X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37194
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. – Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego;
– Dokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju;
– Pisanie sprawozdań z realizacji projektu planu rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. - Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie wiedzy z zakresu Komunikacji Alternatywnej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-Wykorzystanie wiedzy zdobytej na kursach i konferencjach w pracy.

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
– Praca w Zespole do spraw integracji ze środowiskiem społecznym
– Opracowanie ankiety dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Opracowanie harmonogramu pracy zespołu.

4. Włączenie rodziców w życie przedszkola – doskonalenie współpracy
- Organizowanie cyklu spotkań instruktażowych dla rodziców z zakresu wykorzystania Komunikacji Alternatywnej w codziennych sytuacjach.
– Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców
-Włączanie rodziców w organizację wycieczek, uroczystości, konkursów
-Zeszyty kontaktów do Komunikacji Alternatywnej
- Organizacja zajęć dla rodziców i dzieci z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
5. Doskonalenie miejsca i warsztatu pracy
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych z zakresu Komunikacji Alternatywnej
-Stworzenie mini biblioteczki z książeczkami zawierającymi obrazki PCS.

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji. - Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
– Opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- Przygotowanie kart pracy dla dzieci o obniżonej sprawności manualnej utrwalających podstawowe zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy z oznaczeniami PCS.
- Stosowanie programów komputerowych do indywidualnej pracy z dzieckiem.
-Wykorzystanie filmów samodzielnie nagranych do nauczania wg. metody video modelowania.
– Przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć.
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
- Korzystanie z zasobów internetowych: wyszukiwanie ciekawych programów edukacyjnych, artykułów, komunikacja z innymi nauczycielami drogą elektroniczną. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
– Opracowywanie informacji z życia grupy do zamieszczania na stronie internetowej przedszkola lub Facebooku
- Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym – Przykłady materiałów z Internetu, adresy stron

4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
- Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi i wykorzystania do tworzenia pomocy edukacyjnych programów Boardmaker i SymWriter.
3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. – Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli stażystów lub praktykantów,
- Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości.
- Zaangażowanie chętnych nauczycieli do udziału w zajęciach Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych – Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- Przygotowanie referatów dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie informacji z kursów i własnych doświadczeń; przedstawienie ich na spotkaniach zespołu.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy zajęć Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, artykułów z zakresu Komunikacji Alternatywnej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

4.a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego – Opracowanie Programu z zakresu Komunikacji Alternatywnej we współpracy z logopedą Anną Iskrą;
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
– Realizacja i ewaluacja programu
– Opracowanie wyników ewaluacji

4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .
1. Prowadzenie zajęć z Ruchu Rozwijającego W.Sherborne – Ukończenie II stopnia kursu z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Organizowanie systematycznych sesji dla dzieci z grupy

- Organizowanie cyklu sesji ruchowych dla rodziców i dzieci – Zaświadczenia z kursu
- Przykładowe konspekty zajęć;
– Harmonogram zajęć, zdjęcia
- Zapis w Planie Rozwoju Przedszkola
2. Organizacja i prowadzenie wewnątrz i zewnątrz przedszkolnych konkursów.
– Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego na temat kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
- Przeprowadzenie cyklu konkursów plastycznych
- Analiza wyników
3. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach przedszkolnych.
- Pomoc w zdobywaniu wymaganych umiejętności.
- Włączanie rodziców do pomocy.
4. Czynny udział w życiu placówki.
- Współudział w organizacji i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych.
5. Udział w akcjach charytatywnych. - Koordynowanie akcji charytatywnych na terenie przedszkola: Góra Grosza, „Pozytywnie zakręceni – zbiórka korków dla LHD”
– Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. -
6. Promowanie placówki w środowisku
- Umieszczanie w Internecie informacji o wydarzeniach z życia grupy na stronie www.http://blizejprzedszkola.pl
-Udział w Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych
- Włączenie się w obchody Miesiąca AAC .
4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
1. Współpraca ze żłobkiem Wystawianie przedstawień przygotowanych przez dzieci i panie dla dzieci uczęszczających do żłobka.
2. Współpraca z Policją - Współorganizowanie spotkań z policjantem, prelekcja na temat bezpieczeństwa.
3. Współpraca ze Strażą Pożarną. - Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
4. Współpraca z Biblioteką - Organizowanie cyklicznych spotkań z panią bibliotekarką
- Wypożyczanie książek z biblioteki do wspólnego czytania w sali
5. Współpraca z Animatorem Sportu na boiskach „Orlik”

- Udział w projekcie „Orlikowe przedszkole”
- Cykliczny udział w imprezach i wydarzeniach sportowych organizowanych przez Animatora Sportu.
6. Współpraca z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą przedszkolnym - Konsultowanie wątpliwości, problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci
-Współorganizacja zajęć profilaktycznych, szkoleń czy pogadanek dla dzieci lub rodziców.

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - Analiza dokumentów uczniów
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniem
- Przeprowadzanie ankiety
2. Opis i analiza przypadku edukacyjnego bądź wychowawczego. - Zdiagnozowanie wybranych 2 przypadków problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
- Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.