X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38295
Dział: Przedszkole

Odwiedziny wiosny. Scenariusz zajęć planowanych dla 4-latków

Scenariusz zajęć planowanych( 20 min )
1. Grupa wiekowa: 4 – latki
2. Osoba prowadząca: Ewa Adamkiewicz
3. Temat: Odwiedziny wiosny
4. Cele ogólne:
- utrwalenie zwiastunów wiosny
- przeliczanie w zakresie 4
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej poprzez powtarzanie prostych ruchów i gestów nauczyciela
5. Metody: pokaz, demonstracja, pytań i odpowiedzi, zadań stawianych do wykonania, zabawy ruchowe
6. Formy pracy: zajęcia z całą grupą, praca indywidualna
7. Realizacja podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
3.1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych ,które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
4. 2) grupuje obiekty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5.3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
7. 2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej( śpiew, gra , taniec ).
8. 2) dostrzega zmiany charakteru muzyki ( np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
12.1)nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.
13.1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
13.3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierówno liczne;

Czynności nauczyciela i wychowanków
Cele operacyjne
Środki dydaktyczne
Obszar edukacyjny
(Tabela - red.)

1. Nauczyciel prosi dzieci o położenie się na dywanie, włącza muzykę relaksacyjną ,,Silence - Dotyk ciszy”; nauczyciel przebiera się za wiosnę (zielona koszula, wianek z kwiatów, koszyk a w nim zwiastuny wiosny – figurki: bociana, muchy, żaby, sasanki ) ;nauczyciel budzi dzieci, prosi o wstanie; dzieci wstają; nauczyciel wyłącza muzykę;

2. Nauczyciel zadaje zagadki: ,,Jak się nazywa taka pora roku, gdy ptaszek na niebie śpiewa, kiedy kwiaty rozkwitają wokół i gdy zielenią się listki na drzewach?” –dzieci odpowiadają- wiosna

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, kim jest? Potwierdza , że jest Wiosną i przyszła obwieścić uroczyście, że budzi do życia zwiastuny i przyniosła swoje zwiastuny ( znaki wiosny ). Zadaje kolejne zagadki.

,,Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały. Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały” – dzieci odpowiadają – bociany

,,Wystarczy, że dojrzy bociana z daleka – przerywa kumkanie, w podskokach ucieka” – dzieci odpowiadają – żaba

,,Tym, co bzyka oraz lata, szyję swą przystraja tata” –dzieci odpowiadają - mucha
,,Miła niespodzianka – już kwitnie ...” –dzieci odpowiadają - sasanka

3. Nauczyciel pokazuje wielki kosz, z którego rozproszyły się po całym kraju zwiastuny wiosny. Wyjmuje z kosza i pokazuje dzieciom figurki przedstawiające zwiastuny. Pyta się o nazwę figurki. Oznajmia, że w sali ukryły się : bociany, żaby, muchy i sasanki, ostatnie eksponaty, które należy odszukać, by wiosna już na dobre się u nas zadomowiła; oczywiście nauczyciel ukrył uprzednio,, figurki” zwiastunów wiosny. Prosi dzieci, aby je poszukały ;

4. Dzieci szukają zwiastunów wiosny; odnajdują za zasłonkami 4 figurki bocianów, na biurku 4 muchy, w szufladach 4 zielone żabki, na krzesłach 4 sasanki.

5. Nauczyciel pokazuje dzieciom 4 kosze usytuowane przed tablicą; prosi o zgromadzenie takich samych zwiastunów wiosny w jednym koszu. Dzieci umieszczają w 4 koszach odpowiednie figurki. Nauczyciel przelicza kosze i przelicza w każdym koszu figurki. Prosi dzieci o takie samo przeliczenie. Nauczyciel prosi wybranych uczniów, aby na tablicy przyczepili po jednym zwiastunie – figurce; znów następuje przeliczenie figurek ( 4 ). Dzieci na prośbę nauczyciela pokazują 4 paluszki u swoich rąk. Nauczyciel pyta dzieci, w jakich środowiskach mogą żyć zwierzęta?

6. Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Włącza muzykę Vivaldiego ,,Wiosna”; zapowiada, że dzieci na hasło – komendę będą wcielać się w role wybranych zwiastunów wiosny i ruszać się w rytm muzyki – naśladują ruchy nauczyciela; dzieci są bocianami - skaczą na jednej nodze i wydają dźwięk: ,,kle kle kle”; następuje zmiana tempa; dzieci są żabkami – kucają, skaczą na dwóch nóżkach i wydają dźwięk: ,,kum kum kum”; zmiana tempa; dzieci są muchami – rączki układają na ramionkach w kształcie skrzydełek, biegają po dywanie i wydają dźwięk: ,,bzyyyy bzyyyy...”; następuje zmiana tempa; dzieci są sasankami, kucają, powoli wstają jakby rosły, wydają dźwięk: ,,szuuuu szuuuu”;

7. Nauczyciel wyłącza muzykę. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zabawie.

8. Ewaluacja :Nauczyciel prosi dzieci, aby te dzieci, którym zajęcia się podobały, wydały dźwięk ,,kle kle kle”. Te dzieci, którym zajęcia się nie podobały wydały dźwięk ,,bzyyyy”, a te, które są niezdecydowane - ,,szuuuuu”; te , które świetnie się bawiły wydały dźwięk ,, kum kum kum”.


1. Dzieci dzień wcześniej odbywają spacer; potrafią określić cechy charakterystyczne wiosny ( kolor zielony, kwiaty ) w oparciu o własne obserwacje; słuchają i wykonują polecenie;

2. Dzieci trafnie definiują, za kogo przebrał się nauczyciel i trafnie definiują zwiastuny wiosny;

3.Dzieci odróżniają od siebie zwiastuny wiosny;

4.Dzieci poszukują ukryte figurki; zestawiają jedne z drugimi, odszukane z pokazywanymi przez nauczyciela;

5. Dzieci przeliczają w zakresie 4; potrafią posegregować elementy ( figurki ); porównują kosze ( zbiory ); posługują się liczbą 4, potrafią pokazać 4 palce u ręki; dzieci potrafią określić, w jakim środowisku przyrodniczym żyją zwierzęta ( na łące, w stawie, potrafi fruwać, latać );

6.Dzieci swobodnie poruszają się przy muzyce; reagują na hasło nauczyciela, na zmianę dźwięków; ilustrują ruchowo zwiastuny wiosny; wyrażają ruchem zmianę tempa; ćwiczą ruchy narządów mowy; znają zasady bezpiecznego poruszania się; rozwijają sprawność fizyczną;

8.Dzieci potrafią ocenić zajęcia i wyrazić swoją opinię;


1. Podstawa programowa; Płyta CD utwór ,,Silence – Dotyk ciszy” ; strój ilustrujący porę roku wiosnę, koszyk , figurki – zwiastuny wiosny;

2. Teksty zagadek

3.Kosz z zwiastunami wiosny; figurki;

4. figurki zwierząt

5.kosze ,figurki, tablica

6. Płyta CD z muzyką Vivaldiego


1. Obszar edukacji muzycznej

2.obszar edukacji przyrodniczej; obszar edukacji polonistycznej;

3.obszar edukacji przyrodniczej

4.obszar edukacji przyrodniczej

5.obszar edukacji matematycznej

6. obszar edukacji muzycznej; obszar edukacji zdrowotnej; obszar edukacji polonistycznej;

Opracowała: Ewa Adamkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.