X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36850
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Królestwo pór roku - diagnoza umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole w zakresie funkcjonalnego czytania. Scenariusz zajęć obserwowanych w grupie dzieci 6- letnich

Scenariusz zajęć obserwowanych w grupie V dzieci 6-letnich
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
dnia 27.03.2018 r.

Temat zajęcia : „ Królestwo pór roku” –diagnoza umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole w zakresie funkcjonalnego czytania

Podstawa programowa :
I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka
5) dz. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami,
9) dz. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
4) dz. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
6) dz. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
7) dz.szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie, wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników,
8) dz. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np podczas czekania na własną kolej
11) dz. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
III.Społeczny obszar rozwoju dziecka
2) dz. odczuwa swoją przynależność do grupy, zespołu,
3) dz. posługuje się swoim imieniem,
4) dz. używa zwrotów grzecznościowych,
5) dz. przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie,
6) dz. rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym,
7) dz. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby,
8) dz. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystujac komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV.Poznawczy obszar rozwoju dziecka
1)dz. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujacych się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów,
2) dz. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujacych się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje sie językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu wybranych prostych fonetycznie słowach,
4)dz. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych
5) dz. odpowiada na pytania,
6) dz. uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom,
7) dz. eksperymentuje rytmem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoja wyobraźnię muzyczną, słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu
9) dz. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoceniu, wyjaśnia ich znaczenie,
12) dz. klasyfikuje przedmioty wg koloru, kształtu, przeznaczenia, układa przedmioty w szeregi,
15) dz. posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry,
16) dz. posługuje się pojęciami dotyczącymi następstw czasu, np. nazwami pór roku,
18) dz. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści itp.

Cele ogólne :
- doskonalenie umiejętności czytania
- doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie słuchu muzycznego
-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania dźwięków gamy oraz nazw solmizacyjnych
- przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych

Cele szczegółowe :
- dz.zna litery drukowane małe i wielkie
- dz. potrafi ułożyć wyrazy z liter drukowanych
- dz.potrafi ułożyć zdania z rosypanki wyrazowej
- dz. czyta teksty
- dz.umie policzyć litery w wyrazie
- dz.zna nazwy kolorów
- dz. rozwija spostrzegawczość wzrokową
- dz. rozwija słuch poprzez ćwiczenia rytmizujące
- dz. gra muzykę na dzwonkach diatonicznych
- dz. łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć
- dz.obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują
- dz. potrafi wykonać zadanie wspólnie z kolegami i potrafi współdziałać w zabawie

Formy pracy :
- grupowa
- zespołowa
- indywidualna
Metody pracy :
- słowne
- aktywizujące
- praktycznego działania

Środki dydaktyczne : magnetofon, płyta CD- muzyka klasyczna Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku”, utwór „Pory roku” Jacka Tarczyńskiego „Muzyczne podróże Zebrusia”, utwór „Rodzina Gamów”, piosenka „Koncert pór roku”, list od Pór Roku, plansza z obrazkami czterech pór roku i strzałką, chmura z brystolu, śnieżki z tekstem, duże sylwety drzew, obrazki, kolorowe liście z napisami, kolorowe ptaki z literami, kolorowe kwiatki z wyrazami (różne części mowy), cztery koszyczki, trzy hula-hop, Bum bum rurki, dzwonki diatoniczne, cyfry, sznurek, medale, korony, nagrody, minutnik , dywaniki, tabliczki z napisami „tak”, „nie” .

Przebieg zajęcia :
1. Powitanie
Przywitanie wszystkich zebranych gości.
2. „Wycieczka”- zaproszenie dzieci na wycieczkę w niezwykłe miejsce
Czy lubicie wycieczki? Dziś zabiorę Was na wycieczkę, tam jeszcze nigdy nie byliście - do Królestwa Pór Roku
3. „List od Pór Roku”
Witajcie „Krasnoludki”.
Zaprosiłyśmy Was do naszego Królestwa - Królestwa Pór Roku. Jest nam przykro, że osobiście nie możemy Was dzisiaj powitać w naszym królestwie. Napewno wiecie, że obecnie mamy miesiąc –MARZEC- a przysłowie mówi: „W marcu jak w garncu”- raz ciepło, raz zimno i w związku z tym mamy dużo pracy. Ale jesteśmy pewne, że sami sobie poradzicie. Specjalnie dla Was , dzielnych i mądrych przedszkolaków przygotowałyśmy ciekawe zadania do wykonania i niezwykłe niespodzianki. Tylko dziś będziecie mogli zajrzeć do każdej z 4 komnat naszego królestwa. Zobaczycie komnatę Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy. Kluczem do każdej komnaty jest „Koło Pór Roku”. Napewno wiecie, że my Pory Roku lubimy kolory i muzykę więc zapraszamy Was do kolorowej i wesołej zabawy.
4. „Pory roku”- zabawa muzyczno-rytmiczna, śpiewanie piosenki i gra na dzwonkach diatonicznych muzyki, rozpoznawanie liter/sylab na sztabkach : mi, la, sol, do2. Każdy dźwięk oznacza inną porę roku. Mi- wiosna, la -lato, sol -jesień, do2 -zima. Pytam jakie kolory mają poszczególne pory roku, jakimi literami/sylabami są oznaczone na sztabkach.
5. „Koło pór roku”- zaznaczanie na kole odpowiedniej pory roku, odczytanie napisu przez dzieci-„WIOSNA”.
6. „Mała Pani Wiosna”- śpiewanie i improwizacja ruchowa piosenki.
7. „Wiosna budzi ptaszki”- dzieci siedzą w zespołach. Każdy zespół otrzymuje koszyk (gniazdo) z ptaszkami, jeden ptaszek dla dziecka.Na każdym ptaszku znajduje się wielka litera. Dzieci w swoich zespołach układają wyraz z liter. Wieszają na linie (gałęzi) swoje ptaszki i głośno odczytują literę. Wszystkie wyrazy utworzą zdanie dotyczące wiosny.
8. „Koło pór roku”- zaznaczanie na kole odpowiedniej pory roku, odczytanie napisu przez dzieci-„LATO”.
9. „Mała Pani Lato”- śpiewanie i improwizacja ruchowa piosenki.
10. „Kwiatki w ogródkach”- w trzech hula –hop znajdują się kolorowe kwiatki , na których są wyrazy z różnymi częściami mowy. Każde dziecko wybiera trzy kwiatki (każdy w innym kolorze). Dzieci układają zdanie, odczytują wyrazy znajdujące się na kwiatkach i stwierdzają, czy to zdanie ma sens.
11. „Koło pór roku”- zaznaczanie na kole odpowiedniej pory roku, odczytanie napisu przez dzieci-„JESIEŃ”.
12. „Mała Pani Jesień”- śpiewanie i improwizacja ruchowa piosenki.
13. „Jesienne drzewa”- każdy zespół otrzymuje kolorowe liście (czerwone, zielone, pomarańczowe, żółte) oraz sylwetę drzewa z jego nazwą ( kasztanowiec, lipa, dąb, klon). Na dzrzewach umieszczone są obrazki z różnymi przedmiotami dotyczącymi pory roku jesieni a na każdym liściu znajdują się wyrazy/nazwy tych przedmiotów. Każde dziecko odczytuje swój wyraz na liściu i przykleja go w odpowiednim miejscu na sylwecie drzewa (dobieranie podpisu do obrazka).
14. „Koło pór roku”- zaznaczanie na kole odpowiedniej pory roku, odczytanie napisu przez dzieci-„ZIMA”.
15. „Mała Pani Zima”- śpiewanie i improwizacja ruchowa piosenki.
16. „Śnieżynki”- na dużej chumurze z brystolu znajdują się śnieżynki. Każde dziecko otrzymuje jedną śnieżynkę, na której znajdują się teksty. Dzieci czytają swoje teksty.
17. „Rytmiczne granie”- zabawa rytmiczno – muzyczna z wykorzystaniem bum bum rurek. Dzieci wybieraja odpowiednie bum bum rurki wg ich nazw Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do oraz odczytują litery na bum bum rurkach które wybrały. Dzieci grają rytmicznie poszczególne dźwięki zgodnie ze słowami piosenki. Grają tylko określone tuby.
18. „Ewaluacja zajęć”- list od Pór Roku
Drogie Krasnoludki.
Czy podobała Wam się wycieczka do naszego Królestwa? Poradziliście sobie znakomicie. Wykonaliście wszystkie zadania, które Wam przygotowałyśmy. Teraz czas na niespodzianki. Mamy nadzieję, że prezenty również Wam się spodobają. Dziękujemy że nas odwiedziliście. Napewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia.
Dzieci wybierają napisy - Tak (wesoła buźka) Nie (smutna buźka)
19. Wręczenie medali i nagród .
20. Podziękowanie za wspólną zabawę.

Joanna Wojciechowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.