X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38050
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

KONTRAKT
zawarty pomiędzy:

mgr................ — nauczycielem SP nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej, zwanym dalej opiekunem stażu
a
mgr...............— nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego, zwanym dalej nauczycielem stażystą.

Kontrakt obowiązuje w całym okresie odbywania stażu, tj. od 02. 09 .2013 do 31.05.2016r.
Celem współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty.

Zasady współpracy:
1. Nauczyciel stażysta, z pomocą opiekuna, opracowuje swój Plan Rozwoju Zawodowego i harmonogram przebiegu stażu.
2. Nauczyciel stażysta zobowiązuje się do systematycznego realizowania wszystkich zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego, a w szczególności do poznania:
– organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
– obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
– sposobu prowadzenia dokumentacji,
– specyfiki i potrzeb szkoły,
– problemów środowiska uczniów oraz nawiązania współpracy z tym środowiskiem.
3. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi wszechstronnego wsparcia w realizacji zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.
4. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
5. W ramach realizacji planu nauczyciel stażysta obserwuje raz w miesiącu lekcje prowadzone przez opiekuna lub innego nauczyciela szkoły, zgodnie z harmonogramem.
6. Opiekun obserwuje lekcje prowadzone przez nauczyciela stażystę zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zapoznaje się wcześniej z konspektami, dzieli się ze stażystą spostrzeżeniami.
7. Opiekun stażu udziela wskazówek zapewniających prawidłowość dokumentowania bieżącej pracy oraz realizacji przyjętych zadań przez nauczyciela stażystę. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania zadań realizowanych w okresie stażu, uwzględniając dokumentację stażu obowiązującą w szkole.
8. Opiekun wspiera nauczyciela w pracy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
9. Nauczyciel i opiekun spotykają się raz w miesiącu celem omówienia zadań na następny miesiąc oraz ustalenia sposobu ich realizacji. Gdy zajdzie tego potrzeba, spotkania odbywać się będą także poza ustalonymi terminami.
10. Nauczyciel stażysta zobowiązuje się do terminowego sporządzenia sprawozdań cząstkowych oraz sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
11. Opiekun stażu zobowiązuje się do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego oraz pełnienia roli rzecznika interesów stażysty w czasie prac komisji kwalifikacyjnej.

opiekun stażu........................................ nauczyciel stażysta........................................

Bielsko-Biała, dnia 19.09.2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.