X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37233
Przesłano:

Gospodarowanie zasobami - powtórzenie wiadomości. Prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie ogrodnik

SCENARIUSZ LEKCJI

Prowadzący: mgr inż. Sylwia Wawrzyniak
Data:
Klasa: 2c ZSZ Szkoła Specjalna
Zawód: Ogrodnik
Przedmiot: Prowadzenie działalności ogrodniczej
Dział programowy: Gospodarowanie zasobami
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Gospodarowanie zasobami”.

Cel ogólny:
Lekcja ma na celu powtórzenie wiadomości ze zrealizowanego działu „Gospodarowanie zasobami” oraz przygotowanie do sprawdzianu podsumowującego zdobyte wiadomości i umiejętności.
Cele szczegółowe:
Po realizacji lekcji uczeń powinien umieć:
•definiować pojęcia: ogrodnictwo i agrobiznes,
•rozróżnić i definiować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej:
-potrzeby ludzkie i zaspokajanie,
-konsument, konsumpcja, konsumpcjonizm,
-rodzaje zasobów i dóbr materialnych,
-uczestnicy procesu gospodarowania,
-pojęcie i funkcje rynku,
-główne pojęcia ekonomiczne,
-popyt i podaż jako zależności rynkowe występujące na rynku,
•samodzielnie aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.
Formy organizacji zajęć:
•praca indywidualna,
•praca zbiorowa.
Metody i techniki dydaktyczne:
•pogadanka,
•wyjaśnienie,
•praca z tekstem źródłowym.

Środki i pomoce dydaktyczne:
•karty pracy,
•zeszyt przedmiotowy,
•podręcznik do nauki przedmiotu,
•dodatkowe materiały ( ksero notatek ),
•schemat krzyżówki,
•koperty z pytaniami do krzyżówki.

Część szczegółowa
1.Czynności organizacyjno- porządkowe.
2.Podanie tematu.
Realizacja:
•Nauczyciel przedstawia uczniom jak będzie przebiegać praca na lekcji.
•Rozdanie kart pracy, podręczników i materiałów ksero niezbędnych do wykonania zadania.
•Uczniowie zapoznają się z kartą pracy i przystępują do wykonania zadania.
•Nauczyciel pomaga uczniom udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania ( indywidualna pomoc nauczyciela).
•Prezentacja pytań znajdujących się na kartach pracy ( udzielanie popranej odpowiedzi na pytania).
•Grupowe rozwiązywanie krzyżówki – wybór kopert z pytaniami.
•Uczeń czyta pytanie i stara się ułożyć poprawną odpowiedz z rozsypanki ( uzupełnianie krzyżówki na schemacie oraz na kartach pracy.
•Zadawanie uczniom pytań pomocniczych.
3.Utrwalenie wiadomości przez powtórzenie najważniejszych treści.
4.Ocena pracy ucznia.
5.Zadanie pracy domowej i nawiązanie do tematu kolejnej lekcji.

Karta pracy ucznia

1.Wyjaśnij pojęcie ogrodnictwo:
........................................

2.Na czym polega agrobiznes?
........................................

3.Uzupełnij piramidę potrzeb Maslowa:

4.Pragnienie zaspokojenia głodu, snu zaliczysz do:
a.potrzeb uznania i szacunku
b.potrzeb fizjologicznych
c.potrzeb bezpieczeństwa
d.potrzeb przynależności.
5.Wymień czynniki wytwórcze:
........................................
6.Poniżej zestawiono w parach różne dobra konsumpcyjne. Zaznacz symbolem literowym, czy mają one względem siebie charakter substytucyjny (S) czy komplementarny (K).

 masło i margaryna:..................................
 samochód i opony:..................................
 poczta zwykła i elektroniczna:.....................
 radio i telewizja:......................................
 żarówka i energia:....................................

Wyjaśnienie:
•Dobra substytucyjne: spełniają podobne lub identyczne funkcje, mają porównywalne zastosowanie i właściwości,
•Dobra komplementarne: wzajemnie się uzupełniają, jedno dobro potrzebuje drugiego do prawidłowego działania.

7.Dobra produkcyjne to inaczej środki produkcji. Środki produkcji dzielimy na: środki pracy i przedmioty pracy. Wymień:
a.środki pracy - ........................................
b.przedmioty produkcji-........................................
........................................
8.Dokonaj klasyfikacji rynku:
a.ze względu na zasięg oddziaływania:
........................................
b.ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:
........................................
lokalny skupu regionalny zbytu krajowy hurtowy międzynarodowy detaliczny

9.Zaznacz prawidłową odpowiedz, co oznacza popyt a co podaż:
..................................... - to ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są kupić w danym czasie przy różnym poziomie ceny.
..................................... - to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować w danym czasie przy różnym poziomie ceny.
10.Proces gospodarowania polega na podejmowaniu przez podmioty gospodarcze różnych decyzji, które określamy jako gospodarcze albo społeczno - gospodarcze.
11.Wymień uczestników procesu gospodarowania:
• ........................................
• ........................................
• ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.