X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36748
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - grupa 6 latki

dla ........................................
mającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w toku zajęć wychowawczo-dydaktycznych, prowadzonych w przedszkolu
w roku szkolnym 2017/2018

DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE ?
• Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: to uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń niedostosowany społecznie, uczeń niepełnosprawny: niesłyszący, słabosłyszący, niewidzący, słabowidzący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Mocne strony : dziewczynka-
• Jest w miarę spostrzegawcza
• Prawidłowe rozumowanie, ale wymaga dodatkowych wyjaśnień i wskazówek
• Dostrzega podobieństwa i różnice między przedmiotami
• Prawidłowo rozwinięte rozumowanie matematyczne, wymaga jednak pomocy
• Rozróżnia przedmioty pod względem większy – mniejszy
• Poprawna pamięć wzrokowa
• Potrafi dopasować figury geometryczne : koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt do prawidłowego otworu
• Zna i rozumie pojęcia nad, obok, pod
• Zna kolory
• Zna swój adres, kraj, miejscowość
• Dobry kontakt emocjonalny z nauczycielami i specjalistami
• Rozpoznaje większość poznawanych liter

Symptomy trudności
• Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia integracji sensorycznej
• Szybko się męczy
• Nieprawidłowa wymowa, trudność z zapamiętaniem nowych słów
• Trudność z wykonywaniem poleceń złożonych
• Trudność z koncentracją, szybko się rozprasza
• Trudności z analizą i syntezą słuchową i wzrokową
• Trudność z wysnuwaniem wniosków
• Obniżona sprawność ruchowa, trudności z równowagą
• Trudność w określaniu kierunków
• Trudności w rysowaniu i pisaniu
• Obniżona sprawność motoryczna

Sposoby dostosowania:
• integrować dziecko z grupą rówieśników; zachęcać do zabaw z rówieśnikami
• pracować nad podniesieniem samooceny dziecka;
• konsekwentnie wymagać od dziecka stosowania przyjętych zasad i norm współdziałania w grupie;
• stosować pozytywną motywację;
• zauważać i chwalić osiągnięcia dziecka;
• pomagać podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa , naprowadzać poprzez pytania pomocnicze;
• w trakcie formułowania jasnych, krótkich komunikatów- utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem;
• mówić wyraziście, z odpowiednią intonacją – wada wymowy dziecka
Prowadzić dodatkowe ćwiczenia grafomotoryczne
Stosować ćwiczenia polisensoryczne
Bawić się w zabawy logopedyczne- gimnastyka buzi i języka
• powtarzać polecenia oraz upewniać się, czy dziecko zrozumiało jego treść;
• różnicować czas pracy- w zależności od stopnia zmęczenia dziecka - stosować krótkie przerwy;
• ukierunkowywać i naprowadzać w myśleniu, nawiązując do codziennych sytuacji życiowych •odwoływać się do znanych sytuacji z życia codziennego
• stosować aktywizujące metody nauczania(np. drama);
• utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez częste ich powtarzanie i przypominanie;
• podczas zajęć wymagających dłuższego skupienia uwagi (słuchanie opowiadania, ustalanie kolejności zdarzeń), pomagać poprzez zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających; •częste podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
• pomagać w porządkowaniu wiadomości , wyciąganiu wniosków;
• w trosce o prawidłowy rozwój sfery emocjonalno – społecznej należy dziecko często wzmacniać , tworzyć atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa, dbać o prawidłowe relacje z rówieśnikami;
• Zachęcać do ćwiczeń ruchowych i tańca, stosować przerwy w razie zmęczenia, chwalić

Opracowała Dorota Kubisa- Skalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.