X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37903
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum
Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny
Główny cel rozpoczęcia stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt. 1

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- wrzesień 2015
- poprawne sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu
ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- okres trwania stażu
- kontrakt
- konspekty zajęć
- wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
- opracowanie planu pracy pedagoga szkolnego
- prowadzenie dziennika pedagoga szkolnego
- okres trwania stażu
- plan pracy pedagoga szkolnego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
- dziennik pedagoga szkolnego
- zaświadczenia
- potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
- udział w szkoleniach w ramach WDN
- udział w zebraniach rady pedagogicznej
- studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- według harmonogramu
- listy obecności
- protokoły z zebrań rady pedagogicznej
- potwierdzenia dyrektora szkoły
- zaświadczenia
5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z nauczycielami
- organizowanie konkursów, akademii, apeli, wycieczek edukacyjnych itp.
- przygotowywanie gazetek na korytarzu szkolnym
- okres trwania stażu
- wpisy w dzienniku pedagoga szkolnego
- sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
- zdjęcia
6. Monitoring i ewaluacja oraz ocena własnej pracy zawodowej
- autorefleksja i autoewaluacja własnej pracy
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
- formułowanie wniosków do dalszej pracy
- wypełnienie Arkusza Samooceny Nauczyciela
- okres trwania stażu
- notatki
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek, itp.
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- okres trwania stażu
- dokumentacja
- sprawozdania
- zaświadczenia
8. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- współpraca z rodzicami
- współpraca z samorządem szkolnym
- okres trwania stażu
- sprawozdania ze spotkań
- potwierdzenia dyrektora szkoły
9. Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju i promocji szkoły
- współpraca z lokalną prasą
- okres trwania stażu
- artykuły prasowe
- notatki

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2

1. Skoordynowanie własnych działań edukacyjnych i wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami
- systematyczny kontakt z wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem szkolnym, koordynatorem ds. bezpieczeństwa
- okres trwania stażu
- udział w spotkaniach
- notatki służbowe z rozmów
- sprawozdania
- zaświadczenia
- potwierdzenia dyrektora szkoły
2. Poznanie i uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i ich sytuacji rodzinnej
- diagnoza potrzeb i środowiska ucznia
- pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie uczniów potrzebujących pomocy
- rozmowy z uczniami, rodzicami
- organizowanie spotkań z nauczycielami oraz rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem: prowadzenie rozmów oraz wspólne szukanie rozwiązań trudnych sytuacji, podejmowanie działań naprawczych i korygujących
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno -wyrównawczych dla uczniów
- wspieranie uczniów zdolnych
- okres trwania stażu
- ankiety, notatki z rozmów z wychowawcami, rodzicami, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wpisy w dzienniku pedagoga szkolnego
- wpisy w dziennikach zajęć
3. Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły
- przeprowadzanie w wybranych klasach zajęć, pogadanek, warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy oraz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia
prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych
- organizowanie apeli i konkursów profilaktycznych
- koordynowanie działań dotyczących orientacji zawodowej
- monitorowanie frekwencji uczniów
- współpraca z psychologiem szkolnym
- wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizowaniu działań opiekuńczo-wychowawczych
- okres trwania stażu
- scenariusze zajęć
- wpisy w dziennikach lekcyjnych, dzienniku pedagoga szkolnego
- zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- karty frekwencji uczniów
4. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych
- zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
- wspólna organizacja imprez szkolnych
- według kalendarza imprez szkolnych, zawartego w Planie Pracy Szkoły Gimnazjum w Bolimowie
- zdjęcia
- notatki
- potwierdzenie dyrektora szkoły

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- wykonywanie środków dydaktycznych, kart pracy przy pomocy komputera
- opracowywanie dokumentacji szkolnej
- przygotowanie planu pracy rozwoju zawodowego na komputerze
- dokumentowanie przebiegu stażu
- przygotowywanie bazy danych uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- tworzenie prezentacji multimedialnych
- korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
- okres trwania stażu
- testy, gazetki, dyplomy, itp.
- dokumentacja szkolna
- dokumentacja dorobku zawodowego
2. Korzystanie z Internet, publikacje w Internecie
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
- okres trwania stażu
- strony internetowej
- zaświadczenia

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4

1. Doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej
- aktywny udział w formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- okres trwania stażu
- zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- udział w radach pedagogicznych
- rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
- pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
- okres trwania stażu
- lista obecności
- dokumentacja szkolna
- protokoły z zebrań rady pedagogicznej
- potwierdzenie dyrektora szkoły

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
zapoznanie się z dokumentami:
- Kartą Nauczycielami
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
- Zebranie w formie elektronicznej ustaw i rozporządzeń, istotnych z punktu widzenia pracy pedagoga szkolnego
- na bieżąco
- notatki
- potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich: GOPS, Policja, Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna itp.
- okres trwania stażu
- notatki służbowe z rozmów
- zaświadczenia
- potwierdzenie dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.