X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3682

Gry i zabawy matematyczne

Program zajęć pozalekcyjnych w zakresie edukacji matematycznej dla klasy II

„Gry i zabawy matematyczne”

Ostrów Wielkopolski 2008

Spis treści

1. Cele programu ........................................ 3
2. Metody i formy pracy ........................................ 5
3. Zagadnienia programowe ........................................ 6
4. Przewidywane osiągnięcia uczniów ................................8
5. Ewaluacja ........................................9
6. Wzór ankiety dla uczniów i rodziców ..........................10
7. Literatura ........................................ 13
8. Zatwierdzenie programu ........................................ 14

„Wiara we własne umiejętności
jest niezbędnym warunkiem
osiągnięcia sukcesu”
/D. Lewis/

I CELE PROGRAMU

Program koła pozalekcyjnego „Gry i zabawy matematyczne” prowadzonego dla uczniów klasy II ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej metody nauki tabliczki mnożenia za pomocą kart matematycznych (zatwierdzonych przez MEN w 1997 r., numer zestawu 0216) realizowany będzie w ciągu jednego roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, którzy wykazują chęć uczenia się matematyki poprzez zabawę i samodzielne konstruowanie gier. Aby wspomóc rozwój uczniów zainteresowanych tą formą nauki matematyki trzeba zadbać o przyjazną atmosferę podczas zajęć i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Dostarczać dzieciom odpowiednią ilość wiedzy do rozwijania zainteresowań, zachęcać do odkrywania i pozwalać na eksperymentowanie.

Cele programu:
- promowanie koła „Gry i zabawy matematyczne” jako formy atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu,
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- czytanie poleceń ze zrozumieniem i wykorzystywanie informacji
- wspomaganie rozwoju uczniów pod względem umysłowym,
emocjonalnym i społecznym,
- rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia matematycznego,
- stymulowanie aktywności twórczej,
- doskonalenie pojęć matematycznych i sprawności rachunkowej,
- rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów matematycznych,
- uczenie sposobów osiągania pewności w rozwiązaniu zadań tekstowych,
- wykorzystywanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
- uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami.

II METODY PRACY
- aktywizujące,
- problemowe

Zajęcia są poprzedzone instrukcją do gier i zabaw lub pogadanką wstępną przygotowaną przez nauczyciela.
Informacje przekazane uczniom wstępnie mają na celu ukierunkowanie pracy, przydział czynności i materiałów potrzebnych podczas zajęć.
Ewentualne pytania czy dyskusja, która rozwinie się podczas zajęć pozwoli uczniom na poprawne i krytyczne wypowiedzi wymagające wiedzy, logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków.

FORMY PRACY
- Praca indywidualna.
- Praca zespołowa (w małych grupach).

III ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

1. Działania arytmetyczne na liczbach

- badanie własności dodawania i odejmowania
- grupowanie liczb według podanego kryterium
- graficzne rejestrowanie sposobu rozumowania
- budowanie kwadratów magicznych
- porównania różnicowe
- kolejność wykonywania działań
- praktyczne stosowanie związków między dodawaniem a
odejmowaniem
- piruet „Gry i zabawy z bączkiem matematycznym”
- „Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb” – A. Grabowski (wykorzystanie kart matematycznych autora „Dodawanie i odejmowanie”)

2. Mnożenie i dzielenie

- mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100
- porównania ilorazowe
- „Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia” część I i II – A. Grabowski (wykorzystanie kart matematycznych autora „Tabliczka mnożenia”)

3. Figury geometryczne

- konstruowanie figur z patyczków, rysowanie figur
- przesuwanie równoległe figur na sieci kwadratowej
- rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku
- origami
- dyktanda matematyczne

4. Matematyka w życiu codziennym

- miary długości
- miary masy
- miary pojemności
- miary czasu (obliczenia zegarowe i kalendarzowe)
- mierzenie temperatury i odczytywanie wskazań termometru
- obliczenia pieniężne – cena, ilość, wartość
- posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek
- zadania związane z opłatami za usługi telefoniczne i pocztowe

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych

- rozwiązywanie zadań tekstowych
- rozwiązywanie zadań niestandardowych
- rozwiązywanie zadań i kodowanie odpowiedzi
- układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków
- przekształcanie prostych zadań

IV PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Wynikiem aktywnego i systematycznego uczestnictwa uczniów klas II w zajęciach „Gry i zabawy matematyczne” jest doskonalenie i osiągnięcie przez nich następujących umiejętności:
- rozwiązywania zadań tekstowych różnymi sposobami
- rozstrzygania problemów geometrycznych
- współpracy i współzawodnictwa w grach i zabawach
matematycznych
- zastosowania matematyki w życiu codziennym
- sprawnego rachunku pamięciowego (dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie).

V EWALUACJA

Ewaluację programu stanowią odczucia, rozmowy, małe sukcesy, próby oceny pracy po zajęciach.
Doskonałą oceną pracy uczniów jest zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej w codziennym życiu, uzyskiwanie lepszych rezultatów w uczeniu się matematyki oraz uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w konkursach matematycznych: Kangur 2009, Magia liczb, Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mnożenia, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia.
Inną formą ewaluacji jest oglądanie gier w wykonaniu kolegów – rówieśników oraz oglądanie filmów z Mistrzostw Dolnego Śląska w tabliczce mnożenia zarejestrowanych na płytach i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Stopień atrakcyjności zajęć, dobór interesujących form i metod pracy będzie oceniany przez uczniów i rodziców za pomocą przygotowanej ankiety.

Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Pragnę poznać Państwa opinię na temat prowadzonych przez mnie zajęć pozalekcyjnych „Gry i zabawy matematyczne”. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia „Gry i zabawy matematyczne”?

a) tak
b) nie

Proszę króciutko uzasadnić swoją odpowiedź:
........................................
........................................

2. Zdaniem Państwa udział dziecka w zajęciach „Gry i zabawy matematyczne” (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) :

a) przyczynił się do zdobycia umiejętności rozwiązywania zadań poprzez różne formy i metody
b) pozwolił doświadczyć, że zdobywanie wiedzy matematycznej może odbywać się poprzez zabawę
c) wpłynął na doskonalenie umiejętności współpracy
d) wspomagał rozwijać logiczne myślenie
e) był ciekawą formą spędzania czasu wolnego

3. Czy zajęcia przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego „Gry i zabawy matematyczne” są ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

a) interesujące
b) pomysłowe
c) potrzebne
d) nudne
e) mało pomysłowe
f) źle przygotowane

4. Jak oceniacie Państwo pracę nauczyciela prowadzącego „Gry i zabawy matematyczne”:

a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) słabo
d) źle

5. Czy chcieliby Państwo, aby dziecko w przyszły roku szkolnym uczęszczało na zajęcia „Gry i zabawy matematyczne”?

a) tak
b) nie

Proszę króciutko uzasadnić swoją odpowiedź:
........................................
........................................

6. Czy zajęcia „Gry i zabawy matematyczne” powinny dalej przebiegać w podobnej
formie?

a) tak
b) nie
Jeśli nie , to proszę podać, co należy zmienić ?

........................................
........................................

Bardzo dziękuję za udzielnie szczerych odpowiedzi.


Ankieta dla ucznia

Proszę Cię o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Pozwoli mi ona ocenić prowadzone przeze mnie zajęcia „Gry i zabawy matematyczne”. Zaznacz swoją odpowiedź.

1. Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach „Gry i zabawy matematyczne”?

a) tak
b) nie
dlatego, że:
........................................

2. Czy potrafisz wymienić i przeprowadzić kilka gier i zabaw poznanych podczas zajęć „Gry i zabawy matematyczne”?

a) tak
b) raczej tak
c) nie

3. Czy gry i zabawy prezentowane podczas zajęć uczyły Cię umiejętności matematycznych i podobały się Tobie?

a) tak
b) raczej tak
c) nie

Jeśli nie, to proszę napisz dlaczego :
........................................

4. Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach „Gry i zabawy matematyczne” w następnym roku szkolnym?

a) tak
b) nie

Bardzo dziękuję za udzielnie szczerych odpowiedzi.

Literatura

1. A. Grabowski, Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb, WKM Rachmistrz, Szczecinek 1999
2. A. Grabowski, Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia cz. I , WKM Rachmistrz, Szczecinek 1996
3. A. Grabowski, Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia cz. II , WKM Rachmistrz, Szczecinek 1998
4. A. Grabowski, Gry i zabawy z bączkiem matematycznym PIRUET, WKM Rachmistrz, Szczecinek 2006
5. I. Nitschowski, Dziecinnie proste origami, BIS, Warszawa 2000
6. Matematyczne zabawy dla kangurków, Aksjomat, Toruń 2007
7. Matematyka z wesołym Kangurkiem II, Aksjomat, Toruń 2007
8. Zagadki logiczne do utraty tchu, Siedmioróg, Wrocław 2003
9. J. Brzózka, A. Jasiocha, Matematyka z uśmiechem, WSiP, Warszawa 1999
10. J. Grzesiak, Jak? Tak? Zbiór zadań z matematyki,
WSiP, Warszawa 1992

Akceptuję program
i skierowuję go do wdrożenia
na zajęciach pozalekcyjnych dla klasy II
„Gry i zabawy matematyczne”

........................................
podpis dyrektora szkoły, dataZatwierdzenie programu zajęć pozalekcyjnych dla klasy II
„Gry i zabawy matematyczne”


Prowadzący – ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.