X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38121
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane zadania, zadania kontynuowane oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Iwona Baworska
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Miejsce rozpoczęcia stażu: Szkoła Podstawowa
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 roku
Miejsce kontynuacji stażu: SP
Data rozpoczęcia stażu w SP : 6 lutego 2017 roku
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 roku

Cel główny:
1. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, lub innego nauczyciela i
omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności
przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach
doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
5. Pogłębianie współpracy z rodzicami.
Akty prawne:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach;
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt 1)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
(Tabela - red.)

1 Analizowanie procedury awansu zawodowego - śledzenie stron internetowych MEN, KO
- wniosek o kontynuacje stażu
- aneks do planu rozwoju zawodowego
- bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
- uzyskanie cząstkowej oceny dorobku zawodowego Okres stażu
Luty 2017r.
Luty/marzec 2017r.
Okres stażu
Luty 2017r.
Aneks do planu rozwoju zawodowego /zmiana miejsca pracy/
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki
Cząstkowa ocena dorobku dokonana przez Dyrekcję poprzedniego miejsca pracy

2 Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu
-Przygotowanie aneksu planu rozwoju zawodowego
Luty 2017r.
Aneks planu rozwoju zawodowego
-Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
Luty 2017r.
Kontrakt
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
Luty 2017r.
Terminarz
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Jeden raz w miesiącu w okresie stażu
Wnioski z obserwacji
-Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i dyrekcji
Jeden raz w miesiącu w okresie stażu Konspekty notatki

3 Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej
-Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
- Tworzenie kącików tematycznych
- Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą -
- Tworzenie scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, scenariuszy imprez okolicznościowych )
Na bieżąco
Karty pracy
Scenariusze zajęć i uroczystości
Scenariusze zajęć, notatki

4 Prowadzenie dokumentacji szkolnej
-Terminowe zapisy do dziennika zajęć
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Na bieżąco
Okres stażu
Dzienniki zajęć lekcyjnych

5 Aktywne uczestnictwo w WDN
-Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
-Przeprowadzenie szkolenia, warsztatu na tematy wynikające z potrzeb szkoły
Na bieżąco
Okres stażu
Protokoły
Materiały i opracowania

6 Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
- Studia podyplomowe
-Warsztaty metodyczne
-Kursy doskonalące
-Czytanie literatury pedagogicznej
-Śledzenie stron internetowych
Okres stażu
Dyplom
Zaświadczenia
Certyfikaty
Notatki

7 Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
- Promowanie placówki poprzez udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych..
- Opracowanie pomocy dydaktycznych :
- karty pracy rozwijające sprawność manualną, percepcję wzrokową, kukiełki Okres stażu Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt 2)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1 Poznanie środowiska dzieci i rodziców
-Obserwacja
-Zebrania z rodzicami
-Rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców
Okres stażu
Notatki
Podsumowanie półroczne
Listy obecności

2 Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
- Wspólne z dziećmi organizowanie wystaw prac plastycznych;
- Uczestniczenie w plastycznych konkursach przedszkolnych oraz konkursach pozaszkolnych.
Na bieżąco
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.

Zdjęcia

Zaświadczenia.
3 Praca z dziećmi mającymi trudności logopedyczne
-Prowadzenie ćwiczeń logopedycznych
/zabawy grupowe/
Okres stażu
-Notatki

4 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i psychologa
Na bieżąco
-Adnotacje w dzienniku
-Rozmowy indywidualne

5 Udział w realizacji programów profilaktycznych
-Prowadzenie i organizowanie zajęć
Okres stażu
- Scenariusze
-Notatki
-Wpisy w dzienniku zajęć
-Zdjęcia

6 Przygotowanie uroczystości szkolnych
Opracowanie scenariuszy:
-Dzień Matki,
-Dzień Dziecka
Okres stażu
-Scenariusze uroczystości
-Zdjęcia
- Wpisy w dzienniku

7 Organizowanie wycieczek dla dzieci
-Zwiedzanie wystaw organizowanych w pobliskich instytucjach
Okres stażu
-Zapis w dzienniku
-Potwierdzenie dyrektora

8 Działania charytatywne.
- Kiermasz Wielkanocny: własnoręcznie wykonanie wyrobów dekoracyjnych związane ze Świętami Wielkanocnymi
Kwiecień 2017r.
Potwierdzenia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt 3)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1 Publikacje własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
-Publikacja aneksu planu rozwoju zawodowego na stronie www
Okres stażu
Aneks planu rozwoju zawodowego

2 Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy szkoły
-Przesyłanie prac i dokumentów droga internetową
Okres stażu

3 Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć
- Przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
-Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
-Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych i Internetu
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
Okres stażu
Scenariusze i konspekty lekcji
Prezentacje multimedialne

4 Wykorzystanie komputera przez dzieci na zajęciach lekcyjnych
-Lekcje z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwo w Internecie
Okres stażu
Notatki , zdjęcia, scenariusze lekcji

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt 4)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1 Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczącej rozwoju dziecka w zależności od wieku
-Studiowanie literatury dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym
Okres stażu
Notatki

2 Aktywna praca nad samokształceniem
-Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia
Marzec 2017r.
Dyplom ukończenia studiów

3 Pedagogizacja rodziców
-Szkolenie na temat trudności logopedycznych, pojawiających się u dzieci
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie rodziców

4 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów
- Integrowane grupy
-Rozwiązywanie konfliktów
-zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Okres stażu
Scenariusze
Notatki

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393, § 7 ust. 2 pkt 4)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji

1 Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
-Zapoznanie z aktami prawnymi
-Dokładna analiza dokumentów szkoły
Okres stażu
Notatki
Wykaz dokumentów

2 Aktualizowanie znajomości dotyczących konkretnych zadań
-Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Okres stażu
-Opisy w dzienniku
-Scenariusze wyjść i wycieczek

3 Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
-Tworzenie planów pracy, innych dokumentów nauczania
Okres stażu
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.