X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37144
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

I. Zasady prowadzenia zajęć:

Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji;
Życzliwość i zrozumienie w stosunku do dziewczynki;
Akceptowanie dziecka;
Dostosowanie ćwiczeń do możliwości dziecka;
Przechodzenie od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych;
Dostosowanie rodzaju ćwiczeń i czasu pracy do wydolności dziecka w danym dniu
ćwiczenia umożliwiające pracę samodzielną i w grupie;
Motywowanie dziecka do działania i podejmowania wysiłku.

II. Działania wspierające rodziców:

Porady;
Rozmowy;
Konsultacje;
Ÿ Warsztaty, np.. udział w warsztatach “Szkoła dla rodziców i wychowawców” na terenie poradni psychologiczno - pedagogicznej

III. Rodzaj i zakres pomocy na terenie szkoły:

Działania o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym nakierowane na niwelowanie trudności i deficytów rozwojowych dziecka;
Wdrażanie dziecka do systematyczności i wytrwałej pracy;
wydłużenie koncentracji uwagi;
Rozwijanie autokontroli swoich działań (porady, konsultacje, wymiana doświadczeń i informacji oraz instruktarze).

IV. Słabe strony dziecka:

Najwolniej rozwijające się funkcje w rozwoju poznawczym ( zdolność myślenia przyczynowo - skutkowego);
Osłabiona koordynacja wzrokowo - ruchowa, słuchowa;
Osłabiona analiza i synteza wzrokowa;
Obniżony poziom spostrzegania słuchowego i pamięci słuchowej;
Obniżony zasób słownictwa;
Obniżona motoryka mała oraz sprawność graficzna i manualna;
Zwolnione tempo czytania (nie przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, zniekształcenia, zmiana końcówek);
Słabe rozumienie tekstu czytanego i słyszanego;
Przy przepisywaniu tekstu lub pisaniu z pamięci liczne błędy, w tym ortograficzne;
Trudność w rozpoznawaniu niektórych figur geometrycznych, brak znajomości tabliczki mnożenia, dziewczynka dodaje i odejmuje na konkretach w obrębie dziesięciu, trudności w porównywaniu zbiorów, myli znaki < i > (matematyczne), ma duże trudności w rozwiązywaniu zadań z treścią;
Zmienna koncentracja uwagi i średnia świadomość popełnianych błędów, nie do końca odczytuje intencje innych osób, rówieśników.

V. Mocne strony dziecka:

Dziewczynka jest pogodna, optymistycznie nastawiona do ludzi, jest bardzo miłym dzieckiem;
Występuje u niej dobra motywacja do pracy;
Jest gotowa do uczestnictwa w życiu klasy, współpracuje w grupie;
Komunikuje się słownie (przekazuje informacje, słucha, wykonuje polecenia, zwraca się ze swoimi problemami do osób dorosłych);
przy przepisywaniu tekstu robi znacznie mniej błędów niż podczas pisania z pamięci, umie je poprawić (z pomocą nauczyciela);
Przyporządkowuje rzeczownikowi przymiotnik;
Dokonuje pisemnej analizy sylab;
Posługuje się liczydłem;
Układa proste zdania z rozsypani wyrazowej.

Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych uwzględniłam diagnozę i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Częstochowie.

VI. Ogólne cele zajęć rewalidacyjnych:

Stymulowanie rozwoju poznawczego;
Stymulowanie rozwoju motorycznego (motoryka duża i mała);
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego.

VII. Cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych:

Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy syntezy wzrokowej;
Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci wzrokowej;
Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowo - ruchowej;
Rozwijanie koncentracji uwagi;
Rozwijanie orientacji przestrzennej i kierunkowej;
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
Doskonalenie sprawności myślenia (ćwiczenia rozwijające myślenie analityczne, logiczne);
Rozwijanie percepcji słuchowej;
Kształtowanie operatywności myślenia na materiale arytmetycznym (w tym zadania arytmetyczne);
Doskonalenie techniki czytania i pisania.

VIII. Środki dydaktyczne:

Układanki mozaikowe, obrazkowe;
Domino obrazkowe, literowe, sylabowe;
Książki (bajki, opowiadania, wiersze);
Ćwiczenia z czasopism dla dzieci;
Gry dydaktyczne;
Materiały o różnych fakturach;
Materiały plastyczne;
Mandale oraz inne materiały przydatne do pracy samodzielnej ucznia lub pracy z nauczycielem.

L.P.
ZADANIA (ZALECENIA)
CELE
ŚRODKI REALIZACJI - RODZAJE STOSOWANYCH ĆWICZEŃ

7

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ DUŻĄ ORAZ POPRAWIAJĄCE OGÓLNY ROZWÓJ

STYMULACJA ROZWOJU EMOCJONALNEGO

Kształtowanie sprawności ogólnej dziecka oraz motoryki dużej i małej niezbędnej do zadań szkolnych i czynności życia codziennego
Wzmacnianie zachowań pożądanych.
Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych.
Kształtowanie rozumienia obowiązujących reguł i zasad.
Doskonalenie samodzielności i niezależności.
Uczenie granic w relacjach z dorosłymi oraz dystansu.
Wzmacnianie poczucia wartości i chęci do działania.
Zabawy ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej;
Ćwiczenia na przyrządach (sala korekcyjna);Zabawy z piłką, ze skakanką, na ławeczce, na drabince (rozwijające koordynację ruchową);
Ćwiczenia antygrawitacyjne (przy drabince, z piłką);
Ćwiczenia profilaktyczne przeciw płaskostopiu;
Biegi, rzuty, chwyty, rzuty do celu;
Poznawanie zasad gier zespołowych;
Gimnastyka ogólnorozwojowa;
Zabawy z piłeczkami gumowymi, jeżykami;
Nawlekanie nitki na igłę;
Przyszywanie guzika;
Chwytanie naprzemienne lewą i prawą ręką pisaków o różnej grubości;
Gięcie papieru lewą i prawą ręką;
Elementy metody Dennisona;
Ugniatanie plasteliny, Modliny;
malowanie palcem farbami po dużym arkuszu papieru;
Pisanie piaskiem, ryżem, solą;Przekładanie przedmiotów o różnej wielkości;
Kolorowanie małych obrazków;
Pisanie po śladzie z zachowaniem liniatury;
gra w bierki, warcaby, inne gry planszowe.
Rozmowy z nauczycielem (uczenie reguł, zasad współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów rówieśniczych);
Zabawy w grupie (wspólne zajęcia w świetlicy oraz przebywanie i zabawy z dziećmi na przerwach);
Wyjście do kina, teatru, na imprezy szkolne (zabawa karnawałowa, Andrzejki, dyskoteka);
Ćwiczenia uczące znajomości topografii szkoły i drogi do domu;
Ćwiczenia znajomości ważnych telefonów (alarmowe do rodziców, rodziny);
Ćwiczenia uczące zachowania się w sytuacji trudnej i niebezpiecznej;
Uczenie właściwej interpretacji usłyszanych komunikatów.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez dziecko, po konsultacjach z nauczycielami uczącymi i jego rodzicami.

Program opracowała

Renata Szczygłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.