X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Anna Kłopocka
nauczyciel mianowany

Nauczany przedmiot: muzyka i zajęcia świetlicowe
Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2015
Data zakończenia stażu: 31.V.2018

§ 8 ust.2 pkt.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Zadania:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym według potrzeb szkoły i indywidualnych potrzeb nauczyciela.

Formy realizacji :
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.
Samokształcenie- studiowanie literatury z dziedziny psychologii i dydaktyki mojego przedmiotu- muzyka.
Wymiana doświadczeń, pomysłów metodycznych, dydaktycznych czy wychowawczych z innymi nauczycielami.

Dowody realizacji:
Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, pisemna dokumentacja, notatki, wzrost efektywności pracy.

Termin:
W czasie trwania całego stażu.

2.Wdrażanie działań podnoszących jakość pracy szkoły.

Formy realizacji :
a)stosowanie metod aktywizującymi na zajęciach lekcyjnych
b)wdrażanie elementów oceniania kształtującego
c)wdrażanie wniosków z analizy sprawdzianu klas VI na lekcjach muzyki i innych wniosków podjętych przez Radę Pedagogiczną.

Dowody realizacji:
Zwiększenie aktywności uczniów na lekcji, zapisy w zeszytach, dokumentacja z ćwiczeń artystycznych.

Termin:
W czasie całego stażu

3. Praca z uczniem zdolnym
i zainteresowanym muzyką

Formy realizacji :
a) Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
b) Opieka nad chórem szkolnym
c)Angażowanie uczniów -instrumentalistów do prezentowania swoich osiągnięć na forum klasy i szkoły-udział w projekcie Mam Talent

Dowody realizacji:
Wyniki konkursów
Zdjęcia uczniów
Dyplomy, zaświadczenia
Notatki na stronie internetowej szkoły

Termin:
W czasie stażu

§ 8 ust.2 pkt.2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej

Formy realizacji :
a) Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
b) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
c) Tworzenie komputerowych kart pracy, opracowań testów i ćwiczeń
d) Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów
e)przygotowywanie dyplomów
f) tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia lekcyjne
g) tworzenie podkładów muzycznych z wykorzystaniem programów komputerowych na lekcje muzyki i zajęcia koła wokalnego
h)przesyłanie zgłoszeń konkursowych drogą elektroniczną
i) Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji o konkursach muzycznych
j) Prowadzenie elektronicznego dziennika

Dowody realizacji:
Przykładowe sprawdziany, dyplomy, zdjęcia
Adres strony internetowej
Prezentacje multimedialne
Akompaniamenty midi
Adresy stron
Wpisy w dzienniku

Termin:
W czasie stażu

§ 8 ust.2 pkt.3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania:
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i umiejętnościami

Formy realizacji:
a) Przygotowanie i udostępnienie chętnym nauczycielom własnych opracowań, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych
b) Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego na temat Jestem instrumentalistą-podstawy do nauki gry na dzwonkach chromatycznych.
c)Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z zakresu emisji głosu - Nauczycielu szanuj swój naturalny warsztat pracy !

Dowody realizacji:
Scenariusz lekcji
Przykładowe materiały dydaktyczne
Scenariusz lekcji, materiały dydaktyczne
Plan szkolenia i projekt ćwiczeń emisyjnych.

Termin:
W czasie stażu
II rok stażu
W III roku stażu

2. Funkcja opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

Formy realizacji:
a) Pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentacji
b) Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczyciela kontraktowego
c) Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego, lekcje dla stażysty.

Dowody realizacji:
Scenariusze zajęć, karty obserwacji, notatki

Termin:
W całym stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:
1. Opracowanie i wdrożenie programu działalności koła wokalnego.

Formy realizacji:
Zajęcia pozalekcyjne wokalne

Dowody realizacji:
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Termin :
W II i III roku stażu

2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu dla uczniów klas VI pt. Rozumiem i słucham klasyczną literaturę muzyczną.

Formy realizacji:
Zajęcia w ramach lekcji muzyki w klasach VI.

Dowody realizacji:
Zatwierdzony program
Wpisy w dzienniku

Termin:
II i III rok stażu

§ 8 ust.2 pkt.4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania:
1. Promowanie szkoły poprzez aktywność muzyczną jej uczniów

Formy realizacji:
a) Przygotowanie uczniów do występów w Gminnym Przeglądzie kolęd w Ruścu i w Gminnej olimpiadzie talentów
b) Opracowanie regulaminu do Szkolnego Przeglądu twórczości ludowej Regulamin, karty konkursowe ,zgłoszenia

Dowody realizacji:
Dyplomy uczestnictwa

Termin:
W czasie stażu

2. Organizacja życia muzycznego szkoły

Forma realizacji:
a) Prowadzenie chóru szkolnego
b) Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

Dowody realizacji:
Wpisy w dzienniku
Zdjęcia

Termin:
W całym stażu

3. Współpraca z opiekunem szkolnego koła teatralnego

Formy realizacji:
Przygotowanie muzycznej oprawy do przedstawień koła teatralnego.

Dowody realizacji:
Nagrania, zdjęcia

Termin:
W całym stażu

4. Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów

Formy realizacji:
Zorganizowanie wyjazdu dla zainteresowanych uczniów do Filharmonii Warszawskiej na koncert z cyklu Poranek Muzyczny

Dowody realizacji:
Plan wycieczki
zdjęcia

Termin:
W II lub III roku stażu

§ 8 ust.2 pkt.4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania:
1. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami z terenu gminy w ramach uczestnictwa w Przeglądzie Twórczości Ludowej

Formy realizacji:
zaproszenie do uczestnictwa
organizacja przeglądu

Dowody realizacji:
Regulamin przeglądu
sprawozdanie

Termin:
II, III rok stażu

2. Współpraca z seniorami z terenu naszej gminy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Formy realizacji:
Występy chóru szkolnego na spotkaniach seniorów z okazji Gwiazdki, Dnia Babci i Dziadka.

Dowody realizacji:
Zdjęcia

Termin:
W całym stażu

3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Formy realizacji:
Współpraca z redakcją Wiadomości Nadarzyńskich- wpisy dotyczące wydarzeń artystycznych w szkole.

Dowody realizacji:
Publikacje na stronach gazety i na stronie internetowej szkoły.

Termin:
W całym stażu

4. Działania na rzecz świetlicy Tęcza

Formy realizacji:
Przygotowanie i zaprezentowanie przez chór i innych uczniów przedstawienia Bożonarodzeniowego dla członków świetlicy

Dowody realizacji:
Zdjęcia

Termin:
Grudzień 2017

§ 8 ust.2 pkt.5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania:
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.

Formy realizacji:
a) Identyfikacja problemu.
b) Analiza zjawiska.
c) Wyciągnięcie wniosków

Dowody realizacji:
Opis przypadku.

Termin :
Cały okres stażu

2. Współpraca z rodzicami

Formy realizacji:
a) rozmowy indywidualne,

Termin:
Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie trwania stażu ze względu na inne zadania mogące się pojawić w tym czasie oraz zmiany w prawie oświatowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.