X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35904
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o dyplomowanie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Monika Agata Kalisz
Nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Milanowie

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017
Data zakończenia stażu – 31.05.2020
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji zadania Efekty działań Termin realizacji

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
- analiza artykułów w czasopismach fachowych
- śledzenie stron internetowych MEN
- dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu i Plan Rozwoju Zawodowego
- znajomość procedur pozwalających na uzyskanie stopień nauczyciela dyplomowanego
- założona teczka awansu zawodowego, gromadzenie potrzebnych dokumentów
IX. 2017

IX. 2017

cały okres stażu

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne

- udział w szkoleniu na temat oceniania kształtującego a następnie przekazanie materiałów pozostałym nauczycielom

- praca nad programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły

- badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów poprzez przeprowadzenie testu diagnostycznego „Dobry Start” Pearson a następnie analizę jego wyników

- doskonalenie metod i form pracy poprzez: stosowanie w pracy metod aktywizujących, studiowanie fachowej literatury i czasopism, wymianę doświadczeń z kolegami z pracy

- prowadzenie gazetki ściennej „English Corner” poświęconej zagadnieniom z języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
- zaświadczenia i notatki z udziału w szkoleniach,

- zaświadczenie i materiały ze szkolenia

- opracowany wraz z zespołem Program Wychowawczo- Profilaktyczny szkoły
- wyniki testu porównane z wynikami populacji, uzyskane karty pracy dla klasy,

- ciekawsze lekcje, zachęcenie uczniów do aktywności na lekcjach

- najważniejsze wiadomości i ciekawostki ujęte w formie graficznej, łatwo zapamiętywanej przez uczniów
cały okres stażu

2017/18

IX 2017

IX 2017

Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. Doskonalenie kompetencji zawodowych.

- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły

- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Terapii pedagogicznej i rewalidacji”

- Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących języka angielskiego (nowych form i metod pracy) oraz pracy wychowawczej

- Korzystanie z publikacji zamieszczonych w prasie i Internecie
- uzyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy

- uzyskanie umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dydaktyczno- wychowawczych
cały okres stażu

X 2018 -VI 2019

cały okres stażu

4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym

- Praca z uczniem zdolnym (podczas lekcji i zajęć rozwijających)

- Praca z uczniem mającym problemy w nauce (podczas lekcji i zajęć wyrównawczych)

- Przygotowanie chętnych uczniów do udziału w szkolnych konkursach z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii
- Budowanie pozytywnej motywacji do nauki u dzieci, podniesienie ich samooceny
- Poszerzenie słownictwa i rozwój umiejętności językowych uczniów uzdolnionych językowo
- Nadrobienie zaległości w znajomości słownictwa i ćwiczenie umiejętności językowych uczniów mających problemy z opanowaniem wymaganego materiału
- Rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych,
- Wdrażanie do samodzielnej pracy nad poszerzaniem słownictwa i poszukiwaniem informacji
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z planem konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji zadania Efekty działań Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu oraz korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, w tym oprogramowania do używanych podręczników,
- korzystanie z Internetu przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych (krzyżówki, dodatkowe zadania, prezentacje słownictwa i inne)
- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego: telewizora z odtwarzaczem DVD, odtwarzacza CD, rzutnika, tablicy interaktywnej

- korzystanie z e-panelu wydawnictwa Pearson, uzyskanie dostępu do wielu materiałów edukacyjnych

- przeprowadzenie w klasach IV testu diagnozującego „Dobry Start” wydawnictwa Pearson, wprowadzenie wyników do programu i wygenerowanie raportu o wynikach w porównaniu ze wszystkimi piszącymi test
- Opracowywanie materiałów do gazetki ściennej „English Corner”
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie - urozmaicenie lekcji, rozbudzanie ciekawości i aktywności uczniów

- opracowane pomoce dydaktyczne

- opracowane testy i inne materiały

- urozmaicenie lekcji, rozwijanie kompetencji językowych (rozumienie tekstu słuchanego)

- dodatkowe materiały (karty pracy, nagrania) wykorzystywane na lekcjach

- raport o wynikach, wykresy oraz karty pracy wygenerowane na podstawie wyników uczniów

- gazetka na temat zagadnień z języka angielskiego i kultury Wielkiej Brytanii
- plan rozwoju zawodowego dostępny w Internecie cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

IX-X 2017

cały okres stażu

IX 2017

2. Wykorzystanie środków medialnych w pracy pedagogicznej
- Przekazywanie materiałów w zapisie cyfrowym do umieszczenia na stronie internetowej szkoły
- przekazane materiały dostępne dla uczniów i ich rodziców (oraz innych zainteresowanych) na stronie internetowej szkoły Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Efekty działań Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli - możliwość zaprezentowania własnych umiejętności i uzyskanie ich oceny ze strony nauczycieli
cały okres stażu

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

- Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego a po zakończeniu stażu
– sprawozdania z jego realizacji

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez wspólne analizowanie wyników nauczania i rozwiązywanie ewentualnych się problemów
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie dostępne dla zainteresowanych

- Wzbogacenie wiedzy i warsztatu dydaktycznego, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów X. 2017

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie regulaminów konkursów z języka angielskiego oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii i przeprowadzenie tych konkursów

- Opracowanie i wdrożenie programu „Praca z uczniem słabym na języku angielskim”

- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rozwijających „Around the year in the UK” - Rozwijanie zainteresowań uczniów, zachęcanie do samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy wykraczającej ponad program danej klasy

- Podniesienie motywacji do nauki, nadrobienie zaległości oraz poprawa wyników w nauce u uczniów słabszych

- Poznanie tradycji brytyjskich oraz elementów historii i geografii Wielkiej Brytanii przez uczniów klas V
V-VI każdego roku

IX 2017

IX 2018

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p Zadania Formy realizacji Efekty działań Termin realizacji

1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- Zorganizowanie konkursu na ilustrację do wybranej angielskiej piosenki dla klas I-III
- Zorganizowanie konkursu z języka angielskiego „Mistrz słówek” dla klas IV-V
- Pozyskanie nagród od wydawnictwa Pearson (lub innych sponsorów)
- Możliwość zdrowej rywalizacji i oceny swoich wiadomości na tle innych uczestników konkursu,
- Rozwijanie zainteresowań
- Zdobycie nagrody za włożony wysiłek intelektualny

V-VI każdego roku

2. Udział w projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów” - Prowadzenie zajęć rozwijających i wyrównawczych w ramach projektu
- Udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
- Poprawa wyników nauczania
- Doskonalenie kompetencji zawodowych
- Rozwijanie zainteresowań i kompetencji językowych uczniów IX 2017- I 2019
3. Wdrożenie akcji w świetlicy: „Poranki z książką”
- Czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej (raz w tygodniu)
- Zachęcanie do samodzielnego czytania i rozwijanie zainteresowania książką.
- Zapoznanie z wybranymi pozycjami z literatury
- Wskazanie na przyjemność spędzania czasu na czytaniu książek
IX 2017- VI 2018
4. Zorganizowanie „Kącika Przyrodnika” w świetlicy
- Wykonanie dekoracji powiązanej z porami roku oraz gazetek ściennych o tematyce przyrodniczo - ekologicznej
- Rozwijanie zainteresowań przyrodą i ekologią
- Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i zwracanie uwagi na konieczność jej ochrony IX 2017- VI 2018

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Efekty działań Termin realizacji
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
- Organizowanie uroczystości szkolnych i apeli we współpracy z innymi nauczycielami
- Zorganizowane uroczystości , wykonane dekoracje
- Integracja społeczności szkolnej
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- Rozmowy i współpraca z wychowawcami i psychologiem szkolnym

- Zrozumienie sytuacji ucznia i położenia w jakim się znajduje
- Indywidualne podejście do każdego dziecka cały okres stażu

3. Współpraca z wydawnictwem Pearson
- Przynależność do klubu Pearson Direct
- Wykorzystanie oferty dydaktycznej i metodycznej dla członków klubu,
- Pozyskiwanie nagród do konkursów
- Materiały dodatkowe na zajęcia,
- Nagrody (książeczki, dyplomy)
cały okres stażu

4. Promowanie ekologicznego trybu życia
- Współpraca z fundacją Nasza Ziemia oraz nauczycielami przyrody w zakresie organizacji akcji Sprzątanie Świata oraz Dnia Ziemi.
- pogadanki tematyczne podczas zajęć świetlicowych
- pozyskanie plakatów i innych materiałów
- wzrost świadomości ekologicznej u dzieci,

cały okres stażu

5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Parczewie - warsztaty „Oryginał jest lepszy niż kopia”
przeprowadzone przez pedagoga z poradni - uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie niesie bezkrytyczne naśladowanie „mody” i zachowania innych
2017/18

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Efekty działań Termin realizacji
1. Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego - analiza wyników diagnozy w klasach czwartych, porównanie z wynikami całej populacji piszącej test „Dobry Start”
- Wygenerowanie kart pracy dla uczniów i praca z nimi podczas lekcji
- Przeprowadzenie testu po klasie IV, porównanie z wynikami diagnozy

- Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianów w zakresie języka angielskiego
- Analiza wyników pozwala pełniej poznać mocne i słabe strony uczniów, a w rezultacie pełniej rozwijać ich umiejętności lub uzupełnić braki
- Raport z wyników diagnozy oraz wyników testu po klasie IV

- Kontrolowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów X 2017

V 2018

V 2018
2. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z poradnią PP w Parczewie

- Wymierny efekt zamierzonych działań.
- Opracowanie programu rozwiązania dwóch problemów i wdrożenie działań mających na celu ich rozwiązanie
cały okres stażu

cały okres stażu

po rozwiązaniu problemu

Zakładam możliwość modyfikacji swojego planu rozwoju zawodowego w zależności od potrzeb szkoły.

........................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.