X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38076
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Aldona Lalik
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe w Osieku Małym
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Alicja Bąkowska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Alicja Bąkowska

........................................ ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć
dyrektora placówki

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (uaktualnianie 26 marca)
- Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
-Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn.zm.)
Wrzesień 2015 rok.
Cały okres stażu.
Podczas trwania stażu
- Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- zbiór informacji (notatki własne, kserokopie aktów prawnych)
- zaświadczenie o udziale w szkoleniu

2. Dzielenie się wzajemnym doświadczeniem poprzez współpracę z opiekunem stażu w celu doskonalenia warsztatu pracy.
- Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu.
- Omówienie form i metod prac stosowanych na zajęciach.
- Korzystanie ze wskazówek opiekuna stażu w celu napisania planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.

Wrzesień 2015 r.
Podczas stażu.
Wrzesień 2015r.
Wrzesień 2015r.
Podczas stażu.
Podczas stażu.
Podczas stażu.

Harmonogram obserwacji zajęć,
Plan rozwoju zawodowego.
Scenariusze zajęć, karty pracy, notatki z obserwacji.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
Podczas stażu.
Podczas stażu.
Maj 2018 r.
Czerwiec 2018r.
Świadectwa, zaświadczenia, programy, notatki, itp.
Sprawozdanie.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
-Przeprowadzenie konsultacji z innymi pracownikami przedszkola.
- Udział w Radach Szkoleniowych, dzielenie się zdobytą wiedzą.
- Udział w konkursach plastycznych.
W okresie stażu.
W czasie stażu.
- Scenariusze imprez okolicznościowych.
Notatki ze spotkań.

5. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub dzieckiem zdolnym.
- Opracowanie i wdrażanie działań.
- Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez osiągnięcia uczniów.
Według potrzeb.
Plany pracy.

6. Publikacja własnych prac.
- Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej .
http://www.edux.pl
Czerwiec 2018r.
Internet

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Pisanie planów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.
- Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Systematycznie
Wpisy w dzienniku zajęć.
Prowadzenie kart obserwacji.

8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym.
- Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Cały okres stażu
zaświadczenia, notatki własne.

9. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu
Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości, przedstawień

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja – rozmowy z dziećmi.
- Zebrania z rodzicami.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Spotkania indywidualne wynikające z potrzeby zainteresowania rodziców i ich potrzeb.
- Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci.
Cały okres stażu.
Arkusze obserwacji.
Podsumowania półroczne.
Protokoły spotkań.
Listy obecności.
Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych.

2. Diagnozowane i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Obserwacja.
- Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola – współpraca z Komendą Policji, Leśnictwem, Poradnią Zdrowia, Biblioteką Publiczną, Urzędem Gminy, Drukarnią, poradnią weterynaryjną, itd.
- Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, parku, ogródka warzywnego, sadu, Urzędu Gminy, sklepu, na pocztę, do drukarni, biblioteki, piekarni, pod tablicą upamiętniającą poległych mieszkańców Gminy Osiek Mały w walce o niepodległość, itp.
Na bieżąco przez cały okres stażu.
Arkusze obserwacji.
Adnotacje w dzienniku zajęć.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.
Potwierdzenia.
Wpisy do ewidencji wyjść, karty wycieczek.

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych
- Cała Polska czyta dzieciom.
- Sprzątanie świata.
- Udział w konkursie na najładniejszą Szopkę Noworoczną.
- Dzieciństwo bez próchnicy.
- Akademia Aquafresh.
- Zbiórka nakrętek.
- Zbiórka baterii.
- Zbiórka zabawek dla GOPS-u
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Cały okres stażu.
Zaświadczenia
Notatki
Zdjęcia

4. Organizowanie uroczystości oraz imprez na terenie przedszkola.
- ,,Dzień Chłopca’’.
- ,,Święto Drzewa’’.
-. ,,Święto Dyni’’.
-,,Pasowanie na ucznia’’
-,,Święto Niepodległości.’’
- ,,Dzień pluszowego misia.’’
- ,,Andrzejki.’’
- ,, Mikołajki’’.
- ,,Boże Narodzenie’’.
- ,,Dzień Babci i Dziadka.’’
- ,,Bal karnawałowy’’.
- ,,Walentynki.’’
- ,,Dzień naleśnika’’.
- ,Dzień Kobiet’’.
- ,,Powitanie wiosny – pożegnanie zimy”.
- ,,Wielkanoc”.
- ,,Światowy Dzień Zdrowia”.
- ,,Światowy Dzień Czekolady’’.
- ,,Światowy Dzień Ziemi”.
- ,,Święto Flagi’.
- ,,Dzień Dobrych Uczynków’’.
- ,,Dzień Książki’’.
- ..Festyn Rodzinny’’.

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- Nawiązanie współpracy z biblioteką gminną w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych pogadanek.
- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policja, Leśnictwem, Przychodnią Weterynaryjną, Lekarzem i Pielęgniarką.
- Nawiązanie współpracy z Oddziałem „O” w Szkole Podstawowej w Dębach Szlacheckich Filia Osiek Mały.
- Wyszukiwanie sponsorów, aktywny udział w konkursach.
Cały okres stażu.
Adnotacje w dzienniku zajęć.
Dokumenty potwierdzające współprace ze środowiskiem lokalnym.
Zdjęcia.

6. Stosowanie różnorodnych aktywizujących metod i form pracy z dzieckiem
-Praca z dzieckiem z trudnościami: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
- Pedagogika Zabawy Klanza,
- Edukacja Przez Ruch według K. Wlaźnik.
- Ruch rozwijający według W. Sherborne.
- Metoda Dobrego Startu według M. Bogdanowicz.
- Metoda czytania według I. Majchrzak.
W okresie stażu.

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- Studiowanie literatury i czasopism.
- Udział w warsztatach i szkoleniach.
- Surfowanie w internecie.
Okres stażu
Spis literatury
Zaświadczenia
Notatki

8. Współpraca ze specjalistami
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia logopedy do rozwiązywania bieżących problemów – według potrzeb.
Cały okres stażu według potrzeb
Notatki
- Arkusze obserwacji

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
-Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
- Komputerowe opracowywanie:
- scenariuszy
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, zaproszenia, dyplomy, itp.
- przygotowanie informacji dla rodziców.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu.
Plany pracy
Karty obserwacji
Scenariusze

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
-Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
-Korzystanie ze stron
https://www.literka.pl/
https://www.portaloswiatowy.pl/
http://www.publikacje.edu.pl/
http://www.edux.pl/ i inne.
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
-Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej i telefonu z opiekunem stażu.
Cały okres stażu.
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

3.Opracowanie
dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Power Point).
Czerwiec 2018
Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
- Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
W ciągu stażu
Zaświadczenia
Wykaz książek i czasopism
Spis stron internetowych

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Podczas stażu.
Wpisy w dzienniku
Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.

3. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.
-Otoczenie opieką dzieci potrzebujących pomocy – współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W ciągu stażu
Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
1. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenia MEN,
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu.
• Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
1. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola,
- Roczne plany pracy,
- Regulaminy,
- Programy autorskie
Cały okres stażu.
• Notatki.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Cały okres stażu.
• Adnotacje w dziennikach zajęć.

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji.

.............................. ..............................
mgr Aldona Lalik Data i podpis dyrektora przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.