X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38148
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Teatr uczy i bawi"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Publicznego Przedszkola..........

,,Teatr uczy i bawi”

Dokumentacja zawiera:
1. Zgoda zespołu autorskiego na prowadzenie innowacji w przedszkolu oraz zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w innowacji pedagogicznej.
2. Opinia Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola ...... w sprawie innowacji.
3. Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola ........ w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w przedszkolu.
4. Opis zasad innowacji pedagogicznej.

Nowe Osiny 14.09.2017r.
Anna Kulka

ZGODA AUTORA NA PROWADZENIE INNOWACJI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU AWARELKA W NOWYCH OSINACH

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
Wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji „Teatr uczy i bawi” mojego autorstwa w Publicznym Przedszkolu ........... w roku szkolnym 2017/2018.

Podpis autora programu innowacji pedagogicznej
w Publicznym Przedszkolu...........
........................................
ZGODA NAUCZYCIELI KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ...........

Podpisy nauczycieli biorących udział w programie innowacji pedagogicznej
w Publicznym Przedszkolu ........

Sylwia .... ........................................
Emilia ....... ........................................
M...... ........................................
Hanna ...... ........................................
Katarzyna ...... ........................................
Opinia Rady Pedagogicznej

.........

z dnia 14.09.2017r.

w sprawie innowacji pedagogicznej

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
Po zapoznaniu się z założeniami innowacji „Teatr bawi i uczy” Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje projekt innowacji pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna Przewodniczący Rady Pedagogicznej

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ
PUBLICZNEGO ................
W SPRAWIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Uchwała Nr 2/2017

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola
......................
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w przedszkolu
z dnia 14.09.2017r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

§1
Zatwierdza się realizację innowacji pedagogicznej „Teatr bawi i uczy” pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Pedagogiczną, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Działalność innowacyjna rozpocznie się z dniem 01.10.2017r. i będzie obejmować dzieci z grupy 3,4 i 5-letniej, a zakończy się 30.06.2018r.

§3
Innowacja będzie prowadzona na zasadzie dobrowolności przez wszystkich nauczycieli przedszkola.

§4
Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień dziecka do bezpłatnej edukacji, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia przedszkola. Innowacja nie wymaga przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych przez organ prowadzący.

§5
Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do zapewnienia warunków organizacyjnych i materialnych do prawidłowej realizacji innowacji.

§6
Nauczyciele realizujący innowację są zobowiązani do przedstawienia Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji innowacji.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Rada Pedagogiczna Przewodniczący Rady Pedagogicznej

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Spis treści:
1. Podstawa prawna
2. Tytuł innowacji i jej autorzy
3. Rodzaj innowacji
4. Koszty innowacji
5. Czas trwania innowacji
6. Zakres innowacji
7. Idea i podłoże innowacji
8. Cele innowacji
9. Treści programowe
10. Spodziewane efekty
11. Procedury osiągania celów
12. Harmonogram planowanych działań
13. Ewaluacja

1. Podstawa Prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

2. Tytuł innowacji i jej autorzy:
„Teatr uczy i bawi”
Autor mgr Anna Kulka- nauczyciel mianowany
Osoby wspomagające:
mgr Sylwia ......– nauczyciel kontraktowy
mgr Emilia........ – nauczyciel kontraktowy

3. Rodzaj innowacji:
Opracowana innowacja ma charakter innowacji metodycznej.

4. Koszty innowacji:
Innowacja będzie finansowana z własnych środków placówki oraz dzięki wsparciu rodziców.
5. Czas trwania innowacji
Październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.
6.Zakres innowacji
Działaniem innowacyjnym zostaną objęte wszystkie dzieci z przedszkola
- grupa 3-latków - Smerfy
- grupa 4-latków - Gumisie
- grupa 5-latków – Muminki
oraz rodzice.

7.Idea i podłoże innowacji

Innowacja jest to wprowadzenie nowych ulepszonych sposobów wykonywania pracy. Obserwacja wychowanków przedszkola podczas występów w uroczystościach, udziału w wszelkich formach teatralnych wykazywały na duże zainteresowanie w zakresie ekspresji aktorskiej. Koncepcja naszego przedszkola nastawiona jest na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka przez sztukę. W ramach korelacji naszych zamierzeń chcemy wprowadzić dzieci w świat wartości poprzez bajki i literaturę, jak również zaangażować je do ekspresji aktorskiej. Po przeprowadzeniu rozpoznania potrzeb przedszkola, uznaliśmy iż aktywność teatralna dzieci jest doskonałą formą pracy pedagogicznej i będzie elementem spójnym w ramach realizacji zagadnień z planu pracy i koncepcji przedszkola prowadzącym do osiągnięcia zamierzonych celów.
Teatr wywiera duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtuje osobowość, rozwija wyobraźnie. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, doskonali mowę, zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji. Przedszkolak w zabawie raz jest reżyserem, innym razem aktorem lub widzem, jest również twórcą nowego świata – teatru zabawy.
Edukacja teatralna pozwala wychować aktora i widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na barwę, muzykę, światło, piękno słowa i ruchu.
Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie tego rodzaju innowacji jest możliwość zainteresowania rodziców życiem przedszkola, włączenie ich w przygotowania do występów dzieci jak i w realizację własnego przedsięwzięcia dla przedszkolaków . Współpraca z rodzicami jest istotnym elementem działalności przedszkola, bez niej nasza praca traci sens, a edukacja i wychowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. Poprzez wspólne przygotowania i zaangażowanie rodziców w tworzenie spektaklu chcemy, aby poczuli się partnerami przedszkola.
Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola skoncentrowanej na twórczym rozwoju dziecka, promujące wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiliśmy zastosować w naszej innowacji formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach.

8. Cele innowacji

Cele innowacji pedagogicznej bazują na zapisach podstawy programowej dotyczących:
- Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
- Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
- Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
- Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Cele ogólne :
- wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
- rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
- kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
- pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
- umożliwienie prezentacji dokonań, umiejętności talentów
- kształtowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniem przed publicznością
- rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi

Cele szczegółowe:
- wychowanie poprzez edukację i zabawy teatralne
• zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie: rozwijaniu zainteresowań teatralnych,
- prezentowania umiejętności teatralnych dzieci,
- wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej,
- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania i etyki,
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wzbogacanie czynnego słownika o nowe wyrazy tj. np. sztuka teatralna, reżyser, rekwizyt itp.
- integrowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania rodzica i dziecka w przedszkolu
- wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.

9. Treści programowe

Program zawiera treści z nowej Podstawy Programowej, a główny nacisk kładziemy na zagadnienia wchodzące w skład następujących obszarów z Podstawy Programowej:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
- przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi;
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,
- poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

10.Spodziewane efekty

- Rozbudzanie wyobraźni twórczej
- Przygotowanie przedstawienia teatralnego
- Zgodne współdziałanie w grupie
- Twórcze uczestnictwo w życiu przedszkolnym dzieci i rodziców
- Posługiwanie się poprawną polszczyzną, kontrolowanie wymowy
- Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji
- Rozumienie pojęć związanych z teatrem
- Zapoznanie dzieci z odpowiednio dobranymi utworami literackimi
- Inspirowanie społeczności przedszkolnej do podejmowania różnorodnych działań poprzez wspólne opracowanie przedstawienia
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
- Promowanie przedszkola poprzez udział w uroczystościach
- Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków

11.Procedury osiągania celów

Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy ułatwi realizację idei wynikającej z innowacji. Sprzyjać temu będą stosowane metody pracy z dziećmi:
- metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,
- metody problemowe (odkrywanie): „burza mózgów”, inscenizacja,
- metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz,
- metody praktyczne (działanie): jej wykorzystanie możliwe będzie po stworzeniu warunków do spontanicznej zabawy dzieci
Formy innowacji – podstawową formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, zatem najważniejsze miejsce w działalności dzieci podczas realizacji innowacji będzie zajmowała zabawa w teatr.
Obserwacja przedstawień proponowanych przez innych ( dzieci z innych grup, aktorzy przyjezdni) również będzie sposobem na wzbogacanie doświadczeń scenicznych.
Dobór metod zależał będzie od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie działania zostały zaplanowane. Będą miały one na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

12.Harmonogram działań

Nasze działania | Opis | Termin | Osoba odpowiedzialna
1. Oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu. Omówienie wyglądu scenografii, gry aktorów, wykorzystanych rekwizytów. Wg harmonogramu teatrzyków przedszkolnych Dyrektor
2. Oglądanie przedstawień poza przedszkolem. Omówienie wyglądu scenografii, przypomnienie zasad zachowania się w teatrze.
Oglądanie przedstawień w teatrze w Siedlcach i w Warszawie
Według bieżącego repertuaru
Październik 2017
Maj 2018 Dyrektor
Marta........
Anna Kulka
3. Zwiedzanie teatru. Poznanie teatru od zaplecza: pracownie, kulisy, pomieszczenia techniczne sale prób itp. Maj 2018 Anna Kulka
4. . Udział w spotkaniach czytelniczych w Bibliotece Gminnej i Miejskiej Poznawanie książek z zakresu literatury dziecięcej, zachęcanie do korzystania z biblioteki, udział w zajęciach czytelniczych organizowanych przez pracowników biblioteki .
Październik 2017
Grudzień 2017
Dyrektor
Anna Kulka, Emilia .......
5.Akcja „Miś Artyś i przedszkolaki” Zachęcanie rodziców do czytania dziecku wybranych utworów poprzez przyjmowanie Misia przedszkolnego w domu przedszkolaków. Listopad 2017-Luty 2018 Sylwia ......
6.Konkurs plastyczny „Moja kukiełka” Zorganizowanie konkursu przedszkolnego dla dzieci i rodziców. Listopad 2017 Sylwia ....
7. Bajki naszych rodziców. Oglądanie bajek na rzutniku. Poznanie nowej techniki odtwarzania bajek. Druga połowa stycznia 2018 Anna Kulka
8. Zorganizowanie kącików teatralnych w salach. Zorganizowanie teatrzyków oraz zgromadzenie rekwizytów związanych z teatrem typu: maski, sylwety, kukiełki, lalki, pacynki, kostiumy, inne rekwizyty wg możliwości. Zabawy w teatr.
Na bieżąco przez cały czas trwania innowacji Nauczyciele poszczególnych grup
9. Poznawanie bajek, baśni oraz innej literatury dla dzieci odnoszących się do wartości czytanych przez nauczyciela. Słuchanie wybranych utworów czytanych przez nauczyciela: w ranku oraz zajęciach popołudniowych.
Omawianie wybranego utworu. Na bieżąco Nauczyciele poszczególnych grup
10. Udział dzieci w zajęciach dotyczących poznawania różnych form teatralnych.
Prowadzenie zajęć związanych z poznawaniem zawodu aktora, wzbogacaniem słownika dzieci o wyrazy związane z teatrem, zajęcia typu:
-drama,
- pantomima
-swobodna ekspresja dziecięca
-zajęcia twórcze z wykorzystaniem rekwizytów wykonanych podczas zajęć (rozwijanie zagadnień zawartych w podstawie programowej wg opracowanych scenariuszy zajęć).
Scenariusze 5 zajęć opracowane przez autorki innowacji i zbiór pomysłów zajęć do wykorzystania przez wszystkie nauczycielki.
Zgodnie z realizowaną tematyką związaną z rozkładem materiału w poszczególnych grupach wiekowych. Nauczyciele poszczególnych grup
11. Kącik dla mamy i taty. Zamieszczanie na tablicy informacji dotyczących przedstawień teatralnych dla dzieci w najbliższej okolicy Na bieżąco Emilia .....
12. Opracowanie i przygotowanie wybranego przedstawienia teatralnego Przygotowanie przez poszczególne grupy przedstawienia:
Smerfy:
„Pasowanie na przedszkolaka”
„Dla Mamy i Taty”
Gumisie:
„Spotkanie przy choince”
„O tym jak żabka mała swych rodziców nie słuchała”
Muminki:
„Jasełka”
„Dzień Wiosny”
Październik 2017
Maj 2018
Grudzień 2017
Maj 2018
Grudzień 2017
Marzec 2018 Nauczyciele poszczególnych grup
13. Oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu kolegów i koleżanek z innych grup. Omówienie obejrzanego przedstawienia. Wg określonego wyżej harmonogramu Nauczyciele poszczególnych grup
14. Przedstawienie w wykonaniu rodziców i dzieci. Zorganizowanie kółka teatralnego dla rodziców podczas którego przygotowane zostanie przedstawienie na Dzień Wiosny. Połączenie występu rodziców z wystąpieniem dzieci z najstarszej grupy. Marzec 2018 Anna Kulka
Emilia .....
Rodzice
15. Wystawy prac o tematyce teatralnej. W ramach realizowanych tematów dzieci wykonują różnorodne prace, które będzie można obejrzeć na tablicach w szatni przedszkolnej. Na bieżąco Nauczyciele poszczególnych grup
Planowane działania mają charakter otwarty, ze względów organizacyjnych mogą ulec modyfikacji.

13.Ewaluacja
Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego. Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o:
- Obserwację osiągnięć dzieci;
- Ankietę dla rodziców
- Badanie poziomu zadowolenia dzieci (wywiad)
- Organizowanie występów teatralnych dla dzieci
- Dokumentacja na stronie internetowej przedszkola oraz w kronice przedszkola
- Występy dzieci i rodziców
Zebrane informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki, przeznaczonych do realizacji w przyszłości. Przygotowany raport z opracowanymi wnioskami zostanie przedstawiony Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.