X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37529
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: mgr M. Madej
Stanowisko: nauczyciel
Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nazwa placówki: Przedszkole
Dyrektor placówki:

STAŻ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 r.
Opiekun stażu:
Planowana data ukończenia stażu: 31.05. 2018 r.
Data złożenia sprawozdania: 15.06.2018 r.

CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w planowanych wewnątrz przedszkolnych i poza przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie,
7. pogłębianie kontaktów z dziećmi i rodzicami,
8. nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2017 r., poz. 1189);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.393)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

PLAN DZIAŁANIA:
• Znajomość organizacji, zadań zasad funkcjonowania przedszkola ( § 6 ust 2, pkt 1)

L.p. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli. IX
2017 r. Przygotowanie własnego planu rozwoju zawodowego oraz złożenie go u dyrektora przedszkola.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Omówienie przebiegu stażu, treści zawartych w planie rozwoju. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. IX
2017 r. Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu.
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
-Systemu prewencyjnego św. Jana Bosco,
- Programu wychowawczego,
- Programu profilaktyki,
- Koncepcji pracy przedszkola,
- Regulaminu Rady Rodziców,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej,
- Planu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- Planu nadzoru pedagogicznego,
- Regulaminu wycieczek,
- Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola,
- Regulaminu korzystania z placu zabaw,
Poznanie aktualnych przepisów dotyczących oświaty. IX
2017 r. Notatki z analizy dokumentów.
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w przedszkolu:
- dzienniki zajęć,
- karty obserwacji,
- plany miesięczne,
- ramowy rozkład dnia,
oraz:
- dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć,
- przygotowywanie scenariuszy zajęć,
- prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci. IX
2017 r.
Cały okres stażu
Notatki z analizy.
5. Poznanie przepisów BHP oraz p. poż. obowiązujących w przedszkolu. Zapoznanie z dokumentacją BHP i p.poż. IX
2017 r. Notatki z analizy dokumentów.
6. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go s. dyrektor.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI
2018 r. Sprawozdanie z przebiegu stażu.
7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją. Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. VI
2018 r. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


• Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola ( § 6 ust.2, pkt. 2)

L.p Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi oraz omówienie zajęć z opiekunem stażu i zapisanie jej wyników.
Raz w miesiącu przez cały okres stażu. Arkusz hospitacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub s. dyrektor przedszkola. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie opracowanego, omówionego scenariusza zajęć. Raz w miesiącu przez cały okres trwania stażu. Scenariusz zajęć.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym,
pozaprzedszkolnym oraz samokształcenie. Udział w kursach doszkalających, szkoleniach, warsztatach, lektura książek oraz czasopism o tematyce psychologiczno – pedagogicznej.
Udział w Radach Pedagogicznych. Cały okres stażu. Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Tworzenie oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Tworzenie, pomoc i udział w projektach edukacyjnych.
Organizacja i udział w uroczystościach przedszkolnych, Mszach św., wycieczkach, itp.
Pomoc w przygotowywaniu gazetek tematycznych.
Tworzenie dekoracji sali, jadalni, okien związanych z aktualną porą roku. Cały okres stażu. Samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne, opracowane projekty edukacyjne, scenariusze uroczystości, notatki własne.
5. Wykorzystanie technik multimedialnych jako narzędzi doskonalących pracę. Przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia, prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Cały okres stażu. Elektroniczny zapis dokumentacji, prezentacje multimedialne na płycie DVD.


• Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem wychowanków (§ 6 ust.2, pkt. 3)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej. Doskonalenie pracy z wychowankami. Analiza dostępnej dokumentacji dotyczącej dzieci. Rozmowy z specjalistami (logopeda, terapeuta ped.). Cały okres stażu. Notatki własne.
2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych i dydaktycznych dzieci. Stała obserwacja zachowań dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych i psychologicznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
Poszerzanie wiedzy fachowej poprzez lekturę książek psychologiczno-pedagogicznych. Cały okres stażu. Notatki własne.
3. Współpraca z rodzicami. Udział w spotkaniach ogólnych z rodzicami.
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepsze poznanie środowiska dziecka i współpracę.
Współtworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.
Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców.
Współpraca z rodzicami przy organizowaniu imprez.
Cały okres stażu. Notatki własne.


• Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2, pkt 4)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Analiza i omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, s. dyrektor przedszkola. Analiza wspólnie z opiekunem stażu, dyrektorem W wyznaczonym terminie. Notatki własne, scenariusze zajęć, arkusze hospitacji.
2. Sformułowanie wniosków wynikających z hospitacji. Formułowanie wskazówek do dalszej pracy W wyznaczonym terminie. Notatki własne.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron pracy. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz. Cały okres stażu. Notatki własne.

Opracowała: mgr Monika Madej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.