X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38013
Przesłano:

Zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia o charakterze terapeutycznym rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Program został opracowany na podstawie orzeczenia Nr ..................... o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ................... z dnia ....................dla .................................. , ucznia klasy .............. Szkoły Podstawowej ........................................ W wyniku badania psychologiczno-pedagogicznego zalecono prowadzenie zajęć terapeutycznych ,ukierunkowanych na :
- uczenie rozróżniania emocji, myśli i zachowań oraz wskazywanie zależności między nimi
- rozwijanie umiejętności argumentowania przeciw negatywnym myślom
-kształtowanie postawy asertywnej, i umiejętności samokontroli emocjonalnej
-pomoc w uświadomieniu i akceptowaniu swoich mocnych i słabych stron
-rozwijanie umiejętności podtrzymywania relacji z rówieśnikami
I. warunki wdrożenia programu:
-Program przeznaczony jest dla uczennicy klasy VI B szkoły podstawowej –Dominiki Lach
-Miejsce wdrożenia programu: Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. A. Hedy-Szarego w Radoszycach
-Etap edukacji: II etap edukacji
-Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu -45 min
-Forma pomocy: indywidualna
II. CELE PROGRAMU:
Cel główny:
Celem głównym programu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.
Cele szczegółowe:
Cele szczegółowe realizowane będą w trzech obszarach.

Cele rozwojowe dotyczą głównie:
-rozwijania samoświadomości u, poznania samego siebie,
-poznania swoich mocnych i słabych stron,
-budowania poczucia własnej wartości,
-kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć),
-doskonalenie informacji zwrotnych.

Cele edukacyjne dotyczą głównie:
-przełamywania nieśmiałości,
-uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
-poznania języka uczuć,
-umiejętności radzenia sobie z uczuciami,
-uczenia tolerancji i akceptacji
-uczenia współpracy i współdziałania.

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:
-odreagowania emocji,
-rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
-przyjmowania i dawania informacji zwrotnych,
-poznania i nazywania własnych emocji.

3. TREŚCI
1.Poznajemy się. Komunikacja
2.Moje uczucia. Uczucia – uczucia negatywne i pozytywne
3.Wiem, kim jestem. Samoświadomość- moje mocne i słabe strony.
4.Jestem OK! Samoakceptacja.
5.Dam sobie radę! Grupa. Role społeczne.
6.Fajnie, że mogłem Was poznać.
7. Poczucie własnej wartości.
8. Akceptacja siebie i innych.
9.Lubię siebie
10.Moja energia
11.Moje atuty
12.Samosprawdzająca się przepowiednia
13.Umiem być dobrą dla siebie
14.Mówimy sobie coś miłego

III Struktura programu:
Program podzielony jest na sześć modułów tematyczno-problemowych. Przeznaczone są one do realizacji w ciągu dwóch lat

Moduł I: Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
Cel główny: rozpoznawanie i nazywanie uczuć
Cel szczegółowy:
uczeń
- rozpoznaje i nazywamy uczucia
-wyraża uczucia mimiką
-wyraża uczucia w zachowaniu
-zwraca uwagę na uczucia innych osób i rozumie je
- podejmuje słuszne decyzje
- umie odmawiać
Czas trwania: 4godziny

Moduł II: Moje uczucia.
Cel główny: Rozwijanie samoświadomości
Cele szczegółowe
Uczeń:
-rozpoznaje i nazywa uczucia swoje i innych,
-potrafi konstruktywnie wyrazić uczucia,
-odkrywa siebie,
-zna język uczuć,
-wie, jak poradzić sobie ze złością i gniewem,
-wie, że uczucia mogą się zmieniać.
Czas trwania – 3 godziny

Moduł III: Wiem, kim jestem.
Cel główny: Rozwijanie samoświadomości u młodzieży.
Cele szczegółowe
Uczeń:
-ma świadomość swoich sukcesów,
-zna swoje mocne i słabe strony charakteru,
-wie jakie posiada talenty i zdolności,
-umacnia swoje pozytywne cechy charakteru.
Czas trwania – 3 godziny

Moduł IV: Jestem OK!
Cel główny: Rozwijanie samoakceptacji u siebie.
Cel szczegółowy:
Uczeń:
-buduje umiejętności odnajdywania w sobie zalet,
-kształtuje pozytywną ocenę o sobie,
-kształtuje pozytywną postawę wobec siebie i świata,
-potrafi radzić sobie z niepowodzeniami.
Czas trwania: 3 godziny

Moduł V: Dam sobie radę!
Cel ogólny: kształtowanie i umacnianie pewności siebie.
Cel szczegółowy:
Uczeń:
-umacnia pozytywne postrzeganie własnej osoby w sytuacjach społecznych,
-potrafi zapanować nad lękiem i tremą podczas wystąpień publicznych,
-potrafi swobodnie wypowiadać się,
-rozwija umiejętność wyrażania własnych poglądów i myśli.
Czas trwania: 4 godziny

Moduł VI: Fajnie, że mogłem Was poznać.( odgrywanie scenek, zainspirowane opowiadaniem terapeuty)
Cel główny: podsumowanie nabytych umiejętności.
Cele szczegółowe
Uczeń:
-wzmacnia poczucie własnej wartości,
-wzmacnia pozytywną samoocenę innych,
-serdecznie rozstaje się z grupą,
-planuje wykorzystanie nabytych umiejętności.
Czas trwania: 2 godziny

7. EWALUACJA PROGRAMU
Trudno zdiagnozować, ocenić postępy uczniów w doskonaleniu podnoszenia poczucia własnej wartości. Ewaluacja programu – stopnia osiągnięcia zamierzonych celów – będzie dokonywana przez:
-obserwację zachowania się uczniów w szkole i poza jej terenem (wychowawca obserwuje uczniów; ich wzajemne relacje),
-analizę wyników ucznia w nauce,
-analizę frekwencji ucznia w szkole,
-rozmowy z rodzicami na temat zachowania dziecka,
-stopień zaangażowania uczniów w inscenizacjach i apelach dla społeczności szkolnej – pokaże na ile uczniowie potrafią pokonać brak wiary we własne siły, czy potrafią przełamać nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości.

Prowadzący:
Terapeuta pedagogiczny
Mariola Lachowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.