X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37811

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego.

Imię i Nazwisko: Sławomir Rymarczyk
Szkoła: Zespół Szkół im. K.E.N. w Tymbarku
Pełnione stanowisko: nauczyciel - wychowawca
Wykształcenie: mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej
Studia podyplomowe – doradca zawodowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Data zakończenia stażu: 31.05.2018

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

& 8 ust.2.pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIE
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

FORMY REALIZACJI
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu – termin realizacji IX 2015
Opracowanie planu rozwoju zawodowego -termin realizacji IX 2015

ZADANIE
Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

FORMY REALIZACJI
Opracowanie dziennika wychowawczego, zeszytów wychowawczych, dzienniki grup wychowawczych- termin realizacji IX – X 2015

ZADANIE
Udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

FORMY REALIZACJI
Udział w radach szkoleniowych organizowanych w szkole.
Śledzenie stron internetowych o tematyce opieki i wychowania.
Studiowanie fachowej literatury.
Aktualizacja wiedzy poprzez warsztaty i inne instytucjonalne formy kształcenia;

ZADANIE
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

FORMY REALIZACJI
Współdziałanie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych np. przeciwdziałanie niskiej frekwencji. Sprawny przepływ informacji o wychowankach. Prowadzenie zeszytów obserwacji – termin realizacji cały okres stażu.

ZADANIE
Współpraca z rodzicami

FORMY REALIZACJI
Rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków – systematyczne przekazywanie informacji o zachowaniu o problemach wychowawczych. Udział w zebraniach z rodzicami.

ZADANIE
Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu, kształtowanie społecznych i patriotycznych postaw.

FORMY REALIZACJI
Kultywowanie obrzędów i tradycji internatu i szkoły po organizację z innymi wychowawcami oraz MRI i Samorządem Uczniowskim dyskotek integracyjnych, spotkań wigilijnych.
Udział w uroczystych akademiach szkolnych, prowadzenie kółka szachowego, prowadzenie zajęć sportowych na siłowni, współprowadzenie zajęć na strzelnicy sportowej, sprawdzanie stanu czystości i stanu pokoi wychowanków w ramach konkursu czystości

ZADANIE
Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych internatu.

FORMY REALIZACJI
Wymiana doświadczeń z kadrą pedagogiczną podczas zespołów wychowawczych internatu- termin realizacji- okres stażu

ZADANIE
Organizacja nauki własnej w internacie.

FORMY REALIZACJI.
Motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów w internacie. Wspomaganie ucznia z trudnościami w nauce. Inicjowanie pomocy koleżeńskiej w nauce wśród wychowanków.

& 8 ust.2.pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIE
wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej..

FORMY REALIZACJI
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, opracowanie tekstów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości. Korzystanie z portali edukacyjnych. Komunikowanie się z nauczycielami i wychowankami za pośrednictwem poczty e-mail.- termin realizacji – okres stażu

ZADANIE
Dzielenie się , korzystanie z wiedzy i doświadczeń środowiska nauczycielskiego dostępnej w Internecie.

FORMY REALIZACJI
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego . Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Przygotowanie referatu na posiedzenie Zespołu Wychowawców na temat ,, Zaburzeń psychicznych okresu dorastania’’.- termin realizacji – okres stażu

ZADANIE
Korzystanie w pracy z wychowankiem z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

FORMY REALIZACJI
Opracowanie wspólnie z wychowankami prezentacji komputerowej , przedstawiającej grupę wychowawczą w internacie. – termin realizacji- rok szkolny 2015/2016.

& 8 ust.2.pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

FORMY REALIZACJI
Opracowanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej dla zespołu wychowawców w internacie w formie teczek tematycznych, ankiet, programów – termin realizacji – cały okres stażu.

ZADANIE
Koordynacja działań pracy wychowawczej w grupie.

FORMY REALIZACJI
Pełnienie funkcji wychowawcy dla grupy. Koordynowanie działań – prowadzenie spotkań organizacyjnych oraz tematycznych w grupie, organizowanie pomocy koleżeńskiej, dopilnowanie ciszy i spokoju na nauce własnej. Mobilizowanie wychowanków do korzystania z zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów( biologia, chemia, matematyka, j. angielski, fizyka)Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, rodzicami.

& 8 ust.2.pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIE
Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy.

FORMY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu „Program zawód” – termin realizacji 2015/2017

ZADANIE
Przeprowadzenie ankiet badających poczucie bezpieczeństwa wychowanków zamieszkujących w internacie oraz pojawienie się na terenie internatu wszelkich używek.

FORMY REALIZACJI
Przygotowanie ankiet oraz mobilizowanie wychowanków do rzetelnego uczestnictwa w badaniu, podsumowanie wyników , wyciągnięcie odpowiednich wniosków. – termin realizacji- okres stażu.

& 8 ust.2.pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

ZADANIE
Wspieranie rodziców, opiekunów w wychowaniu dzieci.

FORMY REALIZACJI
Współpraca z rodziną wychowanka, zbieranie informacji na temat sytuacji rodzinnej i materialnej. Dzielenie się spostrzeżeniami z rodzicami, opiekunami. Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Limanowej.

ZADANIE
Podniesienie poziomu wiedzy wychowanków poprzez promocje profilaktyki AIDS i HIV. – termin realizacji 2012/2013

FORMY REALIZACJI
Zorganizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną i przedstawicielem policji.

& 8 ust.2.pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczego i edukacyjnego.

FORMY REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków wychowanków ( diagnoza, rozpoznanie, ustalenie metod pracy z wychowankiem, postępowanie, oddziaływania terapeutyczne)- termin realizacji – okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.