X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38444
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas pierwszych gimnazjum

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas pierwszych 2010/2011

Program działań:
Zajęcia są adresowane do uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy z różnych przyczyn nie opanowali minimum wiadomości przewidzianych programem nauczania w klasie pierwszej
(program " Słowa na czasie").
Na zajęciach wyrównawczych przeznaczona jest 1 godzina tygodniowo.
Tematyka zajęć może być zmieniana w zależności od potrzeb uczniów.

Cele ogólne:
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
- rozbudzanie wiary w możliwości pokonywania trudności.

Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania głośnego,
- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego redagowania i pisania krótkich i dłuższych tekstów na dany lub dowolny temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym oraz czytelności i estetyczności pisma,
- wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów wiedzy o otaczającym świecie,
- kształcenie różnych form wypowiedzi,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,
- wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania nauczyciela i kolegów,
- utrwalanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, ze zwróceniem uwagi na umiejętne stosowanie ich w praktyce,
- doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych słowników i encyklopedii,
- wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy,
- kształcenie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi,
- kształcenie sprawności mówienia zgodnie z intencją,
- kształcenie umiejętności poprawnego rozwiązywania zadań testowych.

TEMATYKA ZAJĘC

1. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem na podstawie wybranych tekstów literackich.
2. Praca z wybranymi tekstami kultury
- odpowiedzi na pytania do tekstu
- zadawanie pytań do tekstu
- dzielenie tekstu na części i nadawanie tytułów
- wskazywanie elementów świata przedstawionego,
- ustalanie informacji o podmiocie lirycznym,
- wyszukiwanie i nazywanie środków stylistycznych,
- zachęcanie uczniów do czytania,
- tłumaczenie związków frazeologicznych.
3. Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami
- czytanie i analizowanie różnego rodzaju poleceń.
4. Redagowanie planów wydarzeń.
5. Redagowanie pism użytkowych i wskazywanie ich funkcji (zaproszenie, ogłoszenie).
6. Wypełnianie druków urzędowych (przekaz pocztowy, przelew bankowy).
7. Ćwiczenia w osiąganiu spójności wypowiedzi.
8. Redagowanie podstawowych form wypowiedzi
(opowiadanie, opis, list, charakterystyka, sprawozdanie).
9. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne.
10. Ćwiczenia językowe z zakresu fleksji ( części mowy odmienne i nieodmienne), składni (części zdania, wykres zdania pojedynczego) .
11. Ćwiczenie w głośnym i wyrazistym czytaniu z uwzględnieniem intonacji zdania i modulacji głosu.
12. Ćwiczenia w rozpoznawaniu cech rodzajów i gatunków literackich.
13. Wskazywanie podstawowych środków stylistycznych (metafora, epitet, porównanie, powtórzenie, apostrofa, personifikacja).
14. Ćwiczenia w opisywaniu reprodukcji obrazu, rzeźby.
15. Utrwalenie i przybliżenie wiadomości o epokach literackich (Starożytność -W starożytnym świecie, Biblia książka nad książkami, Historia teatru antycznego, średniowiecze - W kręgu średniowiecza, renesans - Renesansowa wiara w człowieka, barok - Barokowa wizja świata,
16. Komunikacja językowa - ćwiczenia.
17. Różne rodzaje notatek.
18. Praca ze słownikami
- ćwiczenie wykorzystania alfabetu w praktyce,
- wyszukiwanie informacji w słownikach i encyklopedii.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych.
2. Urozmaicanie zajęć przez stosowanie różnych form i metod pracy z uczniem; indywidualnych, zbiorowych, jednolitych, zróżnicowanych oraz metod- słownych, oglądowych, problemowych, działalności praktycznej, przekładu intersemiotycznego, elementów dramy, metaplanu i mapy mentalnej.
3. Projektowanie, wykonanie i wykorzystywanie na zajęciach pomocy dydaktycznych.
4. Korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych źródeł wiedzy.
5. Organizowanie konkursów; ortograficznych, recytatorskich, prezentacja wykonanych prac (plakat, ilustracja, kolaż, drama, mapa mentalna).
6. Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie różnych środków dydaktycznych (wizualnych i dźwiękowych, komputerów).
7. Częste powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości.
8. Kontakt z pedagogiem szkolnym, zapoznanie się z opiniami uczniów.
9. Kontakt z wychowawcami uczniów i nauczycielami innych przedmiotów.
10. Informowanie dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców o postępach uczniów.
11. Udzielanie wskazówek odnośnie pracy z dziećmi w zespole klasowym.
12. Eliminowanie napięcia emocjonalnego poprzez stosowanie pochwał i nagradzania.
13. Wzmacnianie samooceny ucznia poprzez eksponowanie jego mocnych stron.
14. Współpraca z biblioteką szkolną (wypożyczanie na zajęcia potrzebnych pomocy dydaktycznych; lektur szkolnych, albumów, filmów, słowników itp.).

EWALUACJA ZAJĘC

Każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia wyrównawcze jest otoczone szczególną opieką, serdecznością oraz wyrozumiałością ze strony nauczyciela, aby czuło się swobodnie i pewnie,
bo wówczas jego praca będzie efektywna i trwała. Toteż analizie i ocenie ustnej podlegać będą nie tylko osiągnięcia, ale również trud włożony w wykonanie pracy na zajęciach oraz zaangażowanie.
By wzmocnić poczucie własnej wartości uczeń będzie otrzymywał plusy z aktywności.
Ponadto po zakończeniu cyklu zajęć będzie przeprowadzana ankieta ewaluacyjna dla uczniów:

ANKIETA

Pytanie Odpowiedzi
Tak, Raczej tak, Raczej nie, Nie

1. Czy zajęcia usprawniły Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie czytania, pisania i z innych dziedzin humanistycznych?

2. Czy zajęcia były ciekawe?

3. Czy atmosfera zajęć była serdeczna?

4. Czy chciałbyś/ chciałabyś jeszcze chodzić na takie zajęcia?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.