X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38284
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan wychowawczy w grupie dzieci sześcioletnich

Program Wychowawczy
oddziału przedszkolnego

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego
i obejmuje następujące obszary:

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
III Społeczny obszar rozwoju dziecka.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
o Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

CELE SZCZEGÓLOWE:
oKształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
oKształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
oTworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
oWzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej.
oRozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia
do kompromisu.
oRozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
oUświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
oRozwijanie postaw prozdrowotnych.
oUświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

ZADANIA WYCHOWAWCZE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
OBSZAR
ZADANIA WYCHOWAWCZE
OSIĄGNIĘCIA DZIECI PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI
(Tabela - red.)

JAKO PRZEDSZKOLAK:
Integracja

Oddział przedszkolny jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.
• - Rozróżnianie negatywnych i pozytywnych form zachowania;
• - akceptowanie drugiego człowieka;
• - rozróżnianie dobra od zła;
• - przestrzeganie kompromisu w zabawie;
• - rozwiązywanie konfliktów;
• - pomaganie niepełnosprawnym i innym;
• - rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych;
• - kształtowanie samodzielności;
• - kształtowanie odporności emocjonalnej.
• - Przestrzegam zasad i norm zawartych w Kodeksie przedszkolaka;
• - okazuję szacunek dla innych;
• - akceptuję innych takimi, jacy są;
• - mówię o swoich uczuciach;
• - pomagam młodszym, słabszym;
• - staram się być samodzielny;
• - dążę do rozwiązywania problemów w sposób społecznie akceptowany.
• - Zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe;
• - formy teatralne;
• - literatura dla dzieci;
• - wystawki prac dziecięcych.

Bezpieczeństwo
Oddział przedszkolny jest miejscem, w którym dzieci poznają zasady bezpieczeństwa własnego i innych.
- Kształtowanie postawy właściwego i bezpiecznego zachowania się w grupie podczas zajęć i zabawy;
- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz na wycieczkach;
- zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię;
- kształtowanie nawyków bezpiecznego poruszania się po korytarzach i boisku szkolnym;
- wdrażanie umiejętnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami szkolnymi;
- poznanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami;
- kształtowanie prawidłowych postaw sprzyjających unikaniu różnego typu zagrożeń;
- kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.
- Przestrzegam zasad obowiązujących w grupie – uważnie słucham, co ktoś do mnie mówi; wykonuję polecenia nauczyciela, przestrzegam zakazu nieoddalania się od grupy;
- znam zasady poruszania się lewą stroną jezdni, przechodzenia przez jezdnię po pasach lub na zielonym świetle;
- rozpoznaję wybrane znaki drogowe
(np. przejście dla pieszych, uwaga - dzieci);
- znam numery telefonów alarmowych oraz zasady ich użycia;
- wiem, że w sytuacjach uzasadnionych mogę zwrócić się do policjanta i strażnika miejskiego, jako osób zaufanych, od których mogę oczekiwać pomocy w sytuacjach trudnych;
- wiem, że należy zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami
– nie zbliżam się do nieznanych zwierząt, nie głaszczę nieznanego mi zwierzęcia, nie dokuczam mu.
- Udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły” (spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”);
- zajęcia i pogadanki tematyczne ;
- zwiedzanie budynku szkolnego;
- spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Obyczajowość
Oddział przedszkolny pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.
• - Kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz;
• - dbanie o dobro własne i innych;
• - odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną;
• - używanie form grzecznościowych;
• - kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji;
• - rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania;
- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.
• - Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi;
• - potrafię czekać na swoją kolej podczas zajęć i zabawy;
• - szanuję własność cudzą i wspólną;
• - wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję
od innych;
• - do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce;
• - bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym;
• - pomagam młodszym i mniej sprawnym kolegom;
• - próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
• - stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.;
• - wiem, że w oddziale przedszkolnym jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.
- Uroczystości okolicznościowe;
• - spotkania;
• - konkursy;
• - inne przedsięwzięcia.

Wiedza o patronie

Oddział przedszkolny przekazuje wiadomości oraz wartości Papieża Jana Pawła II – patrona szkoły
• - Wzbogacanie wiedzy na temat patrona;
• - otwieranie na wartości przekazywane przez Jana Pawła II;
• - poznanie biografii Jana Pawła II.
• - Wiem, kto to Jan Paweł II;
• - wiem, jakie wartości wyznawał patron szkoły;
- żyję w poszanowaniu dla Jana Pawła II;
• - dążę do poznania biografii Jana Pawła II.
• - Książki;
• - albumy;
• - piosenki;
• - filmy;
• - prace plastyczne;
• - uroczystości okolicznościowe;
- turniej wiedzy o patronie.

Regionalizm
Patriotyzm

Oddział przedszkolny tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
• - Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
• - rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem;
• - wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej;
• - uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa;
• - kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów;
- szanowanie praw człowieka.
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski;
- kształtowanie tożsamości narodowej dzieci;
-kształtowanie szacunku dla języka ojczystego.
• - Znam członków swojej rodziny;
• - znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu;
• - szanuję kulturę i tradycje narodowe;
• - wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem;
• - znam piękno swojego regionu, miasta;
• - znam hymn Polski i szanuję symbole narodowe;
• - wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej;
• - wiem, że wszyscy ludzie mają te same prawa.
• - Zajęcia tematyczne;
• - spacery, wycieczki;
• - spotkania z ciekawymi ludźmi;
• - kącik tematyczny;
• -Szkolne Dni Kultury Kurpiowskiej.
• - Udział w programie „ Piękna nasz Polska cała” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach tego projektu realizacja następujących zadań:
wysłanie do organizatora programu kartki z widokiem naszego regionu, nauka hymnu Polski, sadzenie drzewka jako symbolu życia, czytanie książek o tematyce patriotycznej, udział w przeglądzie pieśni patriotycznych, stworzenie w klasie kącika patriotycznego.

Ekologia

Oddział przedszkolny uczy kochać i chronić otaczającą przyrodę.
• - Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego;
• - ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna;
• - kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu;
- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.
• - Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników;
• - nie śmiecę;
• - nie męczę zwierząt;
• - opiekuję się zwierzętami;
• - zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie;
• - rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
• - Spacery;
• - prace porządkowe;
• - hodowla roślin;
• - doświadczenia;
• - obserwacje przyrodnicze;
• - filmy.

Czytelnictwo

Oddział przedszkolny rozszerza czytelnictwo wśród dzieci i rodziców.
• - Kształtowanie pozytywnej postawy wobec czytelnictwa;
• - nabywanie właściwych nawyków czytelniczych;
• - angażowanie rodziców do szerzenia czytelnictwa wśród swoich dzieci;
- nabywanie właściwych nawyków oraz nauka poszanowania dla książki oraz miejsc z nią związanych.
- Propagowanie codziennego, głośnego czytania dzieciom poprzez udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, gdyż jest to przyjazna metoda wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego.
• - Wiem co to książka, biblioteka, księgarnia, czytelnia;
• - w odpowiedni sposób dbam o książki;
• - chętnie korzystam z biblioteki szkolnej;
• - rozumiem zasady zachowania obowiązujące w bibliotekach;
- rozumiem i stosuję zasady poszanowania książek.
• - Zajęcia tematyczne;
• - codzienne czytanie książek;
• - kącik czytelniczy;
• - prace plastyczne;
- wycieczki do biblioteki.
- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (czytanie dzieciom bajek, baśni, wierszy przez starszych uczniów naszej szkoły, nauczycieli oraz rodziców dzieci).

Zdrowie

Oddział przedszkolny rozwija umiejętności, nawyki, zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie jako wartość.
- Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia;
- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej;
- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych;
- kształtowanie postawy życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną oddziału przedszkolnego.
- Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz ich przestrzegam;
- chętnie korzystam z zabiegów higienicznych;
- spożywam zróżnicowane posiłki;
- czynnie spędzam wolny czas;
- rozumiem zasady sportowej rywalizacji;
- ubieram się stosownie do pory roku.
• - Zajęcia zorganizowane;
• - zabiegi higieniczne;
• - spacery;
• - różne przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Preorientacja zawodowa
Oddział przedszkolny uczy szacunku dla ludzkiej pracy i pomaga dostrzec wartości wypływające z wykonywanego zawodu.

- Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami;
- rozbudzanie zainteresowania pracą ludzi dorosłych, zwłaszcza rodziców i osób z najbliższego otoczenia;
- budzenie szacunku dla ludzkiej pracy;
- wdrażanie do umiejętnej organizacji własnej pracy dziecka oraz rozwijanie motywacji do pracy.

- Wiem, gdzie pracują moi rodzice i znam wartości wypływające z wykonywanego przez nich zawodu;
- szanuję pracę ludzi, dzięki którym oddział przedszkolny jest przyjaznym miejscem nauki i zabawy;
- dostrzegam znaczenie pracy w życiu każdego człowieka;
- wiem, że swoją pracę należy wykonywać dobrze i odpowiedzialnie;
- kiedy dorosnę, również będę pracować.
- Zajęcia dotyczące zawodów najbliższych dziecku;
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (np: z leśnikiem, policjantem, pielęgniarką);
- wycieczki (np: do kina, do sklepu, na pocztę, do biblioteki;
- zajęcia w kącikach tematycznych;
- literatura dla dzieci;
- prace plastyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.