i gry stolikowe kształtujące umiejętność zdrowej rywalizacji, przestrzeganie reguł gry.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się w grupie
- rozpoznaje zabytki Polski
- utrzymuje równowagę
- umiarkowanie nabiera klej
- uważnie słucha ballady
- obserwuje krajobraz
- reaguje na sygnał słowny
- znają symbole narodowe
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- przestrzegają reguł gry

Obszar z pp.
1,7
IV,10
I,5
IV,8
II,11
III,5

ŚRODA
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – zgodna zabawa.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Warszawa”, oglądanie albumów, rozpoznawanie, nazywanie budowli, zabytków i pomników stolicy.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/18.
- „Wars i Sawa”, słuchanie legendy W. Chotomskiej. Rozumienie określenia stolica, poznanie herbu Warszawy.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XI/18, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, metoda: zadaniowa, wzmocnienie mięśni ramion.
- Spacer wokół przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- Zabawa dydaktyczna „Pociąg wjeżdża do tunelu”, rozpoznawanie zabytków Tarnowa i Warszawy.
- Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawią się z kolegami
- nazywa budowle w stolicy
- skacze obunóż w miejscu
- rozpoznaje herb Warszawy
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia ramion
- konstruuje z różnych materiałów
- prawidłowo porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- zgodnie współpracuje w parze z kolegą
- chętnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
I,7
IV,10
I,5
I,8
IV,8
II,8
III,1

CZWARTEK
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa z kolegami.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy w kulki”, ćwiczenia oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej przy dmuchaniu w foliowe kulki.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/18.
- „Godło Polski”,wykonanie godła z rolki po papierze toaletowym.
- Zajęcia rytmiki„ „Od gór do morza”, zgadywanka słuchowa połączona z układem ruchowym towarzyszącym piosence „Pojedziemy w cudny kraj”, sł. M. Konopnicka, muz. B. Miłoszewska – Piszek, poszerzanie wiedzy ogólnej o kraju ojczystym.
- Spacerek ulicami Tarnowa, obserwowanie architektury tarnowskiej.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Podróżujemy po różnych krajach”.
„Mapa Polski”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, ćwiczenia pionizujące język.
- Zabawy konstrukcyjne w kąciku klocków, budowanie miasta.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawią się z kolegami
- wydłuża fazę wydechu
- prawidłowo czworakuje
- prawidłowo planują pracę na kartce
- rozwija poczucie rytmu i frazę muzyczną
- obserwują krajobraz
- reagują na sygnał słowny
- oglądają w lusterku swój aparat mowy
- konstruuje z klocków miasto

Obszar z pp.
IV,2
I,5
IV,8
IV,7
II,11
IV,5
I,6

PIĄTEK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa ortofoniczna „ Pojedziemy na wycieczkę”, rozwijanie narządów mowy na zgłoskach: „tu, szur, der wrr”.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/15.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zabawa dydaktyczna „ Na wycieczce „ – przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi do 4 4l, do 5 i dalej 5l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XI/18, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, metoda: zadaniowa, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego
- Spacer wokół budynku przedszkolnego – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- Zabawa dydaktyczna „Tydzień w mieście”, poznanie nazw kolejnych dni tygodnia.
- Zabawy dowolne, sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- posługuje się głosem umiarkowanym
- dokładnie wymawia zgłoski
- rozwija zwinność całego ciała
- utrzymuje porządek wokół siebie
- liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi do 4 i 5 i dalej
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- nie oddala się od grupy
- reaguje na sygnał słowny
- próbuje zapamiętać nazwy dni tygodnia
- sprzątają zabawki po zabawie

Obszar z pp.
IV,2
I,5
I,8
IV,15
I,8
IV,16
I,7

2 Tydzień: Wieje i pada
Formy i metody pracy:

PONIEDZIAŁEK
- Zabawy dowolne zainicjowane przez dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Listopadowe rymy” – słuchanie wiersza Z. Dmitrocy, uważne słuchanie utworu, wyraziste wypowiadanie słów: plucha, mżawka, szaruga, słota.
- „Jesienne pejzaże”, oglądanie reprodukcji dzieł malarskich.
- „Dmuchamy w zmarznięte ręce”, ćwiczenia oddechowe.
- „Jesienna muzyka”, słuchanie wiersza M. Przewoźniaka, określanie, co robi wiatr: dudni, gwiżdże, piszczy i deszcz: bębni, tłucze, ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: tuu - tuu, fiu – fiu, dum – dum - -grum, tum – tum –bach, plim – plum – bęc, doskonalenie syntezy i analizy sylabowej.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/18.
- „Jesienne nastroje”, malowanie farbami akwarelowymi szarugi jesiennej.
- Słuchanie i nauka piosenki „Listopadowa piosenka”, sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak, zabawa ilustrująca śpiew piosenki 4l, rozróżnianie refrenu i zwrotek.
- Spacer, obserwacja jesiennej pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Cicho - głośno”.
- „Wiatr dmucha i wieje”, obserwowanie przez okno otoczenia w czasie wiatru, posługiwanie się określeniami: wietrzyk ,wiaterek, zawierucha, odwoływanie się do własnych doświadczeń.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się w grupie
- uważnie słucha utworu
- opisuje nastrój i koloryt obrazów
- nabiera powietrze nosem, wydychuje ustami
- dokładnie wymawia zgłoski
- określa, co robi wiatr i deszcz
- doskonali prawidłową postawę ciała
- obrazuje farbą deszcz i wiatr
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni
- reaguje na sygnał dźwiękowy
- opisuje krajobraz

Obszar z pp.
III,5
IV,5
IV,2
I,5
IV,8
IV,7
IV,18
IV,2

ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Ćwiczenie twórcze „Lista atrybutów” – dzieci kończą zdania; „chmura jest...”, „deszcz jest..., wiatr jest...”
- „Dzień czystego powietrza”, rozmowy o zanieczyszczeniu powietrza.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/18.
- Zabawa dydaktyczna „ Kolorowe parasolki” , klasyfikowanie elementów wg cech jakościowych i ilościowych.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XI/18, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, metoda: zadaniowa, doskonalenie mięśni nóg i rąk.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Szalik” – układanie szalików z mozaiki geometrycznej.
- Słuchanie wiersza „Katar Katarzyny” J. Brzechwy, przyzwyczajanie dzieci do odpowiedniego ubierania się zależnie od temperatury.
- Zabawy w małych grupkach, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- kończy zdania podane przez nauczycielkę
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- klasyfikuje przedmioty według koloru
i ilości
- prawidłowo porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- układa z mozaiki geometrycznej wg własnych pomysłów
- wie, jak należy się ubierać, gdy jest zimno
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,5
IV,5
I,8
I,5
III,12
IV,12
I,2
III,4

CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Witam was”, zabawy dowolne.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Wędrówki nasion”, − zajęcia badawcze, badanie unoszenia się w powietrzu nasion drzew wyposażonych w skrzydełka (klon, sosna, lipa, świerk), oglądanie pod lupą owocostany czepne.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/18.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- „Wiatraczek” – wykonywanie wiatraka z gotowych elementów, rozwijanie sprawności manualnej.
- Zabawa ilustracyjna do piosenki „Listopadowa piosenka”, opowieść ruchowa „Uciekamy przed wiatrem i ulewą”, odzwierciedlenie ruchem opowiadania nauczycielki, rozwijanie twórczych pomysłów.
- W ogrodzie przedszkolnym – obserwacja drzew.
- Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Rzuty do celu”.
- Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej.
- Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- dzieli radość ze spotkania z kolegami i nauczycielką
- formułuje wnioski
- obserwuje pod lupą
- skacze obunóż w miejscu
- jest samodzielne
- łączy elementy w całość
- ilustruje treść piosenki ruchem
- doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny
- obserwuje przyrodę
- rzuca do celu kulkami z gazety
- rozwiązuje zagadki
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,4
IV,1
IV,11
I,5
IV,7
IV,8
IV,18
IV,5

PIĄTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań, odkładanie zabawek na swoje miejsce.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Rozmowa o pogodzie „Jaka dzisiaj jest pogoda?” – opowiadanie o pogodzie, używając określeń: ładna, słoneczna, deszczowa, brzydka.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/18.
- „Pięć parasoli”, słuchanie wiersza A. Łady – Grodzickiej, posługiwanie się liczebnikami głównymi porządkowymi do 4 i dalej 4l,do 5 i dalej 5l, tworzenie zbiorów pięcioelementowych.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 1/XI/18, pomoce: kolorowe krążki, ławeczka, metoda: zadaniowa, doskonalenie skoku w miejscu.
- Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawa tropiąca.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Kotki”.
- Układanie kompozycji z patyczków, rozwijanie wyobraźni.
- Zabawy dowolne, posługiwanie się umiarkowanym głosem.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- odkłada zabawki na stałe miejsce
prawidłowo stosuje formy fleksyjne
w mowie potocznej
- liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi do 4 i dalej 4l, do 5 i dalej 5l
- przestrzega zasad bezpieczeństwa
-biega na paluszkach
- doskonali zmysł równowagi
- kulturalnie spożywa posiłki
- bawi się z kolegami
- prawidłowo czworakuje
- doskonali koordynacje wzrokowo - ruchową
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy

Obszar z pp.
I,7
IV,2
I,5
IV,15
II,7
I,8
I,3
III,7
I,6

3 Tydzień: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających zwierzęta.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Ćwiczenia ortofoniczne „W lesie”, ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: „au, uu, szu,szu”.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/18.
-Czynności higieniczno – porządkowe.
- Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza H. Łochockiej „Spać się chce”, poznanie zwierząt zapadających w sen zimowy, podział wyrazów na sylaby 4l, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne, wprowadzenie zestawu.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajacyki”
- Zabawa gramatyczna „Co widziałem na wycieczce w lesie”, stosowanie przymiotników w mowie potocznej.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wypowiada się na temat ilustracji
- dokładnie wymawia zgłoski
- reaguje na sygnał wzrokowy
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
- zna i nazywa zwierzęta 4l, oraz ich zimowe domki 5l
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- skacze obunóż
- prawidłowo stosuje przymiotniki w mowie potocznej
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
V,2
IV,2
I,5
I,7
IV,15
II,11
I,8
IV,2

WTOREK
- Powitanie dzieci, zabawa integracyjna „Kółko graniaste”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy na gorącą zupę mleczną”, ćwiczenia oddechowe, zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/18.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- „Niedźwiedź”, wykonanie zwierząt metodą origami z kółek.
- Słuchanie piosenki „Pamiętajmy o zwierzętach” zb.wł., zabawa ruchowa „Zwierzęta idą spać”, naśladowanie zwierząt do różnej muzyki.
- Spacer pobliskimi ulicami, obserwacja listopadowej pogody.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spotkanie na mostku”.
- „Zwierzęta szykują się do zimy”, rozwiązywanie zagadek, rozwijanie logicznego myślenia.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli przedstawiających zwierzęta.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- bawi się wspólnie z kolegami
- dmucha na kwiatki: mocno, umiarkowanie, słabo
- biega na paluszkach
- łączy kółka w obraz
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- nazywa zjawiska atmosferyczne pogody
- utrzymuje równowagę
- odgaduje zagadki
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z pp.
1,7
IV,2
I,5
IV,8
IV,7
II,11
I,8
IV,12

ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Kto tu mieszka?”, dopasowanie mieszkania do zwierząt.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/18.
- Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Bechlerowej, „Jak Kolczatek szukał mieszkania”, rozumienie zjawiska zapadania zwierząt w sen zimowy, nazywanie bohaterów opowiadania 4l, wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie 5l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne, rozwijanie mięśni tułowia.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Kolorowe wzory”, manipulowanie figurami geometrycznymi, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
- Zabawy w małych grupkach w kącikach tematycznych, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dobiera obrazki pasujące do siebie.
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- rozumie zjawisko zapadania w sen zimowy
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- manipuluje figurami geometrycznymi
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,7
IV,2
I,8
I,5
IV,18
II,7
IV,12
III,1
I,7

CZWARTEK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Odleciały bociany”, słuchanie wiersza M. Przewoźniaka, poznanie ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/18.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem.
- „Jeż”- wykonanie jeża z nieużytków.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Pamiętajmy o zwierzętach”, opowieść ruchowa „Biegniemy do lasu”, rozwijanie twórczych pomysłów, nazywanie leśnych zwierząt.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy kołowe.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Schowaj się szybko”.
- Zabawa słuchowa: „Słuchamy ciszy” – słuchanie dźwięków dobiegających z otoczenia, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk, rozpoznawanie i nazywanie tych dźwięków.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- nazywa ptaki, które odlatują i które zostają u nas na zimę
- rozwija zwinność całego ciała
- dokładnie łączy materiały klejem
- ilustruje treść piosenki ruchem
- bezpiecznie bawi się z kolegami
- biega bez potrącania
- nazywa dźwięki dobiegające z otoczenia
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
IV,2
IV,18
I,5
IV,8
IV,7
III,7

PIĄTEK
- „Nasze ulubione zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Rozmowa przy tablicy graficznej „ Las przed zimą” – dostrzeganie następstwa kolejnych pór roku, wypowiedzi na temat ilustracji 4l, budowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat 5l.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/18.
- „Zapasy wiewiórki”, zabawa matematyczna. Inwentaryzacja w spiżarni wiewiórki, przeliczanie zapasów, porównywanie liczb, używanie określeń: mniej, więcej 4l, najmniej, najwięcej 5l.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- Spacer, obserwacja jesiennej aury.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- „Odleciały już ptaki”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, usprawnianie wszystkich narządów artykulacyjnych.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- wypowiadają się na zadany temat
- doskonali zmysł równowagi
- przelicza przedmioty
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- nazywa zjawiska przyrodnicze
- skacze obunóż
- rozwija aparat mowy
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni

Obszar z pp.
III,7
IV,2
IV,16
I,5
IV,15
II,11
I,8
IV,5
IV,7

4 Tydzień: ABC ludzkiego ciała
Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Jestem ja, jesteś ty”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jak poznaję mój świat” – ćwiczenia dramowe doskonalące umiejętność spostrzegania i wrażliwość słuchową. Uświadomienie roli narządów zmysłów w procesie poznawania najbliższego otoczenia, (wykorzystanie ilustracji). Uwrażliwienie na konieczność ochrony wzroku i słuchu.
- „Co słyszysz?” – ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie słów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Ludzkie ciało – rozmowa kierowana, wykorzystanie plansz i atlasu anatomii. Uchwycenie różnic (wygląd zew.) i podobieństw (budowa ciała) między ludźmi. Nazywanie jak największej ilości części ciała – bogacenie słownika dziecka. Rozumienie znaczenia: kości, mięśni, krwi w funkcjonowaniu człowieka.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne, ćwiczenia stóp.
- Spacer w okolicy przedszkola – prawidłowe poruszanie się w ruchu pieszym, przebywanie w miejscu wolnym od spalin samochodowych.
- Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Podaj piłkę”.
- „Plątaninki graficzne” – wodzenie ołówkiem po śladzie bez odrywania ręki.
- „U pana doktora” – oglądanie serii obrazków, rozmowa na temat ich treści. Uaktywnienie słownika czynnego o wyrazy dotyczące wyposażenia gabinetu i narzędzi pracy. Ćwiczenia słownikowe.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- integruje się z kolegami
- zna rolę narządów zmysłów
- wykonuje ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
- biega bez potrącania
– z uwagą słucha opowiadania nauczyciela, wypowiada się na temat budowy ciała ludzkiego
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- prawidłowo porusza się w parach
- toczy piłkę do nauczycielki
- rysuje bez odrywania ręki
- wypowiada się na temat zawodu lekarza
- używa zwrotów
grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
III,5
IV,2
I,5
IV,5
II,11
I,8
III,4

WTOREK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Wewnątrz ciała” – rozmowa z pacynką. Rola i znaczenie narządów wewnętrznych. Próby umiejscowienia tych narządów na swoim ciele.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/18.
- „Jemy zdrowo”, wybieranie, wycinanie i naklejanie zdrowych i niezdrowych produktów.
- „Witaminki, witaminki”” – Piosenki i utwory do słuchania – w wykonaniu zespołu Fasolki, nauka piosenki oraz zabawa ruchowa i rytmiczna przy piosence. Granie refrenu na instrumentach perkusyjnych.
- Spacer w okolicy przedszkola – określanie pogody, prawidłowe poruszanie się po chodniku.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Zdrowy Krzyś” – twórcze opowiadanie dzieci. Prawidłowe postępowanie w celu zachowania zdrowia (właściwy ubiór, sposób odżywiania, uprawianie sportu, czystość). Zachęcanie dzieci do dbania o siebie, o swoje zdrowie. Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas tworzenia opowiadania. Układanie haseł o zdrowiu.
- Zabawy inicjowane przez dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- zna rolę i znaczenie narządów wewnętrznych
- biega bez potrącania
- planuje prace na kartce
– zna słowa piosenki i ilustruje ruchem jej treść
– potrafi grać w pulsie i doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych
- prawidłowo porusza się po chodniku
- utrzymuje równowagę
wypowiada się na temat ilustracji
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
III,5
IV,2
I,5
IV,8
IV,7
II,11
I,8
I,7

ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jesteśmy zdrowi” – rozwiązywanie i układanie zagadek o zdrowiu człowieka, zdrowych produktach do jedzenia, zdrowym stylu życia.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/18.
- „Karta Racjonalnego Żywienia” - Piramida pokarmowa– wspólne omówienie , stworzenie i rozumienie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystanie techniki „burzy mózgów”.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne,, ćwiczenia mięśni nóg.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy „Berek kucany”.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pajacyk i lalki”.
- „Nasze zdrowie” – wiersz B. Lewandowskiej. Przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i zapobiegania chorobom w oparciu o treść wiersza i doświadczenia dzieci. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych, umiejętności sprawnego komunikowania się.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- odgaduje i układa zagadki
- rozwija sprawność ruchową
− poszerza wiadomości na temat zdrowego trybu życia, tworzy piramidę zdrowego żywienia
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- bezpiecznie bawi się w ogrodzie
- reaguje na sygnał słowny
− rozwija myślenie skojarzeniowe
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
III,5
IV,5
I,4
I,5
II,7
IV,7
III,7

CZWARTEK
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do zabaw w grupkach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Gotowane i surowe” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie artykułów spożywczych ze względu na sposób przygotowania do spożycia.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/18.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- „Pij mleko – będziesz wielki” – malowanie reklamy. Zachęcanie do picia mleka jako źródła wapnia i zdrowia. Ukazanie możliwości różnego sposobu przedstawienia tematu.
- Zajęcia rytmiki, „Mydło lubi zabawę” wyk. Zespół Fasolki – zabawa taneczna przy piosence połączona z ruchem twórczym, obrazowanie czynności za pomocą gestów. „Tak, czy nie?” – ilustrowanie zwrotek piosenki schematycznymi rysunkami.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- „U lekarza” – odgrywanie scenek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań teatralnych. Wzmacnianie przekonania o własnych możliwościach twórczych.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- bawią się z kolegami
− wie, jakie produkty wymagają obróbki cieplnej przed spożyciem
- skacze obunóż w miejscu
− zgodnie współdziała w grupie
- ilustruje treść piosenki ruchem
- bezpiecznie porusza się w parach
- reaguje na sygnał słowny
- odgrywa scenki tematyczne
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,5
IV,18
I,5
IV,7
II,7
III,6

PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Żywe lusterko” – zabawa usprawniająca motorykę narządów mowy – ćwiczenie podniebienia miękkiego.
- „ Atleta” – ćwiczenia oddechowe. Rozwijania pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na lekkie przedmioty.
- Ćwiczenia poranne 4XI/18.
- „Za tydzień będziesz zdrowy” – zabawa dydaktyczna. Utrwalenie znajomości dni tygodnia. Doskonalenie uwagi dowolnej, pamięci odtwórczej. Uświadomienie konieczności znajomości dni tygodnia w życiu codziennym.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/18, prowadzony metodą W. Sherborne, ćwiczenia mięśni tułowia.
- Spacer wokół budynku przedszkola – sprawnie ubierają się i rozbierają.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- „Kolorowe figury” – układanie kompozycji z figur geometrycznych w oparciu o podaną liczbę elementów, określanie jakie figury wchodzą w skład kompozycji. Utrwalenie cech charakterystycznych figur płaskich.
- „Łańcuszek ciepłych słów” – zabawa integracyjna, przekazywanie sobie miłych komunikatów, podkreślanie pozytywnych cech innych osób.
- Granie w gry planszowe, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji przegranej.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat minionego dnia w przedszkolu.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawi się z kolegami
- dokładnie wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy i narządy mowy
- utrzymuje równowagę
- zna konieczność poznania nazw dni tygodnia
- prawidłowo biega na palcach
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
- biega na potrącania
- nazywa kolory i figury geometryczne
− dostrzega znaczenie ciepłych słów we wzajemnej komunikacji
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- czeka cierpliwie na swoją kolej przy wypowiedzi

Obszar z pp.
III,5
IV,2
I,8
IV,16
I,5
II,7
IV,12
II,9
III,8

Literatura:
- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup młodszych i starszych
- „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Kolekcja przedszkolaka”, wybór tekstów literackich
- Poznanie środowiska przyr. – społ. – H. Woźniak
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz
- W wierszu i w piosence – B. Forma
- Przedszkolaki, krok drugi – Polska fundacja dzieci i młodzieży
- Gimnastyka przy muzyce – A. Wacławski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.