X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38348
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Mały patriota"

WPROWADZENIE

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, tradycji i historii. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość do służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, dumy z własnej historii i kultury materialnej i duchowej, a jednocześnie szacunku dla innych kultur, narodów i krajów. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym, powinien zacząć się już w wieku przedszkolnym, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka oraz wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, historycznej, swojej ojczyzny i ludzi z nią związanych, wrażliwe na zmiany dokonujące się w Polsce, w pełni uczestniczące w życiu kraju, jako świadomy obywatel, biorący udział w obchodach ważnych dat historycznych, ale także w życiu politycznym kraju.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.
Rok 2018 ogłoszony został przez MEN „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”, związane jest to z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości w roku 1918, po 123 latach rozbiorów. Projekt edukacyjny, który proponujemy, związany jest z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zawiera w swoim składzie tematy historyczne od początków państwowości Polskiej aż do utraty niepodległości w 1795r. a następnie odtworzeniu Państwa Polskiego, po zakończeniu I wojny światowej , na podstawie międzynarodowych umów podpisanych w Wersalu 11.11.1918r. Projekt, przewiduje przybliżenie dzieciom legendy o powstaniu Polski (Legenda o Lechu, Czechu i Rusie oraz O Orle białym), przybliżeniu dzieciom sylwetek najważniejszych władców Polskich, czasów kiedy Polska była wielkim i potężnym krajem, przedmurzem chrześcijaństwa w Europie, przez utratę niepodległości w rozbiorach, gdy na 123 lata Polska znika z mapy Europy, aż po odzyskanie niepodległości i odtworzenie państwa polskiego w 1918 roku. Nawiązując do podstawy programowej, przypomnimy dzieciom wygląd i znaczenie symboli narodowych – hymnu, flagi i godła, oraz sylwetki znanych Polaków m.in. kompozytorów, malarzy, pisarzy, polityków i wojskowych. Treści wychowania patriotycznego w przedszkolu koncentrują się wokół kształtowania u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej.
„Każde dziecko musi wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że Polska znajduje się w Europie i utrzymuje dobre stosunki z sąsiadami”.(E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska)
Nasz projekt, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, poszerza go i uzupełnia o nowe treści historyczne. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017r w sferze poznawczej rozwoju dziecka określa jego kompetencje :
„Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;”

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień - listopad 2018

TERMIN PODSUMOWANIA PROJEKTU: 9.11.2018

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU:
Głównym założeniem naszego projektu jest zapoznanie dzieci z historią Polski od czasu jej powstania do czasu uzyskania niepodległości.

CELE PROJEKTU:
• Cele ogólne:
- poznanie wybranych elementów historii państwa polskiego,
- poznanie symboli narodowych i hymnu,
- dostrzeganie piękna regionu i kraju,
- poznawanie miejsc w mieście Tychy związanych z historią Polski i regionu,
- wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości patriotycznych,
- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji regionalnych i narodowych.

• Cele szczegółowe:
- zna wybrane elementy historii państwa polskiego,
- wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
- nazywa godło i flagę państwową,
- zna polski hymn,
- rozpoznaje i śpiewa kilka pieśni patriotycznych,
- zna dawne stolice Polski,
- zna miejsca w Tychach związane z historią Polski i regionu,

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU
Metody pracy:
• podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
• problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja , burza mózgów,
• eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci;
• praktyczne (działanie).

Formy pracy:
• grupowa
• zbiorowa

KONSTRUKCJA PROJEKTU:

1. Zajęcia dydaktyczne („patriotyczne czwartki”) w formie teatrzyku, opowiadania, historyjki - w zajęciach biorą udział wszyscy wychowankowie przedszkola
2. Działania dodatkowe wykonywane w grupach przedszkolnych
4. Podsumowanie projektu odbędzie się 9.11.2018 r. w formie krótkiej inscenizacji w wykonaniu nauczycieli i dzieci z najstarszej grupy
5. Realizatorzy projektu: Moś Gabriela, Szablak Katarzyna, Złotoś Dorota.

RODZAJ AKTYWNOŚCI: Zajęcia dydaktyczne
FORMY REALIZACJI i TERMIN REALIZACJI: „Patriotyczne czwartki”
- poznanie legendy o Lechu i orle białym - 20.09.2018
- „Władcy Polski” - 27.09.2018
- „Rozbiory Polski” - 4.10.2018
- „Polska pod zaborami i znani Polacy” - 11.10.2018
- „Józef Piłsudski i Legiony Polskie” - 18.10.2018
- „Symbole narodowe” - 25.10.2018
- „Święto NIEPODLEGŁOŚCI” - 9.11.2018

RODZAJ AKTYWNOŚCI: aktywność literacka
FORMY REALIZACJI i TERMIN REALIZACJI: „Kącik Małego Patrioty” - II połowa września

RODZAJ AKTYWNOŚCI: wyjścia
FORMY REALIZACJI i TERMIN REALIZACJI: - szlakiem tyskich pomników - wrzesień-październik 2018

RODZAJ AKTYWNOŚCI: aktywność muzyczna
FORMY REALIZACJI i TERMIN REALIZACJI: - patriotyczne poranki muzyczne - październik 2018

RODZAJ AKTYWNOŚCI: aktywność plastyczna
FORMY REALIZACJI i TERMIN REALIZACJI:
- plakat grupowy „Mój kraj - moja ojczyzna” - 1.10-8.11.2018
- w ramach współpracy z rodzicami „Kotylion” - 9.11.2018

OPIS PROJEKTU

W ramach „Patriotycznych czwartków” przedstawione zostaną krótkie 15-20 min pogadanki (w formie opowiadania, teatrzyku lub historyjki obrazkowej) obejmujące następujące tematy:
• poznanie legendy o Lechu i orle białym
• „Władcy Polski”:
- Mieszko I,
- Bolesław Chrobry
- Kazimierz Wielki
- Władysław Jagiełło
- Zygmunt III Waza
- Jan III Sobieski
- August Poniatowski
• „Rozbiory Polski”
• „Polska pod zaborami i znani Polacy” - przedstawienie sytuacji ludzi zamieszkujących tereny pod zaborami, jak również ważnych dla Polski postaci w różnych dziadzinach sztuki:
- pisarze: Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Adam Mickiewicz
- kompozytorzy: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko
- malarze: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski
- naukowcy: Ignacy Łukasiewicz, Maria Curie Skłodowska
• „Józef Piłsudski i Legiony Polskie”
(wg książki Marszałek Józef Piłsudski. Polscy superbohaterowie)
• „Symbole narodowe” - zapoznanie z :
- godłem, herbem Polski
- barwami narodowymi
- hymnem państwowym
• „Święto NIEPODLEGŁOŚCI w formie krótkiej inscenizacji w wykonaniu nauczycieli i dzieci z najstarszej grupy

Ponadto zostaną podjęte dodatkowe działania indywidualne w każdej z grup przedszkolnych, a mianowicie:
• zajęcia w ramach aktywności literackiej - założenie w każdej z grup przedszkolnych „Kącika Małego Patrioty” i gromadzenie w nim książek , gadżetów, oraz symboli narodowych;
• zajęcia w a ramach aktywności muzycznej - wysłuchanie w ramach poranków muzycznych polskich pieśni patriotycznych:
- Przybyli ułani
- O mój rozmarynie
- My, pierwsza brygada
- Rota
• zajęcia w ramach aktywności plastycznej - wykonanie przez każdą z grup przedszkolnych plakatu „Mój kraj - moja ojczyzna” a także w ramach współpracy z rodzicami wykonanie przez dziecko i rodzica kotylionu na dzień uroczystości 100- lecia odzyskania niepodległości;
• wyjścia i spacery - odnajdywanie tyskich pomników upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski i regionu:
- pomnik ofiar Katynia ( przy parafii bł. Karoliny)

- pomnik Walki i Pracy ( przy UM)

- Pomnik ofiar hitlerowców 22.09.1944. ( ul. Kościuszki )
.
- Pomnik Powstańca Śląskiego (Plac Wolności)

- Postać ze Sztandarem (Plac Wolności)

- Popiersie gen. Grota Roweckiego ( Cyganerii/Grota Roweckiego)

- Pomnik-krzyż przy A-Z ( Grota Roweckiego )

- Pomnik Bohaterów Powstań Śląskich (Tychy Czułów)

PODSUMOWANIE PROJEKTU:
Przygotowanie uroczystości uświetniającej obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości w formie inscenizacji w wykonaniu nauczycieli i wychowanków najstarszej grupy .

OCZEKIWANE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt edukacyjny ‘Mały Patriota” ma za zadanie budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”. W procesie wychowawczo- dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Stąd też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie ma stosowanie zróżnicowanych metody pracy- w projekcie wykorzystano m.in.: muzykę, literaturę, plastykę, wycieczki, teatrzyki.
Dzieci podczas realizacji projektu poznają symbole narodowe takie jak: godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem „Ojczyzna”, a więc godne najwyższego szacunku i powagi. Aby usystematyzować poznane wiadomości w salach tworzone są kąciki patriotyczne, gdzie dzieci mogą poznać mapę Polski, godło, zabytki największych miast. Podczas poranków muzycznych słuchają hymnu Polski oraz innych pieśni patriotycznych i uczą się prawidłowych zachowań w trakcie słuchanie hymnu Polski. Podczas realizacji projektu dzieci poznają historię ojczyzny oraz Święta Niepodległości Polski, co wpływa na kształtowanie szacunku dla własnego kraju, więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. Treści programu pomagają dostrzec piękno kraju i regionu, podczas wycieczek dzieci poznają miejsca w Tychach związane z historią Polski.

EWALUACJA PROGRAMU:
Oceny można dokonać na podstawie:
• obserwacji dzieci w czasie zajęć i zabaw,
• analizy wytworów artystycznych i twórczych dziecka udokumentowaną w formie zdjęć i innych dokumentów,
• wywiad z dzieckiem sprawdzający jego zainteresowanie zajęciami i zabawami proponowanymi na danych zajęciach,
• prezentowanie sukcesów dzieci na przedszkolnej stronie internetowej,
• zorganizowanie kącików patriotycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.