X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3776
Przesłano:

Statut Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie - Świetlica szkolna

1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 68 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
3. Do zadań świetlicy należy:
• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu,
• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
• współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z placówkami upowszechniania kultury,
• świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy świetlicy.
4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
5. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 7.00 do 16.30.
6. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 - III (w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klasy IV).
7. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy 30 uczniów.
8. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo (dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).
9. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy).
10. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy.
11. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły oraz Regulamin Świetlicy.
12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu rady pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji rady pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w roku szkolnym.
13. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w miesiącu opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
14. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami rady pedagogicznej.
15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 października 1987 roku w sprawie organizacji zasad działania świetlic dla dzieci i młodzieży szkolnej.
• Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.