X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37650
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko : Elwira Nowacka
2. Nazwa placówk : Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Biskupcu
3. Stanowisko : nauczyciel przedszkola
4. Wukształcenie : Studia licencjackie : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie, kierunek : Edukacja wczesnoszkolna i Przedszkolna. Nauczanie zintegrowane

II. STAŻ :
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2018
3. Opiekun stażu: Ewa Kijora
4. Dyrektor Przedszkola : Ewa Kijora

III. CELE STAŻU:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe :
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora , w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 06. 97. 674 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4

V. PLAN DZIAŁANIA
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
- krótkie notatki z analizy przepisów - napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy, -ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu. Ponadto podpisanie kontraktu regulującego zasady współpracy.
Wrzesień i na bieżąco w okresie odbywania stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty
i scenariusze
Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce ( „Kocham przedszkole” )
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Wrzesień
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHPi p/poż
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Wrzesień
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp
Cały okres stażu
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu.
Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu.
Czerwiec
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Czerwiec

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

Poznanie konstruowania planów pracy
Zapoznanie się z podstawą programową oraz analiza programów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Opracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program wychowawczy „Kocham Przedszkole”
Cały okres stażu
Plany pracy zatwierdzone do realizacji.
Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć i konsultowanie ich z opiekunem stażu.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć.
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
- koordynacja ogólnopolskich programów „Akademia Aquafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”
- współorganizacja przedszkolnych akcji czytelniczych „Moja przyjaciółka – Książka”, „Cała Polska czyta dzieciom”
- organizacja i realizacja konkursów przedszkolnych (np. konkurs plastyczno – techniczny „Auta”)
Cały okres stażu
- scenariusze zajęć
- lista zaproszonych gości
- sprawozdanie z realiacji programów
- przykładowe prace dzieci
- dokumentacja zdjęciowa
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej,
Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołów nauczania i diagnozy.
Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, mat tematycznych, dekoracja sali.
Korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka,
Korzystanie z Internetu.
Cały okres stażu
zaświadczenia, potwierdzenie przez opiekuna stażu,
notatki własne.

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne (liczmany, ilustracje itp.)
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora przedszkola, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Opracowywanie scenariuszy zajęć,
Bezpośrednie prowadzenie zajęć
Omówienie przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Udział w szkoleniach, warsztatach.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne

§6 ust.2 pkt. 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Współpraca z rodzicami
- wspóludział w zebraniach z rodzicami,
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji z udziałem rodziców
- angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych/przedszkolnych
- zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych
- angażowanie rodziców do tworzenia kącików przyrody, tematycznych
Według ustalonego terminarza

cały okres stażu
protokoły z zebrań

potwierdzenie opiekuna stażu

dokumentacja zdjęciowa
Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci

Obserwacja dziecka i rozmowy z nim,
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej,
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie.
Cały okres stażu
Notatki własne,
Wykaz literatury i publikacji,
Arkusze obserwacji dzieci
Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Uczestnictwo w życiu przedszkola.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- prowadzenie kroniki przedszkolnej
- wspólpraca w wystroju pomieszczeń przedszkola
- realizacja zaplanowanych uroczystości przedszkolnych(np. Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, itd)
- realizacja programu „Akademia Aquafresh”, „Mamo, Tato , wolę wodę”
- udział w akcji „Korki dla Kubusia”
- nawiązanie współpracy ze środowiskami lokalnymi ( Szkoła Podstawowa, Bibloteka Gminna)
Cały okres stażu
Dokumentacja zdjęciowa, potwierdzenie opiekuna stażu,
scenariusze uroczystości
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej
Pogadanki z dziećmi, wykorzystanie zabaw edukacyjnych
Cały okres stażu
Codzienna praca z dziećmi

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Ustalenie z opiekunem stażu terminów oraz tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych
Harmonogram zajęć prowadzonych i obserwowanych
Wrzesień oraz cały okres stażu
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie opiekuna stażu
Obserwowanie zajęć prowadzonych pzez innych nauczycieli
Obecność podczas zajęć. Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu.
Cały okres stażu
- notatki własne
- potwierdzenie opiekuna stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Wykorzystanie multimedialnych technik do przygotowywania i prowadzenia zajęć oraz wykonania pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
- teczka stażysty
- scenariusze zajęc
Analiza i samoocena swoich zachowań, w tym określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Konsultacje z opiekunem stażu oraz krytyczne podejście do umiejętności obserwowanych i prowadzonych zajęć , analiza własnych lekcji oraz notatek
Cały okres stażu
Notatki, sprawozdanie z okresu stażu

........................................ ........................................
( podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.