X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38248
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Elżbieta Braś
nauczyciel stażysta
Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie

Posiadane kwalifikacje:
- Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska,
- Studia Podyplomowe „Zarządzanie oświatą”,
- Studia Podyplomowe „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”,
- Studia Podyplomowe „Oligofrenopedagogika”.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.
Długość stażu: 1rok, 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

Cel główny podjętego stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny
w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora przedszkola w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn. 16 sierpnia 2018 r., poz. 1574).

Opiekun stażu: mgr Magdalena Nowak – nauczyciel mianowany

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Poznanie procedury awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela,
Ustawa o Systemie Oświaty,
Rozporządzenie MEN,
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej Oświacie.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Rejestr przeanalizowanych przepisów,
- Znajomość podstawowych treści przepisów,
- Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych,
-Zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu,
- Ustalenie wstępnego harmonogramu spotkań z Opiekunem stażu.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Pisemny kontrakt z Opiekunem stażu.

3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego:
- Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go
Dyrektorowi przedszkola.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

4.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola im. Walta Disneya w Chrzanowie:
- Analiza dokumentacji przedszkola:
Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola, Statut Przedszkola, Program Wychowawczy, przepisy porządkowe obowiązujące w przedszkolu, przepisy BHP i inne wewnętrzne regulaminy oraz procedury obowiązujące w przedszkolu.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Październik 2018/Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola

Dowody realizacji określonego działania:
- Rejestr analizowanej dokumentacji przedszkola,
- Znajomość podstawowych treści dokumentów.

5.Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkolu:
- Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce oraz regulaminu przeciw pożarniczego.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień, Październik 2018/Opiekun stażu,Dyrektor przedszkola

Dowody realizacji określonego działania:
- Znajomość podstawowych przepisów,
- Zachowanie bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki w przedszkolu,
- Organizacja spacerów i wycieczek, zgodnie z zapoznanymi zasadami bezpieczeństwa,
- Zapisy w dzienniku zajęć.

6.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu:
- Ustalenie z Opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami sposobu i technik prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, arkusz obserwacji, arkusz kart diagnostycznych, miesięczny plan pracy, plan uroczystości przedszkolnych itp.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Październik 2018,Cały okres stażu/Opiekun stażu, Nauczyciele

Dowody realizacji określonego działania:
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty:
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, scenariuszy itp.,
- Analiza własnych działań i ocena ich skuteczności.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Wspomniane dokumenty umieszczone w teczce stażysty.

8.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola:
- Opis realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Czerwiec 2020/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 2)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Konstruowanie planów pracy według poznanych zasad.
2.Konstruowanie scenariuszy zajęć według poznanych zasad.
3.Przygotowanie zajęć i ich analiza.
4.Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
-Plany pracy zatwierdzone do realizacji,
-Scenariusze zajęć.

5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (jedna godzina w miesiącu).
6. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora (jedna godzina przez cały okres stażu).

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Według ustalonego harmonogramu, Cały okres stażu/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Arkusz hospitacji zajęć.

7.Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela (jedna godzina w miesiącu).

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Według ustalonego harmonogramu, Cały okres stażu/Opiekun stażu

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Notatki własne.

8.Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego:
- Udział w Radach Pedagogicznych,
- Konsultacje z Opiekunem stażu,
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy itp.)

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Lista obecności na Radach Pedagogicznych,
- Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach.

9.Doskonalenie warsztatu pracy:
- Wzmocnienie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne,
- Studiowanie literatury pedagogicznej.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Pomoce dydaktyczne,
- Notatki własne.

10.Wzbogacanie aktywności twórczej dzieci:
- Organizacja gier i zabaw,
- Zachęcanie do udziału w konkursach np. plastycznych.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Fotografie prac plastycznych.

III. Umiejętność rozpoznawania potrzeb wychowanków oraz indywidualizowania nauczania
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 3)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Rozpoznanie potrzeb wychowanków:
- Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich możliwości, potrzeb psychofizycznych,
- Zapoznanie z dokumentacją dzieci (orzeczenia, opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),
- Współpraca ze specjalistami np.
Logopeda, Psycholog oraz z innymi nauczycielami.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018, Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Arkusze obserwacji,
- Orzeczenia, opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.Dobór odpowiednich metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka poprzez:
- Podejmowanie działań przygotowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie do uczestnictwa w życiu społecznym:
*Kształtowanie umiejętności dzieci podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
*Udział dzieci niepełnosprawnych w wycieczkach, uroczystościach przedszkolnych, wyjściach pozaprzedszkolnych.
- Konstruowanie planu wyrównawczego:
*Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
- Dostrzeżenie mocnych stron wychowanków:
*Ukierunkowanie ich aktywności poprzez tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości (uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, olimpiadach, uroczystościach przedszkolnych, wyjściach pozaprzedszkolnych itp.),
- Podejmowanie działań integrujących grupę.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Plan wyrównawczy,
- Wpisy w dzienniku,
- Zaświadczenia, dyplomy.

IV. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 4)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania. Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2.Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych.
3.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy itp.).

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Kserokopie artykułów,
- Spis literatury,
- Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów itp.

4.Wykorzystanie poszerzonej wiedzy podczas pracy z wychowankami.
5.Wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć.
6. Współpraca oraz dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Materiały i pomoce dydaktyczne.

V. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 5)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego.
- Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (posiedzenia Rady Pedagogicznej, szkolenia itp.),
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego dla potrzeb własnych i placówki (szkolenia, warsztaty, kursy itp).
2.Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego podczas pracy z wychowankami.
3.Wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych uzyskanych w trakcie doskonalenia zaw. w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć.
4. Współpraca oraz dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu, Dyrektor.

Dowody realizacji określonego działania:
- Listy obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów itp.

5.Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego podczas pracy z wychowankami.
6.Wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych uzyskanych w trakcie doskonalenia zaw. w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć.
7.Współpraca oraz dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Materiały i pomoce dydaktyczne.

VI. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 6)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Teczka stażysty.

2.Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Teczka stażysty.

3.Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
- Teczka stażysty.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:

4.Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Wrzesień 2018/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego.

5.Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej oraz na FB – promocja przedszkola.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Potwierdzenia zamieszczania zdjęć i tekstów.

6.Pedagogizacja rodziców:
- Gazetka dla rodziców
- Strona internetowa przedszkola.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Informacje na gazetce przedszkolnej.
- Informacje na stronie internetowej przedszkola.

VII. Umiejętność omawiania prowadzonych lub obserwowanych zajęć
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 7)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (jedna godzina w miesiącu).
2. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora (jedna godzina przez cały okres stażu).
- Analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Według ustalonego harmonogramu, Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Arkusz hospitacji zajęć.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu lub innego nauczyciela (jedna godzina w miesiącu):
- Omawianie obserwowanych zajęć.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Według ustalonego harmonogramu, Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusze zajęć,
- Notatki własne.

4.Analiza i samoocena swoich zachowań:
- Analiza własnych zajęć, notatek, rozmów pohospitacyjnych.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

VIII. Znajomość środowiska wychowanków i ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym
Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. (§ 6 ust. 2 pkt 8)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego:

1.Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci
i sposobów ich zaspokajania:
- Stała obserwacja dziecka,
- Rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- Współpraca z rodziną.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Wpisy w dzienniku,
- Karty obserwacji i wywiadu,
- Plany pracy z dziećmi.

2.Współpraca z rodzicami dzieci poprzez:
- Rozmowy indywidualne z rodzicami,
- Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
- Zebrania z rodzicami,
- Dni Otwarte,
- Spotkania okolicznościowe,
- Zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości w grupie (itp. Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka itp.) oraz w inne prace na rzecz grupy czy przedszkola (dostarczenie materiałów potrzebnych do zajęć itp.).

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Sprawozdania z zebrań z rodzicami,
- Scenariusze zajęć otwartych,
- Fotografie z uroczystości.

3.Pedagogizacja rodziców:
- Gazetka dla rodziców.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Informacje na gazetce przedszkolnej.

4.Organizacja i udział w uroczystościach i imprezach
przedszkolnych oraz w wycieczkach.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Wpisy w dzienniku,
- Fotografie.

5.Spotkanie z Policjantem oraz Strażakiem – zapoznanie z umundurowaniem i wykonywanym przez nich zawodem.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Wpisy w dzienniku,
- Fotografie.

6.Przygotowanie i udział dzieci w konkursach, olimpiadach, spotkaniach itp.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu, nauczyciele.

Dowody realizacji określonego działania:
- Dyplomy,
- Podziękowania,
- Fotografie.

7.Przygotowanie i udział dzieci w audycjach na żywo w Polskie Radio Dzieciom, jako Przedszkole Ambasadorskie.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu, nauczyciele.

Dowody realizacji określonego działania:
- Scenariusz audycji,
- Możliwość odsłuchania audycji.

8.Prowadzenie „Klubu przyjaciół zwierząt” :
- Kształtowanie u dzieci postaw humanitarnego traktowania zwierząt ,
- Zdobywanie wiedzy i pogłębianie zrozumienia podstawowych potrzeb zwierząt,
- Kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na zwierzęta i ich życie,
- Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się wobec zwierząt,
- Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności inspirowanej tematyką zwierzęcą itp.
(wizyta u weterynarza, odwiedzenie sklepów zoologicznych, spacery i wycieczki przyrodnicze, wystawy prac w przedszkolu, dni/tygodnie zwierząt w przedszkolu, spotkania z żywą przyrodą itd.)

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Wpisy w dzienniku,
- Fotografie,
- Notatki własne.

9.Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka.

Termin realizacji/Osoba wspierająca:
Cały okres stażu/Opiekun stażu.

Dowody realizacji określonego działania:
- Zaświadczenia.

........................................
(podpis nauczyciela stażysty)

........................................ (podpis opiekuna stażu)

........................................
(data i podpis dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.