X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38286

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
JOANNY BEDNAREK
Nauczycielki
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II
w Jaworznie
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
na okres: 01.09.2018r. — 31.05.2021r.

Nauczany przedmiot: język polski

Cele planowania rozwoju zawodowego:
— osiągnięcie lepszych wyników w pracy z młodzieżą,
— osobisty rozwój zawodowy,
— dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
— podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych,
— uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy. Wykorzystanie programów komputerowych podczas tworzenia dokumentów szkolnych niezbędnych do pracy nauczyciela (karty pracy, sprawdziany, prace klasowe, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, wzory podziękowań, zaproszeń). Okres stażu. Przykłady opracowanych komputerowo materiałów.
2. Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych. 1. Korzystanie z komputera, drukarki, kserokopiarki, skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego, kamery.
Udział uczniów w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z użyciem komputera.
3. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem.
4. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot , Quizizz, Dysku Google , Padlet. , Learning Apps , kody QR , Facebook, Answer Garden, Pic Collage korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smart fonów) Okres stażu. Opracowane materiały.
Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela.

1. Korzystanie z portali wydawnictw edukacyjnych.
2. Utworzenie własnej witryny WWW, na której będą publikowane materiały.
3. Korzystanie z poczty elektronicznej i innych sposobów komunikacji elektronicznej.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
5. Korzystanie ze stron MEN.
6. Korzystanie z nośników VHS, DVD, CD, aparatu cyfrowego.
7. Korzystanie z dziennika elektronicznego. Okres stażu. Adresy portali.

Adres strony WWW.

Adres poczty e-mail.

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się Praca z uczniami metodą projektu.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Przygotowanie materiałów sprawozdawczych i szkoleniowych na posiedzeniu zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Okres stażu. Poświadczenie dyrektora.

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Wygłaszanie referatów.

Udostępnianie materiałów metodycznych. Okres stażu. Poświadczenie dyrektora.
Przygotowane materiały.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z krótkim stażem pracy.
1.Pokazowe zajęcia otwarte dla stażystów i nauczycieli kontraktowych. Okres stażu. Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji.

4. Współpraca z innymi nauczycielami. Współtworzenie regulaminów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Udostępnianie scenariuszy uroczystości szkolnych, zajęć lekcyjnych innym nauczycielom.
Udzielanie porad i wskazówek nauczycielom z mniejszym stażem.
Wspólna organizacja imprez szkolnych.
Zdjęcia, artykuły prasowe, wpisy w kronice.

5. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym (WDN).
1. Przygotowanie scenariuszy lekcji koleżeńskich.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach R.P.
Wygłaszanie referatów na posiedzeniach R.P.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizacja czasu wolnego ucznia.
1. Organizacja jednodniowych lub kilkudniowych wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków (w celu integracji klasy).
2. Organizowanie lub współorganizowanie imprez dla całej społeczności uczniowskiej (np. zabawa choinkowa, dyskoteki szkolne, dzień sportu szkolnego itp.). Okres stażu. Karty wycieczek,
zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Organizacja konkursów szkolnych.
1. Organizacja szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas 1 - 3 gimnazjum.
2. Organizacja konkursu ortograficznego „Mistrz Ortografii”. Okres stażu. Regulaminy konkursów,
poświadczenia dyrektora.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, ewentualna pomoc.
1. Diagnozowanie środowiska uczniów.
2. Organizowanie pomocy uczniom.
3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu. Notatki,
zapisy w dzienniku.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu kółka humanistycznego.
1. Prowadzenie zajęć kółka humanistycznego.
2. Wymagania edukacyjne dla klas.
1. Wdrożenie dokumentu, ewentualna korekta.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczycieladoradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

1. Pełnienie funkcji opiekuna
1. Ustalenie zasad współpracy.
2. Udział w kursie e – learningowym na temat zadań opiekuna .
3. Pomoc w tworzeniu dokumentacji.
4. Prowadzenie zajęć dla stażysty/ praktykanta.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę/ praktykanta.

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli
1. Spotkania zespołu
2. Opracowanie planu pracy zespołu.
3. Ewaluacja planu. Okres stażu. Plan pracy zespołu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym

1. Nauka języka angielskiego . Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym. Udział w kursie języka angielskiego w ramach projektu unijnego

§ 8 ust. 2 pkt 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

1. Opracowanie publikacji z zakresu wychowania i edukacji dziecka

Plan rozwoju zawodowego pozostawia możliwość wprowadzenia dodatkowych pozycji, gdyż nie mogę przewidzieć swojej działalności pedagogicznej i wychowawczej do końca stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Codzienne spotkania z młodzieżą niosą kolejne wyzwania i zarazem możliwości wdrożenia nowych, nieoczekiwanych działań, którym na pewno sprostam.
Opracowała: Joanna Bednarek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.