X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36710
Przesłano:

Międzyszkolny Konkurs "1918 - tak odrodziła się Polska"

Międzyszkolny Konkurs „1918 – tak odrodziła się Polska”

Postanowienia ogólne
Konkursu poświęcony jest setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości .
Konkurs ma na celu edukację i wychowanie patriotyczne, poprzez wspomnienie i utrwalenie informacji i wydarzeń, które doprowadziły do zrzucenia po 123 latach przez Państwo Polskie jarzma niewoli. A jednocześnie ma zachęcać uczniów do poznawania historii naszej Ojczyzny i budzenia dumy z bycia obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej
Tematyka Konkursu
• Tematyka Konkursu obejmuje wydarzenia związane z wybuchem, przebiegiem i zakończeniem pierwszej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odtworzenia polskiej państwowości.
• Udział w Konkursie wymaga od uczestników posiadania wiedzy obejmującej swoim zakresem lata 1914-1918.

Cele konkursu
• Popularyzacja wiedzy dotyczącej historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski
• Kształtowanie obywatelskiej świadomości historycznej
• Kształtowanie postaw patriotycznych
• Wyzwalanie aktywności w sferze budowania narodowej wspólnoty

Założenia organizacyjne
Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych
Przebieg Konkursu
• W konkursie uczestniczą trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły
• Konkurs składa się z czterech punktowanych oddzielnie konkurencji, zwycięzcą zostaje zespół, który zdobędzie łącznie najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów zbierze tę samą liczbę punktów przeprowadzana jest dogrywka

Konkurencje Konkursu „1918 – tak odrodziła się Polska”
1. „Wyścig ku niepodległości”.
Każda z grup otrzymuje 10 fotografii. Zadaniem grupy jest wybrać 5 związanych z pierwszą wojną światową.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej konkurencji wynosi 25 (5 pkt za każde zdjęcie). Czas jej trwania to maksymalnie 10 minut.

Prawidłowe zdjęcia to: „Powitanie Piłsudskiego na dworcu”, „Paderewski w Poznaniu”, „Przemówienie Wilsona”, „Pokój w Compangian”, „Zamach w Sarajewie”

2. „Łowcy historycznych gaf”.
Każda z drużyn otrzymuje tekst tej samej treści.
Tekst zawiera 5 błędów „historycznych”, które uczestnicy muszą znaleźć i wpisać do tabelki. Za każdy prawidłowo wskazany błąd grupa otrzymuje 2 punkty. Dodatkowo grupa wskazuje obok błędu odpowiedź prawidłową.

Za każdą prawidłowo wskazaną odpowiedź grupa otrzymuje 3 punkty. Maksymalnie w tej konkurencji grupa może uzyskać 25 punktów. Czas trwania: maksymalnie 15 minut

Wojna Światowa wybuchła w 1914 r. i trwała przez cztery lata do roku 1918. Momentem zapalnym stało się zamordowanie w Sarajewie arcyksięcia Józefa. (Ferdynanda). Państwa, które ówcześnie były zaborcami Polski: Austro-Węgry, Francja (Rosja) i Niemcy, znalazły się we wrogich sobie blokach politycznych. To była szansa dla Polski i wzmogły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Zwolennicy opcji austro-węgierskiej przystąpili do organizowania Legionów Polskich (I Brygada była pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego (Józefa Piłsudskiego). Zwolennicy opcji rosyjskiej utworzyli 1914 w Warszawie Komitet Narodowy Polski. W 1917 powstał w Paryżu Komitet Narodowy Polski, uznany przez ententę za przedstawicielstwo polskie. We Francji zaczęto formować armię polską. 8 stycznia 1918 prezydent Meksyku (USA) W. Wilson ogłosił 14-punktową deklarację, której 13 punkt dotyczył niepodległości Polski. I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych, co umożliwiło wyzwolenie Polski. 11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała Księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu (Józefowi Piłsudskiemu) władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim.
3. „To my legioniści”
Każda z grup otrzymuje fragment Przemówienia Józefa Piłsudskiego do złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich w dniu 3 sierpnia 1914
Tekst jest pocięty na linijki, z których należy ułożyć prawidłową treść. Pierwszy podkreślony wyraz oznacza początek tekstu. Ostatni podkreślony wyraz oznacza koniec tekstu.

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków.
Wszyscy, co tu jesteście zebrani,
jesteście żołnierzami polskimi.
Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup.
Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały.

Punktacja:
10 punktów – drużyna, która pierwsza ułoży prawidłowo tekst
8 punktów - drużyna, która jako druga ułoży prawidłowo tekst
6 punktów - drużyna, która jako trzecia ułoży prawidłowo tekst
4 punkty – każda następna drużyna, która ukończy zadanie w ciągu 5 minut
W przypadku błędnie przedstawionego tekstu drużyna nie otrzymuje punktów.
4. „Historia w los zaklęta”
Jest do zdobycia 40 punktów. Każda z drużyn jedna po drugiej losuje i odpowiada na wylosowane pytania. Każda z drużyn łącznie losuje 5 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 8 punktów. Czas na odpowiedź na pytanie wynosi: 30 sekund
Pytania
1. Przed wybuchem I Wojny Światowej Polacy byli poddanymi trzech państw. Proszę wymienić jakich. (Austro-Węgier, Rosji i Niemiec).
2. 28 czerwca 1914 roku Gawriło Princip z organizacji „Czarna Ręka” zastrzelił w austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę. W jakim mieście doszło do tego zamachu. (Sarajewo).
3. Rozszyfruj skrót POW (Polska Organizacja Wojskowa).
4. Czy w trakcie trwania I Wojny Światowej do celów wojskowych stosowano samoloty? (tak).
5. Czy w trakcie trwania I Wojny Światowej w walce używano czołgów? (tak).
6. W jakich latach wybuchła i zakończyła się I Wojna Światowa? (1914/1918)
7. Czy w trakcie I Wojny Światowej znano taką broń, jak torpedy wystrzeliwane z okrętów? (tak)
8. W jakim kraju podpisano 11 listopada 1918 został rozejm Niemiec z państwami ententy kończący I Wojnę Światową (Francja)
9. W którym roku wybuchła rewolucja w Rosji, która doprowadziła bolszewików do władzy? (1917)
10. W jakim kraju została utworzona polska tzw. „Błękitna Armia”? (Francja)
11. Jak nazywał się polski działacz, który utworzył w Paryżu komitet, który reprezentował interesy Polski na świecie? (Roman Dmowski)
12. Jak nazywał się polski działacz niepodległościowy, a jednocześnie wybitny pianista? (Ignacy Jan Paderewski)
13. Kto był dowódcą I Brygady Legionów Polskich? (Józef Piłsudski)
14. Komu w dniu 11 listopada 1918 roku powierzono dowództwo na tworzonym wojskiem polskim (Józefowi Piłsudskiemu)
15. Józef Piłsudski początkowo wierzył, że Polska może odzyskać niepodległość dzięki wsparciu Austro-Węgier i Niemiec czy Rosji? (Austro-Węgier i Niemiec)
16. Roman Dmowski początkowo wierzył, że Polska może odzyskać niepodległość dzięki wsparciu Austro-Węgier i Niemiec czy Rosji? (Rosji)
17. W którym roku Polacy przystąpili do rozbrajania wojsk niemieckich? (1918)
18. Czy w Afryce toczyły się walki I Wojny Światowej? (tak)
19. Czy w trakcie I Wojny Światowej Polacy dążyli do pozyskania kolonii na innych kontynentach? (nie)
20. Kto przekazał w dniu 11 listopada 1918 władzę wojskową Józefowi Piłsudzkiemu? (Rada Regencyjna)

Dogrywka - Międzyszkolny Konkurs „1918 – tak odrodziła się Polska”
1. W którym roku została utworzona Polska Organizacja Wojskowa?
1914 czy 1915
2. W którym roku miała miejsce Bitwa pod Rokitną?
1914 czy 1915
3. W którym roku miała miejsce Bitwa pod Verdun
1915 czy 1916
4. Czy Tymczasowa Rada Stanu została utworzona przez władze rosyjskie?
tak / nie
5. Czy na czele Tymczasowej Rady Stanu stanął Józef Piłsudski?
tak / nie
6. W którym roku Stany Zjednoczone wypowiedziały Niemcom wojnę?
1916 czy 1917
7. W którym roku została powołana Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego?
1917 czy 1918
8. Pierwsza Kompania Kadrowa to pododdział piechoty utworzony z połączenia jakich organizacji? („Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich)
9. Gdzie została sformowana Pierwsza Kompania Kadrowa? (w Oleandrach/Krakowie)
10. W jakiej miejscowości żołnierze Pierwszej Kompanii Kadrowa obalili słupy graniczne wkraczając do zaboru rosyjskiego? (pod Michałowicami)
11. Kto stał na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie? (Ignacy Daszyński)
12. W którym miesiącu 1917 roku miała miejsce Deklaracja niepodległości Polski Rady Regencyjnej? (7 października 1918 roku)
13. Komu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad siłami zbrojnym? (Józefowi Piłsudskiemu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.