X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38099

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Joanna Kierniej - Drzazga
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZCIELA
MIANOWANEGO
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r,
Cel podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni zawodowgo przez nauczycieli

(Tabela - red.)

§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Zadania - Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji - Zawarcie kontraktu, ustalenie warunków współpracy, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, ewaluacja własnych działań, opracowanie sprawozdania.
Sposób dokumentowania – Kontrakt, plan rozwoju, harmonogram, konspekty, notatki, sprawozdanie.

2. Zadania - Pogłębianie wiedzy poprzez różne formy kształcenia zewnątrz i wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji - Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty), samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej.
Sposób dokumentowania - Lista obecności/ notatki, zaświadczenia, dyplomy.

3. Zadania - Doskonalenie warsztatu pracy w celu dostosowywania go do potrzeb uczniów.
Formy realizacji - Tworzenie pomocy dydaktycznych, dostosowywanie oddziaływań dydaktycznych do indywidualnych potrzeb dzieci, stosowanie aktywizujących metod nauczania,diagnozowanie potrzeb edukacyjnych każdego ucznia indywidualnie, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych w oparciu o innowacje pedagogiczne, opracowanie programu z zajęć „Bajkoterapii”, program realizacji zajęć z języka angielskiego.
Sposób dokumentowania - Teczka z pomocami, pomoce własne, zdjęcia/wykaz pomocy, programy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Zadania - Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i współpraca z rodzicami.
Formy realizacji - Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów, przeprowadzenie wywiadu rozpoznawczego z rodzicami nowo przydzielonych uczniów do placówki, pisanie sekwencji domowych dla dzieci młodszych do realizacji w domu, systematyczne ich monitorowanie, przygotowywanie zadań domowych dla uczniów starszych i ich systematyczne sprawdzanie.
Sposób dokumentowania - Dziennik/notatki ze spotkań, wykaz sekwencji/ teczka ucznia, karty pracy/zeszyty uczniów/teczki z pracami uczniów.

2. Zadania - Udział w realizacji programów terapeutycznych.
Formy realizacji - Realizacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, realizacja programu z j. angielskiego, realizacja programu z bajkoterapii, opracowanie i realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego.
Sposób dokumentowania- Dzienniki/ sprawozdania/ notatki, program wychowawczo- profilaktyczny.

3. Zadania - Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek umożliwiających uczniom nabywanie kompetencji społecznych.
Formy realizacji - Współorganizowanie uroczystości szkolnych, tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, balu karnawałowego, uczestnictwo w imprezach, wydarzeniach szkolnych poza Ośrodkiem tj. „Zaświeć Się Na Niebiesko” z okazji Światowego Dnia Autyzmu, zgodnie z planem Placówki, organizowanie cyklicznych wyjść, wycieczek szkolnych do „Owczogrodu”, biblioteki, współorganizowanie wyjazdu integracyjnego na „Zieloną Szkołę” oraz grupowych wyjść do parku, kina, teatru, sklepów, spacerów w celu poznania najbliżej okolicy.
Sposób dokumentowania - Karty wycieczek/scenariusze wydarzeń, zdjęcia,plany, notatki/ zapisy w dzienniku.

4. Zadania - Udział wraz z podopiecznymi w organizowanych przedstawieniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Formy realizacji - Udział w przedstawieniach szkolnych oraz w zajęciach teatralnych dla dzieci spoza obrębu Placówki realizowanych na jej terenie, współudział w konkursach sportowych w szkole i poza nią.
Sposób dokumentowania - Scenariusze/ zdjęcia/ nagrania.

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej

1. Zadania - Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i internetu.
Formy realizacji - Przygotowywanie konspektów, scenariuszy, dokumentacji, prezentacji multimedialnych, udział w kursach, szkoleniach z zakresu zastosowania mediów i technologii informatycznych w kształceniu dzieci, wyszukiwanie ciekawostek naukowych.
Sposób dokumentowania - Materiały naukowe/ notatki własne, pliki w komputerze, zaświadczenia.

2. Zadania - Wykorzystanie komputera w Placówce.
Formy realizacji - Wykonywanie środków dydaktycznych, kart pracy za pomocą komputera, opracowywanie dokumentacji szkolnej, uzyskiwanie wiedzy o kursach i szkoleniach dotyczących własnego doskonalenia zawodowego.
Sposób dokumentowania - Pomoce dydaktyczne, notatki/ artykuły.

3. Zadania - Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej z podopiecznymi.
Formy realizacji - Wykorzystywanie komputera podczas zajęć informatycznych z podopiecznymi, oglądanie filmów edukacyjnych, podczas zajęć z j. angielskiego w celu wizualizacji słów w j. obcym – korzystanie z gier interaktywnych, podczas zajęć teatralnych w celu uzyskiwania efektów specjalnych, dźwięków, muzyki, prezentacji itp..
Sposób dokumentowania - Pliki w komputerze, filmy edukacyjne/ karty pracy, gry interaktywne/ wyniki uczniów, zdjęcia z zajęć projektowych/teatralnych/prezentacje multimedialne.

4. Zadania - Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
Formy realizacji - Przygotowanie i umieszczanie w internecie publikacji, tj. Plan rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania - Plan rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Zadania - Aktywne samokształcenie – rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Formy realizacji - Udział w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii, pedagogiki i edukacji specjalnej, korzystanie z biblioteki Ośrodka w celu uzupełniania wiedzy pedagogicznej oraz z zakresu oligofrenopedagogiki.
Sposób dokumentowania – Zaświadczenia, notatki własne.

2. Zadania - Aktywne realizowanie zadań edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych – rozwiązywanie problemów.
Formy realizacji - Analiza programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły, diagnoza potrzeb uczniów, realizowanie zadań wychowawczych, poznanie sytuacji rodzinnych dzieci, spotkania indywidualne, przekazywanie rodzinie instrukcji do dalszej pracy z dzieckiem.
Sposób dokumentowania - Dokumentacja, notatki/ wpisy w dzienniku.

3. Zadania - Udział w spotkaniach terapeutów.
Formy realizacji - Konsultacje z innymi nauczycielami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.
Sposób dokumentowania - Wpisy w zeszyt spotkań terapeutycznych/ notatki.

4. Zadania - Pedagogizacja rodziców.
Formy realizacji - Przekazywanie wiedzy z dziedziny edukacji i wychowania, współpraca z rodzicami w celu niwelowania niepożądanych zachowań uczniów.
Sposób dokumentowania – Notatki, wpisy do dziennika.

5. Zadania - Publikacja prac własnych.
Formy realizacji - Pisanie artykułów do „Biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem”.
Sposób dokumentowania – Artykuły.

§ ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zadania - Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Formy realizacji - Analiza poszczególnych aktów prawnych: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN, Podstawa Programowa.
Sposób dokumentowania - Akty prawne/ teczka/zbiór z dokumentacją.

2. Zadania - Poznanie zasad funkcjonowania Placówki.
Formy realizacji - Analiza dokumentacji szkoły: Statut Ośrodka, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program profilaktyczno – Wychowawczy, Plan Rozwoju Placówki, Plan Pracy Placówki, Regulamin Pracy Ośrodka, Kalendarz Uroczystości Szkolnych, Innowacje Pedagogiczne.
Sposób dokumentowania – Dokumentacja.

3. Zadania - Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji - Analiza przepisów prawa regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego, napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, prezentacja dorobku za okres stażu.
Sposób dokumentowania - Zbiór dokumentacji – szkolenie/zaświadczenie, wniosek/plan rozwoju, sprawozdanie.

4. Zadania - Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji - Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – realizacja uchwał, udział w tworzeniu systemu zapewniania jakości pracy Placówki oraz ewaluacji innowacji pedagogicznej.
Sposób dokumentowania - Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej/ lista obecności, ankieta/ sprawozdanie.

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.