X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37314
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 rok
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2017 r.

CELE STAŻU

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
6. uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
7. poprawne planowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych;
8. wspieranie aktywności twórczej wychowanków;
9. pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami,
10. nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole;

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz.393). (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami z 1 marca 2013 r.;

PLAN DZIAŁANIA
(Tabela - dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt. 1 a,b,c)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery.
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego :
- Karta Nauczyciela
- najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli.
Wrzesień 2017
Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.
Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

2 Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu.
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Cały okres stażu
Konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.
Podpisanie kontraktu regulującego zasady współpracy.

3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczo -Profilaktyczny
- Plan Pracy Szkoły
- przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów, obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- inne wewnętrzne regulaminy, przepisy BHP, zasady wyboru podręczników,
- Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych.
Wrzesień-listopad 2017
Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.
Lista obecności na Radach Pedagogicznych.

4 Przepisy oświatowe - Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa Karta Nauczycielami
- rozporządzenia dot. podstawy programowej, ramowych statutów
Od września bieżące śledzenie zmian w prawie
Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.

5 Przepisy prawa pracy - Kodeks pracy
- Regulamin pracy
- Regulamin ZFŚS
- Kartę oceny ryzyka zawodowego Znajomość przepisów prawnych.
Od września bieżące śledzenie zmian w prawie
Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.

6 Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń, konspektów zajęć, dokumentacji zdjęciowej.
Cały okres stażu
Prowadzenie zbioru dokumentacji
ze stażu w postaci tzw. teczki stażysty.

7 Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
Maj 2018
Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.

8 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu.
Maj 2018
Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.1 pkt 2, pkt 3)

1 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych Nauczycieli.
Obecność podczas zajęć.
Analizowanie ich przebiegu z nauczycielem prowadzącym i opiekunem stażu.
Raz w miesiącu
Karty obserwacji, notatki.

2 Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

3 Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych.
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Według terminarza studiów
Dyplom ukończenia studiów.

4 Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Rozmowy bezpośrednie lub wymiana mailowa z innymi nauczycielami, opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu
Dokumentowanie działalności poprzez tworzenie plików internetowych.

5 Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej zgodnie z Rocznym Planem Pracy Świetlicy.
Przygotowanie, przeprowadzenie zajęć.
Cały okres stażu
Konspekty, notatki własne dotyczące przygotowania zajęć, zdjęcia z realizacji.

6 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągniecie wniosków. Według harmonogramu hospitacji Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia.

3. Znajomość środowiska Uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem Uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych Uczniów. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu
Notatki własne, wyniki analizy przeprowadzanych badań diagnostycznych.

2 Poznawanie sytuacji uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, dokumentacja zgłoszenia na świetlicę szkolną, rozmowa indywidualna.
Analizę dokumentacji np. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innych dokumentów wystawionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Cały okres stażu
Prowadzenie dokumentacji w postaci notatek służbowych ze spotkań z rodzicami. Merytoryczne konsultacje z opiekunem stażu, pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcą klasy zapisane w postaci notatki służbowej.

3 Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych oraz w rozwijaniu właściwych postaw szkolnych. Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne, rozmowy.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku, notatki własne, sprawozdania.

4 Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej w rozwoju dzieci
Literatura tematyczna dotycząca rozwoju dziecka oraz zadań świetlicy szkolnej, rozmowa z wychowawcami świetlicy i opiekunem stażu. Cały okres stażu
Notatki własne

5 Współorganizowanie różnego rodzaju imprez i uroczystości okolicznościowych
Włącznie się do organizacji imprez okolicznościowych
Cały okres stażu
Sprawozdania, notatki, dokumentacja zdjęciowa

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

1 Ocena umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu oraz krytyczne podejście do umiejętności obserwowania zajęć
Cały okres stażu
Tworzenie notatek służbowych z konsultacji

2 Ocena umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły oraz krytyczne podejście do umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.
Cały okres stażu
Tworzenie notatek służbowych z konsultacji

3 Analiza i samoocena własnej pracy
Analiza własnych notatek, rozmów z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.
Notatki, protokoły z Rad Pedagogicznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.