X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37663
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasownik "to be" w przeszłości

LESSON

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel: Monika Kleczewska
Data: 22.03.2016r
Klasa: 5C2 PSP 4 (grupa 14 osobowa)
Czas trwania lekcji: 45 minut

Temat lekcji: Utrwalamy wiadomości przed sprawdzianem – czasownik ‘to be’
w przeszłości.

Cele ogólne:
1. Powtórzenie zastosowania czasownika ‘to be’ w przeszłości - tworzenie zdań.
2. Doskonalenie umiejętności językowych: słuchania, mówienia i pisania.

Cele szczegółowe:
• uczeń zna odmianę czasownika was/were poprzez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej,
• uczeń rozumie historyjkę w języku angielskim oraz potrafi ją opowiedzieć,
• uczeń rozumie pytania w czasie przeszłym i potrafi na nie odpowiedzieć,
• uczeń potrafi napisać zdania stosując czasownik was/were.
Cele wychowawcze:
• rozwijanie pracy indywidualnej i w parach,
• rozwijanie wiary we własne umiejętności językowe,
• rozwijanie wewnętrznej motywacji,
• zachęcanie do aktywności na lekcji poprzez nagradzanie ‘plusami’.

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach

Materiały i środki dydaktyczne: tablica interaktywna, podręczniki: Steps in English 2, prezentacja multimedialna, ilustracje oraz karty pracy.

Planowany przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Nauczyciel informuje uczniów o czym będzie lekcja i zadaje pytania (załącznik 1) oraz zapisuje je na tablicy. Uczniowie odpowiadają na pytania.
3. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zadanie polegające na wpisaniu odpowiedniej formy czasownika was/were w zależności od osoby. Uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają zadanie (załącznik 2). Następnie wspólnie z uczniami przypomina sposób tworzenia zdań przeczących i pytań.
4. Nauczyciel wyświetla uczniom zdjęcia i opowiada krótką historyjkę, po wysłuchaniu której, uczniowie próbują opowiedzieć ją ponownie. Następnie uzupełniają brakujące informacje na karcie, którą nauczyciel wyświetla na tablicy (załącznik 3 i 4).
5. Uczniowie pracują z podręcznikiem – ćwiczenie 3, 4 i 5 ze strony 83. Przy ćwiczeniu 5 uczniowie pracują w parach. Po każdym ćwiczeniu nauczyciel wraz z uczniami sprawdza poprawność jego wykonania.
6. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z przygotowanymi wcześniej ćwiczeniami (załącznik 5). Uczniowie pracują indywidualnie.
7. Nauczyciel podsumowuje lekcję i zadaje pracę domową z zeszytu ćwiczeń (str.67).
8. Dodatkowe ćwiczenia dla uczniów chętnych do wykorzystania na lekcji lub w domu (załącznik 6).
Załącznik 1

1. Were you at the cinema yesterday? - Czy byłeś wczoraj w kinie?
2. Was it sunny yesterday? - Czy wczoraj było słonecznie?
3. Were you at birthday party last weekend? - Czy byłeś na urodzinach w zeszły weekend?
4. Were your friends at school yesterday? - Czy twoi przyjaciele byli w szkole wczoraj?
5. Were you on a school trip two days ago? – Czy byłeś na wycieczce szkolnej dwa dni temu?
Załącznik 2

Uzupełnij odmianę czasownika was/were poprzez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Singular Plural
I ............................ WE ..............................
YOU ...................... YOU............................
HE ......................... THEY...........................
SHE ........................
IT ...........................

This is Tom. He’s twelve years old. On Friday Tom was on a school trip in London. His friends were there, too. They were at the British Museum and on the London Eye. They were also in Oxford Street. There were lots of interesting shops. The weather was good. It was warm and sunny. It was a great trip.
The students were very happy.
Załącznik 4
Uzupełnij brakujące informacje w tekście.

This is ................. He’s ................ years old. On Friday Tom was on
a school ........... in London. His ................ were there, too.
They ................. at the British Museum and on the London Eye. They were also ............. Oxford Street. There were lots of ................. shops.
The weather was ................ It ............ warm and sunny. It was a great trip. The students were very ......................
Załącznik 5
Exercise 1
Wstaw was lub were.
1. My parents ............................... In the park on unday.
2. My friend’s aunt ............................ In Italy last month.
3. We .......................... at the Town Hall yesterday.
4. Our teacher .......................... ill two days ago.

Exercise 2
Utwórz przeczenia stosując was/were.
1. She / at home yesterday. ___________________________________________________
2. They / on holiday last year. _________________________________________________
3. My neighbours / in their garden yesterday. _____________________________________
4. Our last maths lesson / difficult. _____________________________________________

Exercise 3
Z rozsypanych wyrazów ułóż pytania a następnie odpowiedz na nie zgodnie z prawdą.
1. friends / at / your / cinema / were / the / yesterday?
_____________________________________________________________
2. England / were / in / last / week / you?
_____________________________________________________________
3. English / your / easy / was / homework / yesterday?
_____________________________________________________________
4. was / at / yesterday / mum / home / evening / your?
_____________________________________________________________

Załacznik 6
Exercise 1
Wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c.
1. Where were you yesterday?
a) on Sunday b) at the theatre c) at 6 o’clock
2. Was your father at work on Monday?
a) Yes, he was b) Yes, my father was c) Yes, was he
3. Were you happy yesterday?
a) No, I’m not b) No, you were c) No, I wasn’t
4. When were you and your parents on holiday?
a) in August b) Yes, we were c) in England
5. What was the weather last weekend?
a) It was terrible. b) It was boring. c) It was funny.

Exercise 2
Przetłumacz zdania na język angielski.
1. Naszych przyjaciół nie było wczoraj w parku.
_____________________________________________________________
2. Czy twój brat był w domu wczoraj po południu?
_____________________________________________________________
3. Film był bardzo interesujący i śmieszny.
_____________________________________________________________
4. Byliśmy w teatrze tydzień temu.
_____________________________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.