X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38158
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji innowacji "Teatr uczy i bawi"

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
„Teatr uczy i bawi”
Innowacja pedagogiczna „Teatr uczy i bawi” została pozytywnie przyjęta i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Publicznego Przedszkola .......... Realizatorkami innowacji opracowanej przez mgr Annę Kulkę były również: mgr Sylwia .... i mgr Emilia ..... Działalność innowacyjna rozpoczęła się z dniem 01.10.2017r., a zakończyła z dniem 30.06.2018r. Obejmowała wszystkie dzieci 3,4,5-letnie oraz rodziców.
Realizacja programu innowacji pedagogicznej odbywała się podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Innowacja była prowadzona przez nauczycielki na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności, obejmowała zajęcia edukacyjne w zakresie wspomagania rozwoju mowy, rozwijania twórczej aktywności teatralnej dzieci, ekspresji scenicznej oraz umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
Odpowiadała założeniom aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Realizatorki innowacji prowadziły w swoich grupach cykliczne zajęcia teatralne jak również przygotowały dzieci do publicznych występów na uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz w środowisku lokalnym.
Aby sprawdzić efektywność innowacji, realizatorki przygotowały następujące narzędzia ewaluacji:
• Zorganizowanie przedstawień teatralnych z okazji:
Pasowania na Przedszkolaka, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Powitania Wiosny- w którym wzięli również udział rodzice, Dnia Mamy i Taty oraz Zakończenia Przedszkola w najstarszej grupie.
• Obserwację dzieci
• Prezentację umiejętności podczas imprez i uroczystości przedszkolnych oraz lokalnych,
• Ankietę ewaluacyjną dla rodziców.
• Wywiad z rodzicami, którzy wystąpili w przedstawieniu jako aktorzy.

W związku z powyższym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
• Udział w przedstawieniu „Pingwiny z zasadami”– 24.10.2017 r.
• Pasowanie na Przedszkolaka w grupie 3-latków – 25.10.2017 r.
• Wycieczka do teatru w Siedlcach na spektakl „Mała księżniczka” – 26.10.2017r.
• Wycieczka do Miejskiej Biblioteki w Mińsku Maz. na zajęcia z czytelnictwa – 9.11.2017 r.
• Konkurs plastyczny „Moja Kukiełka”- listopad 2017
• Rozpoczęcie akcji czytelniczej „Miś i przedszkolaki” – 27.11.2017 r.
• „Mikołajkowy teatrzyk”-udział w przedstawieniu -7.12.2017 r.
• Spotkania świąteczne z Rodzicami – dzieci przygotowywały świąteczne inscenizacje oraz w ramach zajęć otwartych przygotowywały ozdoby choinkowe – grudzień 2017
• Występy dzieci w grupach z okazji Dnia Babci i Dziadka – luty 2018
• Udział w koncercie „Sport jest muzyką”- 19.02.2018 r.
• Warsztaty teatralne w przedszkolu – 1.03.2018 r.
• Przedstawienie rodziców i dzieci z okazji Pierwszego Dnia Wiosny „Wiosna na Świecie” – 21.03.2018 r.
• Wycieczka na przedstawienie pt. „ Zaklęte granie” do Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Maz. – 19.04.2018 r.
• Przedstawienia teatralne dzieci dla rodziców z okazji ich Święta – maj 2018
• Program artystyczny na Zakończenie Roku w wykonaniu 5-latków – 21.06.2018r.
• Cykliczne zajęcia wprowadzające dzieci w świat teatru.
Z obserwacji nauczycieli wynika, że program innowacji pedagogicznej „Teatr uczy i bawi” wpłynął pozytywnie na rozwój i twórczą ekspresję dzieci.
Wychowankowie wzbogacili zasób słownictwa, chętnie odtwarzali role w inscenizacjach i zabawach o charakterze teatralnym, nabrali pewności siebie i wiary we własne możliwości, potrafili zaprezentować swoje mocne strony, wyrażali pozytywne emocje w pracach plastyczno-technicznych, wykazali się wrażliwością na muzykę, śpiew, taniec.
W czasie pobytu w przedszkolu chętnie podejmowały zabawy twórcze, wykorzystywały zgromadzone rekwizyty do zabawy w teatr, chętnie oglądały przedstawienia teatralne w przedszkolu i poza nim, np. w teatrze; naśladowały swoich ulubionych bohaterów, same odtwarzały role w przedstawieniach teatralnych, w inscenizacjach, a prezentowana literatura dostarczała im pozytywnych wzorców.
Dzięki innowacji dzieci mogły bardziej rozwijać uzdolnienia artystyczne: teatralne, recytatorskie, muzyczno-ruchowe, taneczne i plastyczno-techniczne.
Analiza ankiet ewaluacyjnych dla rodziców również wykazała, że program innowacji wpłynął pozytywnie na dzieci (96% badanych). 92 % zauważyło u swoich dzieci większe zainteresowanie teatrem i literaturą. 100 % uważa, że realizowany program wpłynął na poziom wiedzy i postawę dziecka. Przejawia się to: u 76% większym zasobem słownictwa, u 50% większym zainteresowaniem sztuką i teatrem, 50% badanych rodziców widzi większą pewność siebie u dziecka oraz wiarę we własne możliwości, u 77% zauważono, że dzieci podejmują zabawy twórcze i naśladujące bohaterów bajek.
W opinii rodziców spośród działań podjętych w innowacji pozytywnie na dziecko wpłynęło:
- oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu (58%)
- oglądanie przedstawień teatralnych poza przedszkolem (50%)
- zajęcia w bibliotece (26%)
- udział w akcji „Miś i przedszkolaki” (75%)
- konkurs „Moja kukiełka” (39%)
- przedstawienie zagrane przez rodziców i dzieci z okazji „Dnia Wiosny” (49%)
- zajęcia o tematyce teatralnej (55%)
- udział w przedstawieniach i uroczystościach przedszkolnych przygotowanych przez dzieci (85%)
- czytanie dzieciom literatury dziecięcej (80%)
Dużym zaangażowaniem ze strony rodziców i dzieci cieszyła się akcja „Miś i przedszkolaki” w której rodzice zabierali na weekend przedszkolnego misia, wraz z dzieckiem czytali mu bajki i uzupełniały dzienniczek pięknymi rysunkami, wierszykami oraz zdjęciami.
Ważnym wydarzeniem w innowacji było wystąpienie rodziców i dzieci we wspólnym przedstawieniu „Wiosna na świecie”. Godne uwagi jest zaangażowanie rodziców, bezinteresowna pomoc w przedsięwzięciach , a także pozyskanie dla przedszkola stroi i rekwizytów do kolejnych przedstawień teatralnych. Połączenie w całość ról dzieci z grą rodziców była wyzwaniem. Mimo to przedstawienie okazało się sukcesem.
W wywiadzie z rodzicami, którzy brali udział w przedstawieniu bardzo pozytywnie ocenili naszą innowację. Mogli w pełni zaangażować się w życie przedszkola i oceniać zdolności swoich dzieci. Wyrazili chęci, aby stwarzać na przyszłość kolejne takie działania, w których będą mogli wykazać swoje umiejętności i zaprezentować je dzieciom.
Zajęcia teatralne, wywarły znaczny wpływ na rozwój emocjonalny wychowanków. Oddziaływały na przeżywanie przez dzieci różnych emocji, odczuwanie przez nie wartości i piękna sztuki, pełniły niebagatelną rolę w rozwijaniu ich wrażliwości uczuciowej. Dzieci odgrywając role nauczyły się posługiwać mową, mimiką, gestem i ruchem, potrafiły również posługiwać się rekwizytami.
Nauka wierszy, rymowanek, słuchanie baśni, opowiadań, miało duże znaczenie dla rozwoju społeczno-moralnego dzieci, gdyż sprzyjało poznawaniu i przestrzeganiu reguł i zasad obowiązujących w grupie, kształtowało umiejętności kulturalnego i zgodnego współżycia w zespole oraz ułatwiało nawiązywanie właściwych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Każdy z przeczytanych utworów był dokładnie omówiony. Dzieci oglądały ilustracje z bajek, wierszy i innych utworów literackich w książkach, na plakatach, w Internecie, kolorowały obrazki z bajek. Podczas zajęć nauczyciele omawiali z dziećmi sposób dekoracji scenicznej w danym utworze, kostiumy aktorów, rekwizyty.
Zabawy słowne sprzyjały rozwojowi mowy dzieci. Dzięki nim dzieci wzbogaciły słownictwo i nabyły płynności w mówieniu.
Z powyższych analiz wypływa wniosek, że udział dzieci w tak wielu różnych inicjatywach wpłynęło w zasadniczy sposób na wszechstronny rozwój dziecka. Realizowana innowacja umożliwiła dzieciom jednoczesny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.
O efektach pracy w tej dziedzinie może również świadczyć zaangażowanie rodziców w działania innowacyjne oraz zadowolenie z odniesionych sukcesów.
Wyniki ewaluacji wskazują jednoznacznie, że założone cele programowe zostały osiągnięte, a realizacja innowacji „Teatr uczy i bawi” przyniosła oczekiwane efekty. Biorąc to pod uwagę oraz mając na względzie ogromną rolę, jaką odgrywa wychowanie przedszkolne w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, należałoby również w przyszłości zwiększyć intensywność działań w tym zakresie.

EFEKTY DLA DZIECI:
• rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych,
• ekspresja indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności teatralnej, muzycznej, tanecznej i plastyczno-technicznej,
• wzrost odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
• nabycie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
• udział w działaniach artystycznych, konkursach, inscenizacjach, wystąpieniach teatralnych,
• umiejętność budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.

EFEKTY DLA PRZEDSZKOLA:
• bardzo dobra współpraca z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami w zakresie realizacji zadań programowych,
• podniesienie jakości pracy przedszkola,
• pozytywny wpływ na wizerunek placówki w środowisku lokalnym,
• zagospodarowanie przedszkolnej garderoby teatralnej w stroje i rekwizyty do zabaw teatralnych.

EFEKTY DLA NAUCZYCIELA:
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• lepsze poznanie swoich wychowanków,
• owocna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola,
• pozyskanie zaufania rodziców i ich aktywne zaangażowanie w realizację działań związanych z rozwijaniem twórczej ekspresji dzieci.

Opracowała Anna Kulka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.