X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38056
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Praca wychowawcza w przedszkolu 2018/2019 - propozycja (zadania główne, szczegółowe, formy, metody itp.)

ZADANIA:

1.Wspieranie wszechstronnego, całościowego rozwoju dziecka.
2.Pomoc dzieciom z zaadoptowaniu się w placówce. Zintegrowanie grupy.
3.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.
4.Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami.
5.Kultywowanie tradycji rodzinnych.
6.Wychowanie do wartości.Kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
7.Promowanie czytelnictwa.
6.Organizowanie uroczystości przedszkolnych.
7.Kształtowanie sprawności fizycznej.Promocja zdrowia.
8.Zapewnienie dzieciom edukacji w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniem, przemocą i wykorzystaniem.
9.Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

JESTEM W GRUPIE.

Zadania szczegółowe

1.Poznawanie wychowanków.
2.Pomoc dzieciom w zaadoptowaniu się w placówce.
3.Przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i umów regulujących współżycie w grupie przedszkolnej.
4.Poznawanie rówieśników- ich imion, zainteresowań, potrzeb itp. Opiekowanie się dziećmi potrzebującymi pomocy i nowoprzybyłymi.
5.Kształtowanie współodpowiedzialności za naszą salę przedszkolną, szanowanie zabawek, wytworów rówieśników itp.
6.Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się.
7.Wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie.
8.Integrowanie grupy z dziećmi z niepełnosprawnością. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku, koleżeństwie i akceptacji.

Formy, metody, środki realizacji
1.Zdobywanie wiedzy o dzieciach (rozmowy indywidualne i grupowe, obserwacje, uzyskiwanie informacji od rodziców itp.).
2.Prowadzenie zabaw integracyjnych.
3.Poznawanie placówki (pracownicy, pomieszczenia, zwyczaje itp.).
4.Stosowanie różnorodnych podziałów grupy podczas zabaw, zajęć dydaktycznych ( w parach, trójkach, małych zespołach itp.) umożliwiających, każdemu dziecku kontakt ze wszystkimi rówieśnikami.
5.Ustalenie kontraktu grupowego.
6.Używanie form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
7.Pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe.

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

Zadania szczegółowe
1.Omówienie i ustalenie zasad zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (teren przedszkola, spacery, wycieczki itp.).
2.Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
3.Korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
4.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
5.Próby poznania możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.

Formy, metody, środki realizacji
1.Rozmowy, dyskusje, instruktaż.
2.Spotkanie z policjantem, leśniczym, strażą pożarną.
3.Pogadanki.
4.Słuchanie utworów literackich, wykorzystywanie historyjek obrazkowych, organizowanie zabaw dydaktycznych i tematycznych.
5.Poznawanie zasad ruchu drogowego.
6.Przestrzeganie przez dzieci zakazów dotyczących np. nieoddalania się od opiekunów, rozmawiania z innymi ludźmi i odchodzenia z nimi, zbliżania się do niebezpiecznych zwierząt, bezpiecznego korzystania ze sprzętu, zabaw w miejscach niedozwolonych, dotykania niebezpiecznych przedmiotów, urządzeń, roślin itp.

TROSZCZĘ SIĘ O SWOJE ZDROWIE.

Zadania szczegółowe
1.Umożliwienie dzieciom częstego pobytu na świeżym powietrzu.
2.Ksztatowanie nawyków dbania o higienę osobistą, racjonalnego odżywiania, zapobiegania chorobom.

Formy, metody, środki realizacji

1.Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje, prace w ogrodzie przedszkolnym.
2.Odpowiednie ubieranie się stosownie do temperatury.
3.Opanowanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych (mycie rąk, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków itp.).
4.Rozmowy, udział w spektaklach profilaktycznych, pokaz, pogadanki.
5.Nauka poprawnego mycia zębów.
6.Kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych. Zaznajamianie ze sposobami aktywnego wypoczynku po zajęciach przedszkolnych.
7.Organizowanie i zachęcanie dzieci do wszelkiego typu zabaw wspomagających rozwój ruchowy.
8.Bezpieczne korzystanie z internetu.

RODZICE I NAUCZYCIELE WSPÓLNIE TROSZCZĄ SIĘ O MÓJ PRAWIDŁOWY ROZWÓJ.

Zadania szczegółowe
1.Pomoc w adaptacji dziecka w placówce.
2.Poznawanie wychowanków.
3.Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli. Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozwijania umiejętności samoobsługowych, kulturalnego zachowania się, rozwijania zdolności
i zainteresowań przedszkolaków itp.
4.Zachęcanie rodziców do wykonywania prac społeczno-użytecznych na rzecz placówki przedszkolnej.
5.Umożliwienie rodzicom zaobserwowania zachowania dziecka w przedszkolu.
6.Inspirowanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami i opowiadanie
o wydarzeniach z życia przedszkola.
7.Wspólne organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych o charakterze rodzinnym np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.
8.Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zachęcanie dzieci i rodziców do „codziennych spotkań z książeczką.”
9. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami.

Formy, metody, środki realizacji
1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka.
2.Organizowanie spotkań z rodzicami (zebrania grupowe, kontakty indywidualne).
3.Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozwijania umiejętności samoobsługowych, kulturalnego zachowania się, rozwijania zdolności i zainteresowań przedszkolaków.
Służenie pomocom rodzicom, których dzieci np. mają problemy z adaptacją, sprawiają problemy wychowawcze.
3.Zaangażowanie rodziców w „życie placówki”.
4.Umożliwienie rodzicom pobytu z dzieckiem w placówce (obserwowanie zachowania, udział w zajęciach, imprezach itp.).
5.Organizowanie wystaw prac plastycznych, zajęć otwartych.
6.Zapoznawanie dzieci z ciekawymi pozycjami literatury dziecięcej. Systematyczne czytanie bajek, opowiadań, wierszy itp.
Oglądanie książek. Zachęcanie rodziców do „wspólnych spotkań z książką” w domu rodzinnym i przedszkolu. -Zorganizowanie cyklicznych „spotkań z literaturą pod hasłem „Choć literek jeszcze nie znamy, to książeczki uwielbiamy” - Poczytaj Maluchowi.
7.Zorganizowanie spotkań z bibliotekarzem.
8.Zorganizowania spotkania z rodzicami pod hasłem „Internt - plusy już znamy, a minusy?”. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.
9.Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami np. udział w konkursach.
10.Budowanie wrażliwości dziecka, przygotowanie do rozumienia emocji.
11.Nauka poprzez zabawę.

JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ
NABYWAM POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ.
POZNAJĘ TRADYCJE RODZINNE. ZNAM SWOJE PRAWA.

Zadania szczegółowe
1.Wzmacnianie więzi rodzinnych.
2.Kultywowanie tradycji rodzinnych.
3„Moja mała ojczyzna”- poznawanie własnej miejscowości.
4.Rozbudzanie szacunku i tolerancji dla osób starszych i niepełnosprawnych..
5.Zapoznanie dzieci z: barwami narodowymi, godłem, nazwą stolicy, hymnem.
Stopniowe nabywanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku.
6.Poznawanie ważniejszych wydarzeń z historii Polski. Interesowanie się ważniejszymi wydarzeniami z życia kraju - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Formy, metody, środki realizacji
1.Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków, wycieczki.
2.Poznawanie swojej małej ojczyzny.
3.Wspólne obchodzenie świąt: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka.
4.Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi świąt państwowych i rodzinnych.
5.Stopniowe nabywanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej - Organizowanie zajęć z cyklu „Mały patriota” - rozmowy, pogadanki, nauka wierszy, mapa Polski, godło, malowanki.
Poznawanie legend, wierszy, opowiadań dotyczących historii państwa polskiego.
6.100 rocznica odzyskania niepodległości - konkurs, program artystyczny lub zajęcia otwarte

WIEM, JAK OCHRONIĆ SIĘ PRZED ZAGROŻENIAMI

Zadania szczegółowe
1.Zapoznanie przedszkolaków z prawami dziecka oraz sposobami ochrony przed zagrożeniem, przemocą i wykorzystywaniem.
2.Uwrażliwienie na problemy własne i innych ludzi.
3.”Gdzie można zgłosić się po pomoc?”-próby poznania możliwości radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Formy, metody, środki realizacji

1.Rozmowy, pogadanki, pokaz itp. (zapoznanie z prawami dziecka, poinformowanie do kogo można zgłosić się po pomoc w przypadku krzywdzenia i wykorzystywania.)
2.Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej i ochrony przed
przemocą,
3.Zorganizowanie spotkań ze specjalistami np. pedagog, psycholog, policjant itp.(w miarę bieżących potrzeb).
4.Wykorzystywanie literatury dziecięcej, tablic demonstracyjnych, bajek terapeutycznych.
5.Zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z komputera przez dzieci (przekazywanie informacji dzieciom i rodzicom).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.