X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37042
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bezpieczny przedszkolak. Projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Opracowała
mgr Agnieszka Bronka

PRZEDSZKOLE NR 17
W CHORZOWIE

Wstęp

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Zarówno dziecko jak i osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim otoczeniu. Obecnie na każdym kroku spotykamy się z wieloma zagrożeniami. Niestety bardzo często ofiarami wypadków są dzieci. Poniekąd przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozproszona uwaga, niski poziom myślenia przyczynowo- skutkowego, słaba spostrzegawczość i orientacja przestrzenna. Skłania to nas nauczycieli do podejmowania działań podnoszących świadomość dzieci w zakresie unikania zagrożeń.
Przedszkole odgrywa dużą rolę w procesie kształtowania osobowości dziecka i ma możliwość wyrobienia, u swoich wychowanków odpowiednich postaw. Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem podopiecznego, aby w pełni wykorzystując jego naturalne predyspozycje , wyposażyć go w wiedzę i umiejętności pozwalające chronić swoje zdrowie i życie. By to osiągnąć należy systematycznie organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa.
Projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” powstał na podstawie doświadczeń w pracy wychowawczo -dydaktycznej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Realizacja owych treści jest procesem długotrwałym i złożonym, ale zajmuje priorytetowe miejsce w edukacji małego dziecka.
Głównym założeniem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności unikania zagrożeń oraz umiejętności przyswojenia sobie określonych, pozytywnych zachowań.

Autor projektu : mgr Agnieszka Bronka
Miejsce realizacji projektu : Przedszkole nr 17 w Chorzowie
Termin realizacji : wrzesień 2015 – czerwiec 2016 r.

1. Zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Obszar nr 6 : Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
6.1. Wie, jak trzeba się zachować w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
6.2. Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,
6.3. Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt, unika ich,
6.4. Wie, że nie można samemu zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości ) niezgodnie z ich przeznaczeniem,
6.5. Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, w domu i w ogrodzie; ma rozeznanie gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

2. Cele ogólne :
- wdrożenie dzieci do stosowanie zasad bezpieczeństwa,
- kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

3. Cele szczegółowe, przewidywane osiągnięcia dziecka :

- unika zagrożeń i przewiduje skutki własnego postępowania,
- zna numery telefonów alarmowych,
- orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, zna ważne dla pieszych znaki drogowe,
- zna zasady zachowania się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami,
- bezpiecznie bawi się w miejscach dozwolonych,
- ma postawę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych osób,
- umie opowiedzieć dorosłym o każdym zagrożeniu, które go spotkało,
- zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych w domu; unika kontaktu z nieznanymi przedmiotami czy substancjami,
- wie jak należy podchodzić do obcych zwierząt.

4. Metody pacy :

- pogadanki, zajęcia edukacyjne,
- spotkania z przedstawicielami instytucji związanych z tematem projektu,
- konkursy, wystawy,
- prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne,
- wycieczki i spacery ,
- inscenizacje,
- zabawy dramowe,
- zabawy tematyczne,
- zabawy dydaktyczne,

5. Przykładowe przedsięwzięcia :

- wycieczki, spacery,
- wizyty gości w przedszkolu (strażak, policjant, przedstawiciel straży miejskiej, terapeuta w zakresie dogoterapii, pielęgniarka),
- konkursy plastyczne, muzyczne, teatrzyki, wystawy, prezentacje, czytanie bajek, oglądanie filmów edukacyjnych,
- zajęcia planowane, codzienne zabawy w przedszkolu, na placu zabaw i poza terenem przedszkola.

6. Współpraca ze środowiskiem

W realizacji projektu wezmą udział przedstawiciele służb zajmujących się bezpieczeństwem, w tym w szczególności :
- Komenda Miejska Policji w Chorzowie,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie,
- Straż Miejska w Chorzowie,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie.

7. Treści programowe, cele operacyjne, osoby zaangażowane i harmonogram

Treści programowe
Cele operacyjne – dziecko :
Osoby zaangażowane
Harmonogram (zgodnie z planami pracy dydaktyczno – wychowawczej)

Bezpieczeństwo na drodze
- potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drodze.
- stosuje zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
- stosuje zasadę przechodzenia prze ulicę w miejscach oznaczonych zawsze z osobą dorosłą.
- zna i nazywa znaki drogowe.
- stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej.
- zachowuje szczególną ostrożność na drodze w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.
- stosuje elementy odblaskowe; rozumie jaką spełniają rolę.
- umie poruszać się w zorganizowanej grupie w ruchu drogowymi jako pieszy.
- wie, co to są elementy drogi i jak należy zachować się korzystając z chodnika, przechodząc przezjezdnię
- zna podstawowe zasady pierwszej pomocy

nauczyciele, rodzice, policjant, strażnik miejski,
wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Bezpieczeństwo podczas zabaw
- zna zasady zachowania sprzyjające bezpieczeństwu podczas wspólnych zabaw

- współtworzy z rówieśnikami „Kodeks przedszkolaka” i stosuje się do ustalonych norm

- ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z zabaw w niedozwolonych miejscach lub też niedozwolonymi przedmiotami

- potrafi poprosić o pomoc odpowiednią osobę

- zna zasady bezpiecznego korzystania z zabawek i ze sprzętów na placu zabaw

- wie, jak należy poruszać się w sali i na placu zabaw, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innym

- zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na śniegu, na lodzie itp.

nauczyciele, rodzice
wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Bezpieczeństwo w domu
- zna niebezpieczeństwa związane z samowolnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych i gazowych (poparzenia, pożar, porażenia prądem) oraz ma świadomość skutków bezmyślnych zabaw: wodą, zapałkami, urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną, grzejnikiem, itp.)

- ma świadomość zagrożeń wynikających z samodzielnego spożywania lekarstw i stosowania środków chemicznych

- potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w domu

- ma świadomość konsekwencji niewłaściwych zachowań (wychylanie się przez okno, zabawy ostrymi narzędziami, itp.).

nauczyciele, rodzice, przedstawiciele służb ratowniczych

wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych zwierząt
- zna i przestrzega zasady kontaktu ze zwierzętami:
a) nie wolno podchodzić
do dzikich zwierząt i dotykać ich
b) nie wolno bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić go, drażnić
c) wchodzić na teren,
którego pilnuje pies
- wie, jak wygląda tabliczka informująca, że teren
jest strzeżony przez psa
- wie, jak zachować się
na widok biegnącego
w jego kierunku psa,
aby uniknąć pogryzienia

nauczyciele, rodzice, pracownik schroniska dla zwierząt
wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi
- wie, że niektórzy dorośli mogą być dla niego zagrożeniem

- wie, że nie wolno ufać nieznajomemu dorosłemu który:
a) coś obiecuje dziecku i chce je gdzieś zaprowadzić
b) częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty
c) prosi dziecko, aby gdzieś
z nim poszło

- wie, że nie wolno:
a) podawać obcym swojego adresu domowego, gdy
o to poproszą
b) opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu
c) zostawiać swoich rzeczy w publicznych miejscach bez opieki

nauczyciele, rodzice, psycholog, pedagog, policjant
wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.
Postępowanie w obliczu zagrożenia pożarowego oraz w sytuacjach nietypowych
- zna przyczyny pożarów

- potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji pożaru we własnym mieszkaniu, w lesie, w najbliższym otoczeniu

- zna numery telefonów alarmowych i potrafi wezwać pomoc w razie zagrożenia

-rozumie konieczność przestrzegania podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej

- rozumie konieczność pozostawania w miejscu bezpiecznym w czasie burzy, huraganu, ulewy, upałów
nauczyciele, rodzice, przedstawiciele służb ratowniczych
wrzesień 2015 r.- czerwiec 2016 r.

8. Uwagi dotyczące projektu

Projekt realizowany będzie w całym przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego
na zajęciach różnego typu, w różnych częściach dnia.

Projekt obejmuje swoim zakresem i działaniem dzieci wszystkich grup wiekowych.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa będą częstym elementem zajęć integrujących różne obszary edukacji: w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji przyrodniczej, matematycznej, ruchowej, muzycznej, kulturowo- estetycznej i technicznej.

Projekt zakłada kontrolę i ocenę wiadomości dzieci.

Dzieci korzystać będą z kart pracy, które ułatwiają realizację programu.

Projekt będzie realizowany przy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Prowadzenie zajęć odbywać się będzie wg zamieszczonych treści programowych
oraz ciekawych pomysłów nauczycieli.

9. Ewaluacja projektu

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych metod, form pracy z dzieckiem, pogłębioną refleksję nad sobą i programem oraz, co najważniejsze, dalszą chęć do planowania kolejnych działań oraz odniesienia do zamierzonych celów.
Sposoby ewaluacji :
- ankieta dla rodziców,
- arkusze obserwacji, sprawozdania,
- badanie dokumentów (dzienniki, plany pracy nauczycieli, sprawozdania)
- konkursy, akcje, dokumentacja fotograficzna i multimedialna, wytwory prac dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.