X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36361
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa
w ................................

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych

Program opracowała:
mgr Danuta Trojnar

Program został opracowany w oparciu o orzeczenie nr ............................ o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data i miejsce urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Miejsce realizacji programu:
5. Czas realizacji programu: II etap edukacyjny
6. Przyczyna uczestnictwa dziecka w zajęciach: autyzm
7. Wymiar godzin: 2 godziny tygodniowo
8. Realizujący program:
9. Diagnoza Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ....................................

Diagnoza psychologiczna –........................................

Diagnoza pedagogiczna –........................................

Diagnoza logopedyczna –........................................

Diagnoza lekarska – ........................................

Zaleca się zastosować wobec dziecka formę kształcenia specjalnego w szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, w szkole ogólnodostępnej, w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym.

W pracy rewalidacyjnej zaleca się:
1. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, warunkujących proces nauki czytania, pisania i liczenia w oparciu o programy edukacyjne i multimedialne (wspieranie informacji słownych obrazem, ilustracją i filmem
2. Usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowa z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, technicznych
3. Stymulowanie rozwoju zdolności poznawczych, koncentracji i uwagi, motywacji do pracy, samokontroli
4. Stymulowanie zdolności matematycznych (myślenie matematyczne, koncentracja zadaniowa na materiale liczbowym)
5. Poszerzanie kompetencji społecznych, kładzenia nacisku na stosowanie przez ucznia reguł i norm w praktyce
6. Niwelowanie zachowań niepożądanych, nagradzanie za aktywność zadaniową.

10. Cel główny zajęć rewalidacyjnych
Rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowują go do dorosłego życia.

11. Cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo
- ćwiczenie percepcji i pamięci wzrokowej
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- wspomaganie nauki czytania i pisania oraz liczenia
-wzbogacanie zasobu słownictwa
- usprawnianie posługiwania się mową czytaną i pisaną
-rozwijanie sprawności manualno-grafomotorycznych
-doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznych
-kładzenie nacisku na stosowanie przez ucznia ustalonych norm i reguł
-rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych

12. Metody pracy
- metody słowne, poglądowe, praktycznego działania, elementy metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz, elementy metody – Pedagogika Zabawy, Ćwiczenia grafomotoryczne wg H.Tymichowej

13. Formy pracy
- indywidualna

14. Środki dydaktyczne
- materiały oraz przybory szkolne, karty pracy służące usprawnianiu danej funkcji, programy multimedialne, gry „Memo” i inne gry z regułami, książki do czytania, zagadki logiczne, malowanki, koraliki itp.

15. Zasady pracy z uczniem:
1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
5. Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności.
6. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
7. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości psychofizycznych dziecka
8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

16. Realizacja programu

Ćwiczenia wzbogacające zasób słownictwa, posługiwanie się mową czytaną i pisaną

- czytanie uczniowi książek oraz analiza treści
- streszczanie tekstów przeczytanych przez nauczyciela i ucznia
- opowiadanie treści historyjek obrazkowych lub pojedynczych obrazków z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
- słuchanie i oglądanie bajek, opowiadanie treści
- wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów
-swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat, opowiadanie zdarzeń z życia codziennego, dzielenie się wrażeniami,
- układanie krótkich opowiadań na określony temat
- podział wyrazów na sylaby, wystukiwanie sylab,
- liczenie głosek w wyrazie,
- uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,
- wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
- pisanie ze słuchu,

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i pamięć, spostrzegawczość, doskonalące umiejętność pisania

- dobieranie par jednakowych obrazków,
- szukanie różnic i podobieństw
- układanie puzzli, loteryjek itp
- składanie obrazków z elementów,
-wyliczanie zapamiętanych elementów znajdujących się na obrazku, ilustracji,
- rysowanie z pamięci prostych figur, kształtów,
- zabawa „Co się zmieniło?”,
-wyszukiwanie określonej litery wśród innych,
- domino wyrazowe, loteryjki wyrazowe,
- ćwiczenia w pisaniu, pisanie po śladzie, kreślenie kształtów literopodobnych,
-przepisywanie wyrazów i zdań według wzoru, podpisywanie ilustracji,
-zapisywanie krótkich opowiadań,

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo - ruchowo – graficzną

- zabawy ruchowe, skłony, przysiady, podskoki, marsz,
- ćwiczenia w chodzeniu po schodach, naprzemienne stawianie stóp na stopniach,
- gry i zabawy zręcznościowe: rzucanie piłeczki, woreczka, rzucanie do celu, podbijanie balonika itp
- wiązanie sznurowadeł, kokard, zapinanie guzików, suwaków,
- zabawy stolikowe: bierki, pchełki,
- wydzieranki, wydrapywanki,
- lepienie z plasteliny, wyklejanie obrazków kuleczkami z bibuły,
- układanie konstrukcji z klocków,
- nawlekanie korali, makaronu na sznurek,
- zeszyty z kolorowymi liniami,
- rysowanie szlaczków od dużych do coraz mniejszych,
- pisanie po śladzie,
- kreślenie liter za pomocą szablonu,
- odwzorowywanie,
- rysowanie figur, kształtów,
- kolorowanie, rysowanie dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi,
- dobieranie właściwych kolorów samodzielnie i według wzoru,
- zamalowywanie kredkami małych przestrzeni,
- kreskowanie figur geometrycznych,
- rysowanie i kolorowanie na komputerze,

Ćwiczenia usprawniające myślenie matematyczno – logiczne

- liczenie elementów zbioru,
- dopełnianie zbiorów do określonej wartości,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- uzupełnianie ciągu cyfr,
- obliczenia arytmetyczne,
- wyszukiwanie danej cyfry wśród innych,
- wykonywanie obliczeń w zakresie 100 i powyżej,
- wyszukiwanie takich samych wyników,
- zabawy cyframi, zabawa typu: „Gdzie się schował tygrys?”,
- układanie prostych zadań tekstowych w oparciu o sytuacje życiowe,
- rozwiązywanie zadań z treścią,
- wskazywanie konkretnej figury wśród innych,
- odrysowywanie figur geometrycznych,
- układanie kompozycji z figur,
- liczenie figur na obrazku,
- porównywanie wielkości figur: która jest największa, która najmniejsza,
- zakreskowywanie figur,
- samodzielne rysowanie figur z pamięci,
- odczytywanie godzin na zegarze, obliczenia zegarowe i kalendarzowe
- utrwalanie nazw miesięcy, pór roku, dni tygodnia
- rozwiązywanie zadań tekstowych, testów itp

Ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne, komunikacyjne

17. Formy ewaluacji:
- monitorowanie postępów ucznia,
-analiza dokumentacji pracy ucznia,
-sprawdzenie umiejętności pod koniec półrocza.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb. W przypadku wcześniejszego opanowania danych umiejętności przez ucznia możliwe będzie wprowadzenie nowych zadań w procesie rewalidacyjnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.