X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35992

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Moniki Gal – nauczyciela mianowanego
Bursy Regionalnej w Ostrołęce
w związku z ubieganiem się o tytuł zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 393) oraz Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz.U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm)

Posiadany stopień awansu zawodowego:
Nauczyciel mianowany
Okres trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2013r.
Data ukończenia stażu: 17.08.2017 r.

Posiadane kwalifikacje:
Magister Pedagogiki, specjalność: opiekuńczo - wychowawcza, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2005

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny i twórczy udział w życiu bursy i społeczności lokalnej.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Analiza własnych umiejętności i określenie mocnych i słabych stron swojej pracy.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zdań Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
1.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
3.Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
4.Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
Analiza dokumentacji: Statut Bursy, Regulamin Bursy, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulamin Rady Pedagogicznej, Plan Pracy opiekuńczo - wychowawczej na dany rok szkolny.
X/IX 2013
Okres stażu

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Notatki własne
Sprawozdanie z realizacji
Zaświadczenia
Dyplomy
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

1.Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Notatki własne

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

1. Korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, pedagogicznej.
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej.

Okres stażu

Wykaz literatury
Notatki własne
Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy.

1. Wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w organizacji warsztatu pracy i podnoszeniu jakości pracy bursy.
2. Aktywny udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela wychowawcy bursy (warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje itp.).
Okres stażu

Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
Dokumentacja fotograficzna

Uczestniczenie w pracach Bursy Regionalnej w Ostrołęce związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. 1.Współpraca z dyrekcją, wychowawcami Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
2.Współdziałanie z wychowawcami bursy, wychowawcami klas, oraz pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych.
Okres stażu Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków. 1.Analiza wiedzy o wychowankach na podstawie wcześniej przygotowanych narzędzi .
2.Indywidualne rozmowy z wychowankami, wnikliwa obserwacja. Okres stażu

Kwestionariusze informacyjne, notatki własne
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa na terenie placówki.

1. Przestrzeganie na co dzień podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu bursy.

Okres stażu

Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
2. Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
3. Poznawanie nowych metod pracy.
4. Promocja bursy.
Okres stażu

Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków.

1.Inicjowanie pomocy koleżeńskiej wśród wychowanków, w tym wspomaganie ucznia z trudnościami w nauce.

Okres stażu Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
Rejestr korzystania z sali komputerowej

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy 1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
2. Wykorzystanie komputera do napisania scenariuszy zajęć, konspektów, planów i programów pracy.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć
Plany pracy
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania wiedzy i umiejętności 1. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy i stron gov.pl. w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.

Okres stażu Spis portali i stron internetowych

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami. 1.Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2.Rozmowy z nauczycielami odbywającymi staż w celu wymiany doświadczeń.
3.Prowadzenie zajęć otwartych.
4.Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie m.in. przygotowania imprez, uroczystości.
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1.Opublikowanie na portalu internetowym własnych materiałów dydaktycznych. Okres stażu

Adres strony
Zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Opracowanie i wdrożenie programu o charakterze wychowawczym. 1.Studiowanie fachowej literatury.
2.Analiza programu.
3.Stworzenie autorskiego programu. Okres stażu Program profilaktyczny

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków bursy.

1.Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu sekcji Kulturalno – Oświatowej.
2.Inspirowanie wychowanków bursy do wspólnego opracowania planów działalności sekcji.
3.Zachęcanie, motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu imprez, uroczystości. Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Informacje na stronie internetowej bursy
Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.

Organizowanie wystaw prac wychowanków. 1.Prowadzenie akcji, konkursów o różnej tematyce.
2.Organizowaniewyjść do Galerii i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce.
1.Przygotowanie i oprawa prac.
2.Informacja o wystawie na stronie internetowej bursy. Okres stażu

Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy
Kronika bursy
Wystawa prac
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Informacje na stronie internetowej bursy

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych. 1.Uczestniczenie w akcjach:
- zbiórki słodyczy, przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin – współpraca ze środowiskiem lokalnym. Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy
Współpraca z pedagogiem szkolnym. 1.Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych z wychowankami. Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Współpraca z jednostkami samorządowymi. 1. Konsultacje, udzielanie porad prawnych przez Policję, Straż Pożarną dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w placówce. Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. 1.Rozmowy indywidualne z młodzieżą w celu zdiagnozowania wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2.Wyodrębnienie konkretnych problemów.
3.Ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu
Zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Opis i analiza wybranego przypadku

........................................
miejscowość, data
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.