X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37112
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zdrowie ukryte w kolorach. Innowacja pedagogiczna w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna

„ Zdrowie ukryte w kolorach”

Autor: mgr Bożena Cieśla

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r.Nr 56, poz. 506)

Wstęp

Zdrowie - bardzo trudno jest określić czym „ono” jest. Istnieje wiele definicji zdrowia, jednakże przyjmuje się zatwierdzoną przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) definicję mówiącą, że zdrowie to nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia. Ta definicja uznawana jest przez wszystkie autorytety za najlepszą. Podobną definicję przedstawia B.Wojnarowska dodając aspekt pozytywny – zdolność człowieka do adaptacji oraz do pełnienia ról społecznych. Zdrowie będące najwyższą wartością społeczną powinno być należycie pielęgnowane przez ludzi, w tym celu należy więc kształtować postawy prozdrowotne u dzieci w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka. Budowanie świadomości prozdrowotnej to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także odpowiedzialność za własne zdrowie i bezpieczeństwo. Edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu, a tym co powinno znać i umieć oraz zrozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie.

I Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Każdy nauczyciel i rodzic chciałby wychować dziecko zdrowe oraz inteligentne emocjonalnie. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nawyki prozdrowotne można wykształcić a pierwsze lata w życiu człowieka są idealnym do tego okresem. Od nas dorosłych zależy, czy dziecko wyrośnie na zdrowego człowieka cieszącego się pełnią życia, czy człowieka schorowanego, niedołężnego. Nauczyciel przedszkola jest pierwszą osobą po rodzicach, która ma wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych, umiejętności społecznych oraz rozwój emocjonalny dziecka.
Innowacja na temat zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by pomóc przedszkolakom przyswajać wiedzę odnośnie zasad zdrowego stylu życia, która powinna być nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiejszym świecie.
Zadaniem innowacji jest przede wszystkim rozbudzenie u dzieci zdrowego trybu życia, uświadomienie dzieciom, jak ważne jest codzienne zjadanie owoców i warzyw oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów. Istotą pracy będzie, by dzieci znały ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia. Poza profilaktyką istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie zdrowia.

II Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do dzieci 5 – letnich z grupy V Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni.
2. Rozpoczęcie innowacji 01.10.2017r., zakończenie 28.09.2018r.
3. Główne założenia podczas przeprowadzania innowacji pedagogicznej:
- promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia,
- kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.

III Cele innowacji

Cel główny:
Celem głównym innowacji jest rozbudzenie u dzieci zdrowego trybu życia, uświadomienie dzieciom, jak ważne jest codzienne zjadanie owoców i warzyw oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Cele szczegółowe:
- zapoznanie dzieci z piramidą żywienia, poznanie zasad zdrowego odżywiania,
- zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania prostych posiłków z warzyw i owoców bogatych w witaminy,
- angażowanie dzieci do wspólnego, czynnego przygotowania wybranych potraw,
- poznawanie nazw owoców i warzyw, ich wyglądu i smaku,
- rozpoznawanie owoców po zapachu i smaku,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie procesu wzrostu niektórych owoców i warzyw,
- obserwowanie hodowli, wzrostu i zbioru warzyw – wycieczka na działkę,
- obserwowanie wzrostu drzew owocowych w różnych porach roku – wycieczka do sadu,
- klasyfikowanie i przeliczanie owoców i warzyw podczas przyrządzania zdrowych przekąsek,
- wpajanie nawyków higienicznych.

IV Metody i formy
Stosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności kulinarne, zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.
W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:
Metody czynne:

- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,
- kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka do poznawania nowych smaków,
- samodzielne doświadczenia,

Metody percepcyjne:
- obserwacja
- pokaz

Metody słowne:
- pogadanki
- wiersze, bajki i opowiadanie
- objaśnienia

Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna
- zbiorowa

V Przewidywane efekty podejmowanych działań
• Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
• Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o warzywach, owocach, produktach bogatych
w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
• Efektem działań podjętych w czasie realizacji projektu innowacji będzie wzrost zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych i nawyków higienicznych.
• Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.
• Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych
• Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze pro-zdrowotnym.
• Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.
• Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się
• Działania podjęte w związku z wdrożoną innowacją będą na bieżąco publikowane na internetowej stronie przedszkola

VI Tematy do realizacji

Lp. Temat zajęć Przykładowy sposób realizacji
(Tabela)

1 Na straganie
Występ teatralny „Na straganie”
J. Brzechwy w wykonaniu pracowników przedszkola dla dzieci.
2 Warzywa i owoce
Rozmowa nt. zdrowego odżywiania się, pieczenie ciasta marchewkowego, wykonanie soków owocowych i owocowo – warzywnych.
3 Dzień w kolorze żółtym
Cykl zajęć, na których dzieci poznają owoce i warzywa w danym kolorze, ich zdrowotne właściwości, bogactwo witamin. Poznają także proces wyhodowania owocu lub warzywa (prezentacja multimedialna). Mają także okazję zobaczyć i spróbować owoce dzieciom znane a także owoce mniej spotykane na naszym rynku.
Zajęcia kończą się zdrową degustacją i wykonaniem:
- soku owocowego lub warzywnego,
- sałatki owocowej lub warzywnej,
- szaszłyków owocowych,
- kolorowych kanapek warzywnych.
4 Dzień w kolorze pomarańczowym
5 Dzień w kolorze czerwonym
6 Dzień w kolorze zielonym
7 Dzień w kolorze fioletowym
8 W ogrodzie
Wycieczka na działkę i do sadu:
- obserwowanie hodowli, wzrostu i zbioru warzyw
- obserwowanie wzrostu drzew owocowych w różnych porach roku
9 W sadzie
10 Rzepka
Występ teatralny „Rzepka” J. Tuwima w wykonaniu pracowników lub rodziców dla dzieci przedszkolnych.

VII Sposoby monitorowania i ewaluacji

Efekty pracy będą analizowane w oparciu o:
- wpisy do dziennika i plany miesięczne,
- badanie poziomu zadowolenia dzieci (wywiad),
- ankiety ewaluacyjnej dla rodziców,
- fotoreportaż na stronie internetowej przedszkola.

BIBLIOGRAFIA
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)
zm. od 01.09.2017r. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.)
• art. 41 ust. 1 pkt 3 – do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,
• art. 50 ust. 2 – rada szkoły lub placówki opiniuje, m.in. projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Internet:
www.portaloswiatowy.pl

- Brzechwa J. „Na straganie”
- M. Krawczyński , „Żywienie dzieci w Wieku szkolnym i młodzieży”, Kraków, 2008
- Tuwim J. „Rzepka”
- Żuchelkowska K., Wojciechowska K., „Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych”, Bydgoszcz 2000

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.