X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37604
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Katarzyna Zielińska
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

w Zespole Szkół w Jakubowie
Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne
Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Zielińska
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Jakubowie Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie
Stanowisko: nauczyciel edukacji przedszkolnej
Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018r.
Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
• Studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
Cel stażu:
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy, poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
• doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi,
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r., w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).
Sposób realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Oczekiwane efekty
(tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego,
- Śledzenie strony internetowej MEN.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Optymalne wyznaczenie celów oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji kolejnego stopnia awansu zawodowego
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
- Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu,
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015
Przyjęcie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez panią Dyrektor szkoły.
3. Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad współpracy,
- Analiza planu rozwoju zawodowego,
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- Konsultacje z opiekunem stażu, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć. Cały okres stażu (według harmono-gramu)
Obustronna i harmonijna współpraca z opiekunem stażu.
Ocena zajęć, poszerzenie wiedzy i doświadczeń, wzrost efektywności pracy.
Poznanie nowych metod i form pracy z dziećmi.
4. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje,
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
- Udział w zajęciach koleżeńskich.
Cały okres stażu
Zdobycie nowych kwalifikacji, doświadczeń i pomysłów, podniesienie poziomu nauczania. Samokształcenie i samodoskonalenie.
5. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
-Ukończenie kursu metodycznego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego oraz kursu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE) Cały okres stażu Uzyskanie kwalifikacji do nauczania
języka angielskiego
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych,
- Czytanie literatury pedagogicznej,
- Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania.
- Udział w konferencjach tematycznych,
- Składanie pisemnych wniosków do Rady Rodziców szkoły podstawowej o doposażenie sal przedszkolnych. Cały okres stażu Uatrakcyjnianie pracy dydaktyczno-wychowawczej, dobór różnorodnych środków, poszerzenie własnego warsztatu pracy. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy.
7. Ewaluacja własnych działań
- Wnikliwa i pogłębiona analiza miesięcznych planów pracy poszerzona o własne pomysły,
- Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności.
Cały okres stażu Podsumowanie własnej pracy oraz dokonanie zmian i zaplanowanie dalszych działań.
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.,
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2018
Pozytywna ocena dorobku zawodowego.
Analiza słabych i mocnych stron mojej działalności połączona z poprawą jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja i analiza możliwości ucznia,
- Rozmowy z dziećmi,
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami,
- Zajęcia otwarte z udziałem rodziców i dzieci.
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji dziecka.
Nawiązanie partnerskich kontaktów z rodzicami.
Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka.
Efektywne wykorzystanie zdobytych informacji w codziennej pracy.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
- Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami,
- Przekazywanie spostrzeżeń i wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
Dostrzeganie potrzeb i zdolności dzieci. Indywidualna praca z dziećmi zdolnymi, jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
- Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami,
- Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb dzieci,
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem m.in. metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne - Burza mózgów.
Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci.
Integracja grupy.
Rozwijanie zainteresowań dzieci uzdolnionych.
Zwiększenie motywacji dzieci.
4. Współpraca ze specjalistami
- Konsultacje z logopedą i psychologiem w celu rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
Pomoc dzieciom wymagającym wsparcia.
5. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
- Udział w pracach komisji rekrutacyjnej,
- Udział w pracy zespołu ewaluacyjnego.
Cały okres stażu
Poznanie procedury i przeprowadzenie rekrutacji w Oddziałach Przedszkolnych.
Pozyskanie informacji dotyczących rozpoznawania indywidualnych możliwości dziecka w procesie nauczania w Oddziałach Przedszkolnych.
6. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
- Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola, tj. Pasowanie na przedszkolaka i starszaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, WOŚP, Festyn Rodzinny.
Cały okres stażu Tworzenie ciekawych scenariuszy i programów imprez przedszkolnych.
Możliwość zaprezentowania zdolności i umiejętności dzieci w środowisku przedszkolnym.
7. Współpraca z rodzicami– angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
- Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych,
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu Utrzymanie stałej i życzliwej współpracy.
8. Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii i różnych imprez okolicznościowych - Opracowanie scenariuszy akademii, uroczystości,
- Przygotowanie dekoracji i scenografii.
Cały okres stażu
Bezkonfliktowa i życzliwa współpraca, stały przepływ informacji.
espołowe czuwanie nad dobrą organizacją pracy. Zdobycie i wymiana doświadczeń.
9. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- Współpraca z opiekunem strony internetowej szkoły podstawowej, dostarczanie materiałów,
-Opieka nad stroną internetową przedszkola na portalu społecznościowym Facebook,
- Tworzenie dekoracji.
Cały okres stażu
Aktualna i ciekawa strona szkoły podstawowej oraz profil na portalu społecznościowym Facebook.
Wystrój sali przedszkolnej zgodnie z panującą porą roku.
10. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.
- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Urzędem Gminy, Urzędem Pocztowym, Przychodnią Zdrowia, biblioteką gminną.
Cały okres stażu
Współpraca z Strażą Pożarną, Urzędem Gminy, Urzędem Pocztowym, Przychodnią Zdrowia, biblioteką gminną oraz biblioteką szkolną.
11. Udział w akcjach ogólnopolskich
- Współudział w akcji „Góra Grosza”, „Sprzątanie Świata” na terenie przedszkola,
- Włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Cały okres stażu
Zaangażowanie dzieci w akcje ogólnopolskie.
12. Udział z dziećmi w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje - Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień i spektakli.

Cały okres stażu
Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego - Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera - Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały okres stażu
Właściwe wykorzystanie materiałów.
3. Korzystanie w pracy z komputera oraz z Internetu
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
- Korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu przygotowania się do zajęć, polegających na wyszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu i informacji na potrzebne tematy,
- Wzbogacanie mojego warsztatu pracy o pomoce przygotowane przy pomocy komputera np. prezentacje multimedialne, słowniczek wizualny,
- Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby przedszkola.
Cały okres stażu
Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy oraz jako urozmaicenie procesu dydaktycznego.
Poprawa jakości organizacji pracy własnej.
Bezpiecznie korzystanie z Internetu.
4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych - Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
- Korzystanie ze stron:
MENiS,
www.ore.edu.pl,
www.publikacje.edu.pl
www.edux.pl i innych
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych
Cały okres stażu
Poznanie aktów prawnych związanych z odbywanym stażem, jak również innych zmian w prawie oświatowym. Odwiedzanie stron:
MENiS,
www.ore.edu.pl,
www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
w celu uzupełnienia swoich wiadomości i czerpania z nich pomysłów na wzbogacenie zajęć.
5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
-Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).
Cały okres stażu
Udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w formie prezentacji na płycie CD.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami - Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych,
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- Udział w warsztatach i kursach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
- Pisanie opinii o dziecku
Cały okres stażu
Rozwiązanie problemów i wsparcie dzieci w procesie edukacji.
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej - Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
Prowadzenie atrakcyjnych zajęć.
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach poszerzenia wiedzy pedagogicznej rodziców -Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych,
- Opracowanie ankiety dla rodziców.
Cały okres stażu
Pozytywne kontakty z rodzicami.
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach - Udział w wewnątrz- i zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki,
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
5. Realizacja programu adaptacyjnego - Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
- Zorganizowanie spotkań adaptacyjnych,
- Pedagogizacja rodziców na temat adaptacji dziecka w przedszkolu,
- Przygotowanie dla rodzica karty informacyjnej o dziecku.
Cały okres stażu
Szeroka wiedza rodziców na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
Pomyślna adaptacja dzieci w przedszkolu.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego - Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
Poznanie dokumentów regulujących pracę nauczyciela i przestrzeganie przepisów.
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
- Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy,
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych,
Cały okres stażu
Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji.
Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: Katarzyna Zielińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.