X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38124
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Anna Zawisza
Nauczyciel mianowany
Przedszkole Niepubliczne
p.w. św. Józefa
w Kolbuszowej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017r.
Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu 31.05.2020r.

Kolbuszowa 2017 r.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Analiza wymagań na stopień na stopień nauczyciela dyplomowanego Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Skonstruowanie planu awansu zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach metodycznych nt awansu zawodowego nauczycieli. IX 2017

IX 2017
V 2020
Okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu.
Zaświadczenia

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Okres stażu.
Okres stażu.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursach doskonalących, konferencjach metodycznych warsztatach, zajęciach koleżeńskich).
Samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami.
Samokształcenie w sieci (działania podejmowane na platformie informacyjnej).
Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp. Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Zaświadczenia
Teczki pomocy własnych
Scenariusze zajęć.

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.

Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Pisanie protokołów.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.

Okres stażu

Plany współpracy
Protokoły
Kronika przedszkolna
Plany pracy

5. Współpraca z rodzicami

Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Indywidualne konsultacje z rodzicami.
Organizowanie spotkań z rodzicami w formie prelekcji, warsztatów, zajęć otwartych zgodnie z przygotowanym planem, a także imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków, rodzeństwa przedszkolaków.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, grupy.

Zaangażowanie rodziców do włączania się w prowadzone w przedszkolu akcje charytatywne.
Organizowanie wycieczek bliższych i dalszych z udziałem rodziców.

Okres stażu

Lista obecności, sprawozdania
Referaty
Scenariusze spotkań
Zdjęcia
Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.
Lista osób zaangażowanych
Zdjęcia

6. Promocja placówki

Udział dzieci w konkursach i muzycznych, plastycznych, tematycznych.
Prowadzenie stałej strony poświęconej wydarzeniom w przedszkolu w miesięczniku „Przegląd Kolbuszowski” oraz umieszczanie artykułów w miesięczniku „Ziemia Kolbuszowska”
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

Okres stażu

Dyplomy
Miesięczniki
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Ukończenie kursów doskonalących: wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

Okres stażu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Przygotowywanie materiałów do zajęć, konstruowanie kart pracy, narzędzi pracy, arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, ogłoszeń, zaproszeń itp.

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Skanowanie i obróbka zdjęć i tekstów m.in. do gazetki przedszkolnej, tablicy ogłoszeń.
Prezentacja dla rodziców w formie multimedialnej przebiegu okresu adaptacyjnego, pobytu dzieci na wycieczkach, spacerach itp.

Okres stażu

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
Płyty CD

3 Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD ) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami, korzystanie z projektora.

Okres stażu

Płyty DVD, VCD i CD.
Potwierdzenia
Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.

4. Korzystanie z Internetu

Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami

Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, zasobów portali edukacyjnych

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. Opublikowanie na portalach internetowych: własnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z przebiegu stażu, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych.

2017/2018
2019/2020
Okres stażu

Zaświadczenia, publikacje w Internecie

2. Dzielenie się swoją wiedzą doświadczeniami, refleksjami poprzez: Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).

Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach i konferencjach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

Okres stażu

Notatki

3. Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów dla nauczycieli Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Prowadzenie uroczystości, spotkań z nauczycielami.

Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami .

Okres stażu

Scenariusze
Potwierdzenie dyrektora przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Opracowanie programu własnego

Opracowanie i wdrożenie własnych programów np. regionalnego „Kolbuszowa moim miejscem na ziemi”, program kółka plastycznego „Twórcze dłonie”.
Dokonywanie ewaluacji wdrożonych programów.

Okres stażu

Programy i inna dokumentacja z nimi związana

2. Realizacja programów ogólnopolskich

Wdrożenie i realizacja programów „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh”, wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, i innych.

Okres stażu

Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Pedagogizacja rodziców

Pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań ogólnych dla rodziców.
Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.
Przygotowywanie broszurek, artykułów edukacyjnych dla rodziców

Okres stażu

Zaświadczenia

2. Konkursy i uroczystości

Organizowanie i udział w konkursach o zasięgu przedszkolnym, gminnym, ogólnopolskim.
Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach.
Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy imprez i uroczystości okolicznościowych.

Okres stażu

Dyplomy, podziękowania
Scenariusze, zdjęcia

3. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach np.; „Góra grosza”, „Znaczek na misje”, „Zbiórka zakrętek”, zbiórka zużytych baterii, „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
Okres stażu

Podziękowania,
Zaświadczenia

4. Pełnienie roli organizatora , opiekuna wycieczek

Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek wg harmonogramu lub zaistniałych potrzeb.
Okres stażu
Zdjęcia
5. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej dzieci

Rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziećmi.

Okres stażu

Potwierdzenia

6. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci Zorganizowanie kółka plastycznego i prowadzenie zajęć wg opracowanego przez siebie programu 2017/2018 Program, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Współpraca z innymi nauczycielami, logopedą, nauczycielem rytmiki

Omawianie problemów dzieci.
Wymiana informacji o postępach dziecka.
Korelacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych.
Zapraszanie pracowników poradni doprowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.

Okres stażu

Zaświadczenia,
Zdjęcia

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Wzajemna wymiana doświadczeń ze specjalistami.
Pisanie Ocen Funkcjonowania Dziecka.
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.

Okres stażu

Ocena Funkcjonowania Dziecka
Zdjęcia

3. Współpraca z instytucjami oświatowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym

Współpraca z Szkoła Podstawowa nr 1
Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Współpraca z Przedszkolem Publicznym
Współpraca z Fundacją „Serce”.

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy

Współpraca z instytucjami Współpraca z Komendą Policji - wycieczka na posterunek, zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji
Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną – spotkania z p. bibliotekarką w przedszkolu oraz w bibliotece
Współpraca ze Strażą Pożarną oraz Służbą Zdrowia
Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka. Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami
postępowania na wypadek pożaru.
Współpraca z GOK

Okres stażu

Zdjęcia

§8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego
Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań

Okres stażu

Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.