X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37088
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel kontraktowy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
ul. Sempołowkiej 3

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Rozmarynowska

DANE PERSONALNE:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Paulina Rozmarynowska

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3
Ul. Sempołowskiej 3
76-100 Sławno

Stanowisko: nauczyciel-wychowawca świetlicy

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 marca 2013 roku. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393)
-Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
-Uaktywnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). IX.2015

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. -Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy.
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji)
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza). IX. 20015
3. Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych -Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie dokumentacji warsztatowych.
-Udział w zespole samokształceniowym. Wg harmonogramu
4. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w wewnątrz- szkolnym
i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu -Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
-Uczestniczenie w formach doskonalenie zawodowego-szkoleniowych radach pedagogicznych.
-Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
-Udział w zespole samokształceniowym. Wg oferty na lata 2015-2018
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
-Śledzenie nowości wydawniczych pedagogicznych.
-Przeglądanie stron www.
-Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej. Na bieżąco
6. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej. -Napisanie planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy szkolnej.
-Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy.
-Dostosowanie planu pracy świetlicy szkolnej do specyfiki pracy szkoły.
-Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. IX.2015
IX.2016
IX.2017
7. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej -Sprawozdanie z przebiegu zajęć pozalekcyjnych raz w semestrze oraz z pracy w świetlicy szkolnej. Zakończenie I oraz II semestru 2015/2016

8. Opracowanie
i realizacja programu własnego -Napisanie programu własnego z zajęć pozalekcyjnych:
-„Jestem pierwszakiem-zajęcia polonistyczno-przyrodnicze” rok 2015/2016 2015-2016
9. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
-Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych o określonej tematyce.
-Współorganizowanie i udział
w realizacji programów profilaktycznych.
- Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych ( Dzień Edukacji Narodowej, Bal Karnawałowy, Walentynki, Tłusty Czwartek, Andrzejki, Dzień Dziecka).
-Otoczenie opieką uczniów oczekujących na rodziców bądź opiekunów.
-Organizowanie konkursów.
-Dokonywanie zmian w swojej pracy w związku z analizą swoich zaplanowanych działań. W następującym roku szkolnym:
2015/2016
2016/2017
2017/2018

10. Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju -Gromadzenie dokumentacji Rok 2015-2018
11. Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego -Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksje Do 30. 06. 2018 r.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1.

Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego -Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami.
-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami.
-Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
-Indywidualne rozmowy z uczniem. Rok 2015-2018

2

Aktywna współpraca ze strukturami środowiska -Aktywna współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sławnie; Miejską Biblioteką Publiczną, Strażą Pożarną, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą.
-Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
-Organizowanie akcji o charakterze charytatywnym np. zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska; szlachetna paczka. W okresie roku szkolnego
2015/2016
2016/2017
2017/2018

3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju -Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
-Udział w uroczystościach lokalnych.
-Wspieranie twórczych inicjatyw
uczniów-pomoc w przygotowaniu się do świetlicowych konkursów: m.in. plastycznych, sportowych.
-Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
-Eksponowanie prac plastycznych uczniów-wystawki dziecięce.
-Motywowanie do aktywnego uczestniczenia na zajęciach w świetlicy.
-Kształtowanie zdrowego stylu życia-organizowanie zajęć rekreacyjno-ruchowych w sali zabaw.
-Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata.
Od 2015 do 2018r.
4. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne. -Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska.
-Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole, domu i na ulicy.
-Kształtowanie tolerancji, akceptacji oraz szacunku dla innych.
-Cykl zajęć dotyczących agresji słownej oraz fizycznej-przeciwdziałanie jej. Od 2015 do 2018r.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. -Wyłonienie uczniów przejawiających zainteresowania plastyczne. Opracowanie celów i tematyki zajęć. I semestr roku szkolnego 2015/2016
2016/2017
2017/2018

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej -Sporządzanie planów pracy, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, gazetek świetlicowych, dyplomów przy wykorzystaniu TI.
-Dokumentowanie przebiegu stażu.
-Uczestnictwo w kursach e-learningowych.
-Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
-Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. Na bieżąco
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera -Ukończenie kursu doskonalącego z zakresu wykorzystania komputera w pracy nauczyciela. I semestr roku szkolnego 2015/2016
3. Wykorzystanie nowoczesnej technologii
w czasie zajęć -Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i Internetu.
-Urozmaicanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej o zajęcia wykorzystujące sprzęt audio, video, komputer.

Rok 2015-2018

4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. -Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego.
-Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
-Korzystanie ze stron edukacyjnych. Rok 2015-2018
§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. -Identyfikacja problemu
-Działalność w szkolnym zespole profilaktycznym.
-Diagnozowanie problemów środowiskowych uczniów-pedagogizacja rodziców.
Rok 2015
2016
2017
2018
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki
i stosowanie jej w pracy z uczniami -Aktywny udział w radach szkoleniowych:
-Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
-Motywowanie i wspieranie ucznia w rozwoju uzdolnień. Rok szkolny 2015
2016
2017
2018
3. Integracja zespołu świetlicowego. -Gry i zabawy integracyjne.
-Budowanie poczucia przynależności do grupy, współpracy w zespole świetlicowym oraz dbania o wspólne dobro. IX 2015,
IX 2016,
IX 2017.

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego -Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych.
-Praca w komisjach powoływanych w szkole.
-Udział w pracach komisji konkursowych w świetlicy i w szkole. 2015-2018
2. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. -Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela.
-Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
Statutu szkoły
Programu Wychowawczego Szkoły
Szkolnego programu Profilaktycznego, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole m.in. posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizowanych wycieczek, wyjść poza teren szkoły. 2015-2018

Proszę o zgodę dokonania korekt w Planie Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrekcji.

Zatwierdzam do realizacji: Plan sporządziła: mgr Paulina Rozmarynowska

........................................ ........................................

data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.