X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: AGNIESZKA ŁAGÓDKA
NAZWA SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KATOWICACH
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2017r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2020r.

Podstawy prawne:
• rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.)
• rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 393)

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)

Lp.
zadania szczegółowe
formy realizacji
termin realizacji
sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Poznanie zasad i procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

-analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- poznanie procedury wewnątrzszkolnej
- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego (sprawozdania cząstkowe i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju)
- analizowanie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
- wrzesień-październik 2017
- po zakończeniu stażu
- cały okres stażu
-Wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego
-sprawozdania cząstkowe i sprawozdanie całościowe

2. Działania mające na celu doskonalenie własnej pracy dydaktycznej na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. - aktywna praca w zespole samokształceniowym nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne i nauczycieli rewalidacji
- udział w organizacji ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych - wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych - poszerzanie wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- okres stażu
- zgodnie z kalendarzem imprez szkoły
-protokoły zespołu samokształceniowego

3. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami i specyfiką szkoły oraz własnymi zainteresowaniami
-doskonalenie swoich umiejętności z zakresu prowadzenia działań dydaktyczno-wychowawczych na kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach
- samodzielne studiowanie literatury specjalistycznej z zakresu pedagogiki i psychologii
Cały okres stażu
- zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym doskonaleniu.
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- praca w zespołach wychowawczych
Cały okres stażu
księga protokołów, lista obecności
arkusze obserwacji
protokoły

5. Prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej
- indywidualizowanie metod i form pracy.
- przygotowywanie kart pracy, itp.
- analiza założonych celów
Zgodnie z przydziałem
dziennik elektroniczny

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

(§ 8 ust. 2 pkt. 2)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy
- Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych – przygotowywanie materiałów do zajęć, dyplomów, prezentacji multimedialnych
Okres stażu

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w dokumentowaniu przebiegu stażu.
- Opracowanie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego.
- Przygotowanie cząstkowych sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Okres stażu
Dokumentacja stażu

3. Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej w pracy nauczyciela.
- wybór i wykorzystanie programów komputerowych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-wybór i opracowanie materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych
- śledzenie stron internetowych w celu wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego
- publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
W trakcie stażu
- wykaz programów komputerowych
Zaświadczenie

4. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
- Prowadzenie dokumentacji elektronicznej zajęć rewalidacji, zajęć dodatkowych.
- Komunikacja elektroniczna z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku elektronicznym.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt. 3)

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie awansu zawodowego. Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, potwierdzenia nauczycieli.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi .
- Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych.
-udostępnianie materiałów, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych dla uczniów
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów
Cały okres stażu
Protokoły zespołu
Pomoce dydaktyczne

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego o charakterze artystycznym „ Każdy może być artystą” - Opracowanie celów, zadań programu oraz scenariuszy zajęć.
- Realizacja programu.
- Przeprowadzenie ewaluacji programu.
Okres stażu
Program własny

2. Działania w obszarze wychowawczym
- współtworzenie planu profilaktyczno-wychowawczego dla klasy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-wdrażanie do integracji
- kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności
Okres stażu
Plan , sprawozdania

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

(§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

1.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach życia kulturalnego współorganizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wystaw.
okres stażu
okres stażu

2.
Organizacja i przeprowadzanie konkursów szkolnych, przygotowywanie uczniów do konkursów
- współorganizowanie konkursów
- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych
- cały okres stażu
sprawozdania, ewentualnie dyplomy, regulaminy konkursów

3. Edukacja pedagogiczna rodziców.
- przygotowanie z wychowawcą klasy i współprowadzenie zebrań z rodzicami
- indywidualne rozmowy z rodzicami
- integracja rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w przedsięwzięciach klasowych i szkolnych
Cały okres stażu
wg potrzeb zapisy w dzienniku
dokumentacja wychowawcy klasy

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych artystycznych dla uczniów
- Prowadzenie zajęć w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Dzieci Tysiąclecia
– Integracja”
– Wieczór z planszówkami oraz Quilling magiczne zawijasy
Okres stażu
Dziennik elektroniczny
Dziennik zajęć

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt. 4e)

1. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
- konsultowanie i rozwiązywanie problemów zaistniałych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego
Wg potrzeb
harmonogram konsultacji

2. Udział w akcjach profilaktycznych szkoły.
-wdrożenie miejskiego programu profilaktycznego „Bezpieczny Gimnazjalista”
-współpraca z koordynatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Dzieci Tysiąclecia – Integracja”
W trakcie stażu
dziennik
zaświadczenia
podziękowania

3. Pełnienie funkcji koordynatora zespołu ds. pomocy psychologiczno– pedagogicznej
- organizowanie i prowadzenie spotkań zespołów ds. pomocy psychologiczno– pedagogicznej
- kontakt z rodzicami uczniów objętych pomocą
okres stażu
opracowana i zgromadzona dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.