X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38007
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z prac zespołu wychowawców

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Realizacja programu wychowawczego oraz wniosków z pierwszego półrocza
Program wychowawczy był realizowany w ciągu całego roku szkolnego zgodnie z przyjętymi założeniami. Nauczyciele prowadzili przedsięwzięcia skupione w następujących kręgach tematycznych: koleżeństwo i praworządność, kultura osobista, patriotyzm, integracja i akceptacja, współpraca z rodzicami, profilaktyka uzależnień.
Wychowawcy zaplanowali tematykę godzin wychowawczych uwzględniając potrzeby uczniów i zespołów klasowych. Ponadto w ramach godzin wychowawczych w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych zostały przeprowadzone programy: „Pierwszy dzwonek. Stop meningokokom”, „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”. Odbywały się również zajęcia z pedagogiem szkolnym.
Nauczyciele organizowali pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej, zwalnianie uczniów ze składek ubezpieczenia zdrowotnego czy bezpłatne dożywianie.
Wśród pierwszoklasistów jest wielu uczniów mających duży potencjał intelektualny oraz uzdolnienia sportowe, dlatego nauczyciele zachęcali ich do udziału w pracach kółek przedmiotowych i sportowych. Wielu uczniów osiągnęło wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią 4,75 i wyższą. Uczniowie odnosili również sukcesy sportowe w wielu dziedzinach: pływaniu, lekkiej atletyce, łyżwiarstwie, piłce nożnej i gimnastyce.
Nauczyciele zachęcali uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych w celu wyrównywania braków i zaległości, ale także, aby uczniowie wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności, podnosili wyniki w nauce.
Wychowawcy zwracali szczególną uwagę na motywowanie uczniów do nauki, czuwali nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia. Współpracowali z pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego.
Wychowawcy tworzyli warunki do wzajemnego poznania się uczniów, rozwijali umiejętności współżycia w grupie i środowisku rówieśniczym, uczyli odpowiedzialności za siebie i innych uczniów w klasie.
Uczniowie klas pierwszych chętnie uczestniczyli w wyjazdach i wyjściach, dlatego wychowawcy, organizowali wyjazdy do kina i kręgielni w Rzeszowie, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, wyjścia na pizzę, lody, ogniska integracyjne. Ponadto pierwszoklasiści brali udział w imprezach szkolnych, np. Dniu Kobiet, Dniu Chłopaka, Dniu na Tak. Uczniowie klas pierwszych angażowali się w życie szkoły. Pomagali w organizacji Dnia Otwartego, włączali się w prace Samorządu Uczniowskiego, systematycznie przygotowali gazetki klasowe i dbali o estetykę klasopracowni, pomagali w organizacji imprez klasowych.
Wychowawcy podejmowali czynności mające na celu zmniejszenie ilości godzin spóźnień, czy godzin z których uczniowie są zwalniani przez rodziców oraz terminowego oddawania usprawiedliwień.
Współpraca wychowawców z rodzicami układała się dobrze. Frekwencja na spotkaniach była wysoka. Rodzice interesowali się osiągnięciami dzieci, współpracowali z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów. Wychowawcy przeprowadzili wiele rozmów indywidualnych z rodzicami, kontaktowali się z nimi także telefonicznie lub drogą mailową.
Nauczyciele zwracali uwagę na właściwą postawę i zaangażowanie uczniów podczas różnych uroczystości szkolnych i kościelnych. Uwrażliwiali na godną postawę podczas akademii, ale także różnych sytuacji życia codziennego. Uświadamiali uczniom wartości niepodległości i wolności, kultywowania polskich tradycji, wpajali szacunek dla symboli narodowych i religijnych. Uczniowie chętnie brali udział w uroczystościach szkolnych i obchodach ważnych rocznic dla naszej ojczyzny (rocznica wybuchu II wojny światowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja). Uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych: Pomoc Ukrainie, zbiórka nakrętek, używanych baterii, włączali się w działalność w ramach wolontariatu i inne akcje.
Można zauważyć wzrost aktywności młodzieży i chętniejszy ich udział w akademiach i pracach na rzecz szkoły.
Wnioski
• Zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na pogadanki, dyskusje dotyczące zwiększenia aktywności, podniesienia samooceny, własnej wartości.
• Zwrócić uwagę na dalszą integrację zespołów klasowych.
• Nadal motywować uczniów do zwiększenia wysiłku intelektualnego, wspierać w pokonywaniu trudności, zachęcać do angażowania się w działania na rzecz szkoły.
• Zwiększyć zakres pomocy koleżeńskiej w nauce.
• Organizować spotkania na temat zapobiegania przestępczości i ochrony przed różnymi negatywnymi oddziaływaniami.
• Praca z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.